Μήνυμα Χριστουγέννων Λαγκαδά Ιωάννου: Η ζωή αλλάζει μόνο αν συνδεθεί με τη ζωή του Χριστού

Loading...


Ο Μητροπολίτης Λαγκαδά,Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννου στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του, τόνισε οτι η εορτή των Χριστουγέννων, έχει την δύναμιν και επιδρά εις τον άνθρωπον με θεκτικά που σημαίνει ότι αν ο άνθρωπος ζήση το περιεχόμενον αυτών των εορτών ως προσωπικόν βίωμα, τότε η μεγάλη αυτή Εορτή μπορεί να του προσφέρη κάτι το απολύτως ουσιαστικόν.

Μεταξύ άλλων, ο Λαγκαδάς Ιωαννου, είπε ότι :αν οι εορτές μπορούσαν από μόνες τους να αλλάξουν την ζωήν μας, να είσθε βέβαιοι ότι θα τις είχαν καταργήσει όλα εκείνα τα κέντρα των εξουσιών που δεν θέλουν τον άνθρωπον ως πρόσωπον, που δεν θέλουν τον άνθρωπον ελεύθερον και ευτυχισμένον και με την προσωπικήν αυτάξιαν που ο Θεός τον εδημιούργησε.

Διαβάστε την επιστολή:


Ιδού γαρ ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην ήτις έσται
παντί τω λαώ, ότι ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρ (Λουκ. 2, 10 – 12)

Τέκνα ημών εν Κυρίω αγαπητά,
Αυτό το μήνυμα της χαράς των Αγγέλων αποτελεί το μήνυμα της εορτής που καλούμεθα να εορτάσωμεν. Η Γέννησις του Κύριου ημών Ιησού Χριστού δεν είναι μόνον ένα γεγονός ιστορικόν. Είναι πρωτίστως ένα γεγονός το οποίον, έχει την αφετηρίαν του ως μυστήριον οικονομίας και ως πρόνοια της αγάπης του Θεού διά τον άνθρωπον.

Ο Θεός έδωσε την υπόσχεσιν ότι θα έρθει κάποια ημέρα που θα υπάρξει διά το ανθρώπινον γένος η σωτηρία και όταν ομιλούμεν διά σωτηρίαν και λύτρωσιν ομιλούμεν διά το γεγονός της απαλλαγής του ανθρώπου  από την φθοράν και τον θάνατον.

Αυτό, λοιπόν, το συγκεκριμένον γεγονός υποστασιάζεται εις την μεγάλην φανέρωσιν της αγάπης του Θεού μέσα από την σάρκωσιν του Υιού και Λόγου Του. O Υιός και Λόγος του Θεού προσλαμβάνει την ανθρώπινην φύσιν, γίνεται άνθρωπος όμοιος με εμάς, χωρίς όμως την αμαρτίαν, διά να μπορέση μέσα από την οντολογικήν διάστασιν που έχει ο ίδιος, ως τέλειος Θεός και ως τέλειος Άνθρωπος, να θεραπεύση το μέγα τραύμα, τον άνθρωπον

Έτσι, λοιπόν, από την πρώτην στιγμήν της πτώσεως του ανθρώπου αρχίζει να υπάρχη το σχέδιον της προνοίας του Θεού διά την σωτηρίαν του.

Αυτό το μυστήριον, λοιπόν, είναι εκείνον που εκφράζει την δυνατότητα της αναδημιουργίας και ο Ιησούς Χριστός φέρνει εις τον κόσμον αυτήν την δυνατότητα, επί της οποίας δεν έχει κυριαρχίαν ο θάνατος.

Γεννάται ο ίδιος ο Χριστός διά να μπορή να γεννηθή ο καθένας από εμάς ξανά από την αρχήν εις την καινούργιαν ζωήν, την οποίαν ο Ίδιος φέρει ως δώρον προς την ανθρωπότητα. Αυτό, λοιπόν, που αποτελεί υπόσχεσιν του Θεού το είδαν οι προφήτες, το προανήγγειλαν και το διετύπωσαν εις τα γραπτά κείμενα και κατά αυτόν τον τρόπον δημιουργήθηκε η προσδοκία. Δι΄ αυτό και περίμεναν όλοι τον Σωτήρα. Ο Θεός έδωσε το μήνυμα ότι έρχεται μία Βασιλεία η οποία είναι η πιο ισχυρή από όλες τις βασιλείες του κόσμου τούτου και που μπορεί να βγάλη τον άνθρωπον από την καθημερινότητα της συγκρούσεως ή και της ταυτίσεώς του με όλα αυτά που είναι αποτέλεσμα της ευτελούς, κοσμικής και εφημέρου εξουσίας.

Το γεγονός ότι γεννάται εις ένα σπήλαιον ο Βασιλεύς των Ουρανών και Ποιητής των όλων, όπως τόσο ωραία διατυπώνουν τα κάλαντα των Χριστουγέννων, φανερώνει ότι έρχεται ο Ίδιος ο αληθινά Μεγάλος και μέσα από την ταπείνωσιν, την οποίαν καθιστά στολήν θεότητος, γίνεται άνθρωπος διά να δείξη εις όλους εμάς πως το αληθινόν μεγαλείον ευρίσκεται εις την αληθινήν μεγαλοπρέπειαν που είναι η απόθεσις της ματαιότητος. Καί είναι αυτό το βίωμα της αληθινής μεγαλουργίας, διότί μέσα από το σπήλαιον της Βηθλεέμ έρχεται και βγαίνει πραγματικά η μεγάλη εικόνα του Παντοδυνάμου μέσα από την αδυναμίαν.

Έτσι, λοιπόν, μέσα από όλες αυτές τις εικόνες η γέννησις του Χριστού καταγράφεται ως γεγονός ιστορικόν που μας συνδέει με το παρελθόν του χρόνου και μας δίδει το μήνυμα και την βεβαίωσιν ότι τελικώς επραγματοποιήθη η εκπλήρωσις της υποσχέσεως του Θεού.

Από την άλλην πλευράν, όμως, εκείνο που ζεί κανείς μέσα εις την Έκκλησίαν είναι αυτό που ψάλλει η Εκκλησία ότι «σήμερον ο Χριστός γεννάται εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας». Δηλαδή η Γέννησις του Κυρίου ως ιστορικόν γεγονός μπορεί να πραγματοποιήθηκε τότε αλλά πραγματοποιείται και τώρα εις την ζωήν του κάθε ανθρώπου.

Αυτό σημαίνει ότι εφ’ όσον γεννάται ο Χριστός τώρα, όλοι εμείς έχομεν την δυνατότητα να συνδέσωμεν την ζωήν μας με την ζωήν Εκείνου και έτσι τα Χριστούγεννα μετατρέπονται διά τον καθέναν από εμάς εις τρόπον και στάσιν ζωής.

Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ουτοπία αλλά ζωντανή παρουσία. Εμείς οι Χριστιανοί που πιστεύομεν και έχομεν την ευλογίαν από τον Θεόν να γνωρίζωμεν την αλήθειαν πρέπει να ακολουθήσωμεν τον αστέρα που μας δείχνει αυτήν την πορείαν προς το Σπήλαιον της Βηθλεέμ και να δημιουργήσωμεν προϋποθέσεις ενός τέτοιου σπηλαίου, αν θέλωμεν να γεννηθή εις την ζωήν μας ο Ιησούς Χριστός.

Αν οι εορτές μπορούσαν από μόνες τους να αλλάξουν την ζωήν μας, να είσθε βέβαιοι ότι θα τις είχαν καταργήσει όλα εκείνα τα κέντρα των εξουσιών που δεν θέλουν τον άνθρωπον ως πρόσωπον, που δεν θέλουν τον άνθρωπον ελεύθερον και ευτυχισμένον και με την προσωπικήν αυτάξιαν που ο Θεός τον εδημιούργησε.

Η εορτή, όμως, έχει την δύναμιν και επιδρά εις τον άνθρωπον με θεκτικά που σημαίνει ότι αν ο άνθρωπος ζήση το περιεχόμενον αυτών των εορτών ως προσωπικόν βίωμα, τότε η μεγάλη αυτή Εορτή μπορεί να του προσφέρη κάτι το απολύτως ουσιαστικόν.

Μπορεί τις ημέρες αυτές να υπάρχη ένας εντυπωσιακός διάκοσμος στις πόλεις και τα σπίτια αν και λόγω της οικονομικής κρίσεως και αυτά έχουν περιορισθή. Όμως, όλα αυτά τα φώτα και οι στολισμοί και οι πανηγυρισμοί δεν μπορούν να αλλάξουν το περιεχόμενον της ζωής μας.

Η ζωή μας μπορεί να αλλάξη μόνον όταν συνδεθή με την ζωήν του Χριστού.

Καί όταν συνδέσωμεν την ζώην μας με την ζωήν του Χριστού, τότε τα Χριστούγεννα θα είναι και η δική μας εν Χριστώ γέννησις και ανακαίνισις εις την διάστασιν της Καινής Κτίσεως, θα είναι δηλαδή η μεγάλη μας Εορτή.

Σας εύχομαι, αδελφοί μου, αυτά τα Χριστούγεννα να έχουν κάτι το ξεχωριστόν εις την ζωήν σας. Ας κάνωμεν όλοι μίαν προσπάθειαν. Ας ανοίξωμεν την καρδιάν μας. Ας μιλήσωμεν με ειλικρίνεια εις τον Θεόν. Ας ζητήσωμεν να έλθη εις την ζωήν μας Εκείνος που έγινε από αγάπη δι’ ημάς άνθρωπος όμοιος με εμάς χωρίς την αμαρτίαν.

Ας ζητήσωμεν τον Ιησούν Χριστόν να έλθη εις την ζωήν μας να την αλλάξη και να μας χαρίση την ευλογίαν της Καινής Κτίσεως.

Ας προσπαθήσωμεν και ας δοκιμάσωμεν να συναντήσωμεν τον  Χριστόν. Να μην ξεχνάμε ότι ο Ιησούς Χριστός εγεννήθη μεν ιστορικά τότε εις την Βηθλεέμ της Ιουδαίας αλλά γεννάται και σήμερον και ο τόπος που μπορεί να γεννηθή είναι ο δικός μας χώρος, είναί η δική μας καρδιά.

Ας μετατρέψωμεν τις καρδιές μας σε σπήλαια θεοδέγμονα, σε τόπον που θα μπορέσει πραγματικά να χωρέση ο Αχώρητος διά να μας χαρίση την χαράν της δικής Του ευλογίας και την ειρήνην της δικής Του παρουσίας. 

Χρόνια Πολλά και εν παντί παρά Κυρίου ευλογημένα
Διάπυρος προς Θεόν ευχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† ο Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης Ιωάννης