Αντί για Ιωαννίνων Μητροπολίτης Ανδριανουπόλεως ο Αρχιμ. Αμφιλόχιος Στεργίου

Loading...


Μπορεί να μην εξελέγη Μητροπολίτης Ιωαννίνων κατά την πρόσφατη εκλογή, παρόλο που ήταν ο εκλεκτός του Φαναρίου, αλλά σήμερα εξελέγη νέος Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως. Ο λόγος για τον Αρχιμανδρίτη Αμφιλόχιο Στεργίου, του οποίου το όνομα ακούστηκε έντονα για την Μητρόπολη Ιωαννίνων, αλλά δεν συγκέντρωσε τις προτιμήσεις των Ιεραρχών. Σήμερα όμως με απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξελέγη Μητροπολίτης Ανδριανουπόλεως και αντικαθιστά και τον παραιτηθέντα Μητροπολίτη Περγάμου στη θέση του Διευθυντού του εν Αθήναις Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

Συνήλθεν, υπό την προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εις τας τακτικάς αυτής συνεδρίας από της Τετάρτης, 1ης, μέχρι και της Παρασκευής, 3ης Οκτωβρίου 2014.

Εν αρχή της πρώτης συνεδρίας αντηλλάγησαν μεταξύ του Παναγιωτάτου Πατριάρχου και του Σεβ. Μητροπολίτου Τορόντο κυρίου Σωτηρίου αι ειθισμέναι προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις, επί τη ενάρξει του νέου Εκκλησιαστικού Έτους και της νέας Συνοδικής περιόδου.
Κατ᾿ αυτάς:

α) Απεφασίσθη όπως το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και η εν Κρήτη επαρχία αυτού εκφράσουν τας ευχαριστίας αυτών προς την Έντιμον Ελληνικήν Κυβέρνησιν, ιδιαιτέρως προς το Υπουργείον Παιδείας και Θρησκευμάτων, και την Βουλήν των Ελλήνων, επί τη μετονομασία της μεν Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης εις «Πατριαρχικήν Ανωτάτην Εκκλησιαστικήν Ακαδημίαν Κρήτης», του δε εν Χανίοις Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου – Εκκλησιαστικού Γυμνασίου εις «Πατριαρχικήν Εκκλησιαστικήν Σχολήν Κρήτης- Γενικόν Εκκλησιαστικόν Λύκειον-Εκκλησιαστικόν Γυμνάσιον Χανίων», δι᾿ επί τούτω ρυθμίσεως εισαχθείσης εις τον άρτι ψηφισθέντα Νόμον περί Οργανώσεως της Νομικής Μορφής των Θρησκευτικών Κοινοτήτων και των ενώσεών των εις την Ελλάδα και άλλων διατάξεων αρμοδιότητος Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.

β) Εγένετο αποδεκτή η παραίτησις από της θέσεως του Διευθυντού του εν Αθήναις Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου του Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ιωάννου, ούτινος η Επαρχία ανυψώθη, εν τω προσώπω αυτού, εις την τάξιν των Γεροντικών Μητροπόλεων του Θρόνου.

γ) Εξελέγη Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Αμφιλόχιος Στεργίου, όστις διωρίσθη Διευθυντής του ως άνω Γραφείου.

δ) Εθεωρήθησαν άπαντα τα εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένα θέματα, εφ᾿ ων και ελήφθησαν αι προσήκουσαι αποφάσεις.

 Ετικέτες

tilegrafima.gr