Ποια είναι η διαδικασία μισθολογικής αναδιαβαθμίσεως των Κληρικών

Loading...


Κληρικοί οι οποίοι αποκτούν Πτυχίο Θεολογίας ή Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (τετραετούς φοιτήσεως, δηλαδή μετά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007) ή αναγνωρισμένης ισοτίμου Θεολογικής Σχολής της αλλοδαπής ή οιουδήποτε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 1 του Ν. 590/1977 αναδιαβαθμίζονται στην ΠΕ μισθολογική κατηγορία με απόφαση του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

Το άρθρο 64 παρ. 3 του Ν. 590/1977 (ΦΕΚ 146 Α΄/31-5-1977) ορίζει τα εξής:

“3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του Ν. 401/1976 «περί αναδιαβαθμίσεως εφημερίων πτυχιούχων Θεολογίας», αντικαθίσταται αφ᾿ ης ίσχυσεν ως εξής:
«1. Εφημέριοι υπαγόμενοι εις τας διατάξεις του Α. Ν. 536/1945 «περί ρυθμίσεως των αποδοχών του Ορθοδόξου Κλήρου της Ελλάδος, του τρόπου πληρωμής αυτών και περί καλύψεως της σχετικής δαπάνης», οίτινες απέκτησαν η θα αποκτήσουν πτυχίον Θεολογικής Σχολής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής η της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης η άλλης ανεγνωρισμένης ισοτίμου Ορθοδόξου Θεολογικής Σχολής η Πτυχίον Ανωτάτης Σχολής, αναδιαβαθμίζονται εν τη εν η ανήκουσιν Α´ μισθολογική κατηγορία δι᾿ αποφάσεως του αρμοδίου Μητροπολιτικού Συμβουλίου, εις ανάλογον προς τον χρόνον της συνολικής των υπηρεσίας μισθόν, όστις δεν δύναται να είναι μείζων του 3ου βαθμού».”

Ο νομοθέτης χρησιμοποιεί τον όρο «αναδιαβαθμίζονται», διότι παρουσιάζει διαφορές από τον αντίστοιχο «μετατάσσονται» που ισχύει εν γένει για την δημόσια διοίκηση και ειδικότερα για τους εκκλησιαστικούς υπαλλήλους. Κυριότερες από αυτές είναι α) ότι οι κληρικοί δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά εκκλησιαστικοί λειτουργοί και β) ότι στην περίπτωση των υπαλλήλων η μετάταξη λαμβάνει χώρα από θέση κατώτερου κλάδου σε κενή, υφιστάμενη θέση κλάδου ΠΕ του ίδιου ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου· στην περίπτωση όμως των κληρικών, οι οργανικές θέσεις των εφημερίων και των διακόνων δεν είναι διαβαθμισμένες (στην ουσία, ανάλογα με τον πληθυσμό της πόλεως ή του χωριού απαιτούνται και αντίστοιχα ελάχιστα μορφωτικά προσόντα· βλ. άρθρο 6 του Κανονισμού 230/2012, ΦΕΚ 73 Α΄). Έτσι, μαζί με τον κληρικό «αναδιαβαθμίζεται» και η αντίστοιχη οργανική θέση εφημερίου της Ενορίας.

Σημειώνεται, αν και αυτονόητο, ότι δεν ισχύουν πλέον οι παλαιές Α, Β, Γ και Δ μισθολογικές κατηγορίες αλλά οι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ.

Διαβάστε εδώ:  Λέσβος: Ιερείς εθελοντές πυροσβέστες

Διαδικασία – λεπτομέρειες

Μετά την λήψη του Πτυχίου, ο κληρικός καταθέτει στην Ιερά Μητρόπολη αντίγραφο αυτού και αίτηση περί αναδιαβαθμίσεως.
Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο συνεδριάζει και αναδιαβαθμίζει τον κληρικό στην ΠΕ μισθολογική κατηγορία, με τον κατεχόμενο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο.

Την Πράξη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου υπογράφει ο οικείος Μητροπολίτης. Περίληψη αυτής αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση, καθότι αποτελεί πράξη ανάλογη της μετατάξεως.

Ως χρόνος της αναδιαβαθμίσεως λαμβάνεται η ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως.

Η αναδιαβάθμιση γίνεται στην ΠΕ μισθολογική κατηγορία, με τον κατεχόμενο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο, διότι ο προγενέστερος χρόνος (ως προϋπηρεσία) διενύθη όντας ο κληρικός στην προγενέστερη (κατώτερη) κατηγορία και επομένως δεν υπολογίζονται εκ νέου ο βαθμός και το μισθολογικό κλιμάκιο. Τυχόν πλεονάζων χρόνος προσμετράται στην μετά την αναδιαβάθμιση εξέλιξη.

Υπόδειγμα Πράξεως αναδιαβαθμίσεως