Κάρτα σίτισης: Οι πληρωμές για τον Ιανουάριο

Loading...


Τέλος στην αγωνία των έρχεται να βάλει το  το οποίο ανακοίνωσε την ημερομηνία φόρτισής τους.

Συγκεκριμένα, ενώ οι πληροφορίες ήθελαν αυτό να γίνει το αργότερο σήμερα, τελικά οι δικαιούχοι θα δουν τα χρήματα να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζουμε ότι αυτή θα είναι η τελευταία φορά πληρωμής αφού η κάρτα σίτισης θα αντικατασταθεί από το καθολικό .

Διαβάστε εδώ:  1

Όλη η απόφαση:

«Εγκρίνουμε τη μεταφορά πίστωσης ύψους δεκατριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (13.491.800,00 €) από τον ΕΦ 33-220, ΚΑΕ 2758 οικ. έτους 2017 στην Εθνική Τράπεζα ως δέκατη ένατη δόση, προκειμένου να προχωρήσει στη φόρτιση των εγκεκριμένων καρτών σίτισης («Αλληλεγγύης»), στο πλαίσιο του Προγράμματος για την «Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης», το σύνολο των οποίων ανέρχεται στις 120.097 (Valeur πίστωσης: 08/02/2017, στους δικαιούχους 09/02/2017).

Το ΓΛΚ θα χρεώσει το λογαριασμό 200 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων Πληρωμών» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα πιστώσει την Εθνική Τράπεζα με έμβασμα (BIC ETHNGRAA) στο λογαριασμό (ΙΒΑΝ) GR150 110 703 00000 703 215 57376 «Εισπράξεις Τρίτων για Απόδοση».