Πώς γίνεται η εγγραφή των ιερομονάχων στον Κατάλογο των Εκλογίμων προς Αρχιερατεία

Loading...


1Πώς γίνεται η εγγραφή των ιερομονάχων στον Κατάλογο των Εκλογίμων προς Αρχιερατεία. Η ​ διαδικασία περιγράφεται στα άρθρα 19-21 του ν. 590/1977 και είναι η εξής:

1. Κάθε εν ενεργεία Μητροπολίτης προτείνει, μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, κληρικούς προς εγγραφή, και υποβάλλει σχετικἠ έκθεση, καθὠς και τα πιστοποιοτικά για τα προσόντα τους.

2. Η Ιερά Σύνοδος δημοσιεύει τον Ιανουάριο τον «Προκαταρκτικό Πίνακα υποψηφίων για εγγραφή στον Κατάλογο των προς Αρχιερατείαν εκλογίμων», στο επίσημο δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών.
3. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων το αργότερο 15 μέρες μετά την δημοσίευση του προκαταρκτικού πίνακα, συντάσσεται και δημοσιεύεται «Συμπληρωματικός Προκαταρκτικός Πίνακας».

4.Οποιοσδήποτε κληρικός ή λαϊκός μπορεί εντός διμήνου από την δημοσίευση του κάθε Πίνακα να υποβάλλει ένσταση (ενυπόγραφη και με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και κατοικίας του) κατά της εγγραφής οποιουδήποτε κληρικού, επί τω λόγω ότι δεν διαθέτει τα εκ του άρθρ. 18 του ν. 590/1977 τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

5. Τον μήνα Αύγουστο συντάσσεται και δημοσιεύεται από την Ιερά Σύνοδο ο «Τελικός προκαταρκτικός Πίνακας των κληρικών υποψηφίων προς εγγραφή στον κατάλογο των προς Αρχιερατεία εκλογίμων».

6. Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας, στην τακτική Σύνοδο του Οκτωβρίου, με μυστική ψηφοφορία αποφαίνεται για την εγγραφή των υποψηφίων του Τελικού πίνακα στον Κατάλογο των προς Αρχιερατεία εκλογίμων.

Δικαιολογητικά διά την εγγραφήν εις τον Κατάλογον
των προς Αρχιερατείαν Εκλογίμων

​ (αρθρ.18 ν. 590/1977)​

Πιστοποιητικόν του οικείου Ιεράρχου ότι έχει ορθώς και υγιώς περί την πίστιν και διακρίνεται επί συνέσει και βίω ανεπιλήπτω.
Πιστοποιητικόν ότι έχει διδακτικήν και ποιμαντικήν πείραν.
Χειροτονητήριον (χειροτονία τουλάχιστον προ πενταετίας).
Πτυχίον Θεολογίας (τουλάχιστον προ πενταετίας).
Πιστοποιητικόν γεννήσεως και ιθαγένειας.
Πιστοποιητικόν Στρατολογικής Καταστάσεως (Τύπου Α΄).
Πιστοποιητικόν Εισαγγελίας Εφετών.*
Πιστοποιητικόν Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών.*
Πιστοποιητικόν Ποινικού Μητρώου.

* Τα ως άνω Πιστοποιητικά έχουν με Νόμο αντικτασταθεί με Υπεύθυνη δήλωση του κληρικού, στην οποία δηλώνει ότι δεν διώκεται από τις Αρχές, και ότι «η παρούσα υπεύθυνος δήλωσις κατατίθεται, κατά Νόμον, αντί του Πιστοποιητικού Εισαγγελίας Εφετών και
​του​ Πιστοποιητικού Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών».

Πλην των ως άνω και εν εκ των κάτωθι:

Α. Πιστοποιητικόν ότι έχει 5/ετίαν ως:

α. Αρχιγραμματεύς ή Γραμματεύς της Ιεράς Συνόδου.
β.Πρωτοσύγκελλος ή Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος ή Αρχιερα- τικός Επίτροπος ή Γραμματεύς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή Ιεράς Μητροπόλεως της Εκκλησίας της Ελλάδος ή Ιεράς Μητροπόλεως Εξωτερικού.
γ. Τακτικός Ιεροκήρυξ ή Ιεροκήρυξ της Αποστολικής Διακονίας ή Ιερεύς Ενόπλων Δυνάμεων ή Φυλακών ή Σωμάτων Ασφαλείας.
δ. Διευθυντής Εκκλησιαστικής Σχολής ως Κληρικός.
ε. Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Εκκλησιαστικού Οργανισμού ή Γραμματεύς Συνοδικής Επιτροπής.
στ. Ηγούμενος Ιεράς Μονής εις ην εγκαταβιούν πλείονες των πέντε (5) Μοναχών.

Β. Πιστοποιητικόν ότι έχει 10/ετίαν ως:
α. Εφημέριος Ιεροκήρυξ ή Εφημέριος της Εκκλησίας της Ελλάδος ή οιασδήποτε Ορθοδόξου Εκκλησίας του Εξωτερικού.
β. Καθηγητής Σχολείου Εκκλησιαστικής ή Μέσης Εκπαιδεύσεως.
Γ. Πιστοποιητικόν ότι είναι Καθηγητής ή Υφηγητής Θεολογικής Σχολής.
Δ. Πιστοποιητικόν ότι έχει 10/ετή εγκαταβίωσιν εις Άγιον Όρος εφ’ όσον προέρχεται εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος.tilegrafima.gr