Ιταλίας Γεννάδιος: «Οποιος δεν θεωρεί την Παναγία Μητέρα του Θεού είναι εκτός της Εκκλησίας» (ΦΩΤΟ)

Loading...


«Η παρουσία της Αειπαρθένου Μαρίας σημαίνει την παρουσίαν του Θεού. Όποιος δεν θεωρεί την Μαρίαν Μητέρα του Θεού είναι εκτός της Εκκλησίας», είπε μεταξύ άλλων στο κήρυγμά του την ημέρα που η Εκκλησία μας εόρταζε τη Γέννηση τη Θεοτόκου ο Μητροπολίτης Ιταλίας και Μελίτης Γεννάδιος.

Το ανακοινωθέν που εξέδωσε η Μητρόπολη αναφέρει:

Με Πατερικούς λόγους, και με τελετουργικήν κατάνυξιν και μεγαλοπρέπειαν, ήνοιξε, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης κ. Γενναδίου, μέσα εις μίαν εορταστικήν και πανηγυρικήν ατμόσφαιραν, τας εκκλησιαστικάς και πολιτιστικάς εκδηλώσεις, επί τη μεγάλη και χαρμοσύνω ημέρα της Γεννήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, αι οποίαι έλαβον χώραν εις τον Ορθόδοξον καλλιεπή ιερόν Ναόν της Μητροπόλεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου εν Μέστρε Βενετίας, εις τον οποίον διακονεί ο Ιερατικώς Προιστάμενος, Πρωτοπρεσβύτερος Ανατόλιος Μπίτκας. Η εκκλησία της Γεννήσεως της Θεοτόκου, πλήρης ειρήνης και κόσμου, ενηγκαλίσθη εκατοντάδας Ορθοδόξων, κατηχουμένων και φιλορθοδόξων, οι οποίοι εθαύμασαν την τάξιν, την ευπρέπειαν και την τέλεσιν των Ακολουθιών.

Εις τας ιεράς Ακολουθίας έλαβον μέρος ο Ιερατικώς Προιστάμενος του Ναού, και οι πανοσιολογιώτατοι Αρχιμανδρίται του Οικουμενικού Θρόνου Ευάγγελος Υφαντίδης, Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως, και Αθηναγόρας Φασίολο, Αρχιερατικός Επίτροπος του Βένετο, ο οποίος και εκήρυξε τον θείον λόγον κατά την Θείαν Λειτουργίαν.

Το πρόγραμμα της εορτής περιελάμβανε και το σπουδαιότατον θέμα της δημιουργίας του Θεού και της προστασίας του περιβάλλοντος. Άξιαι μνείας αι δύο διαλέξεις, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Γενναδίου, καθώς και της αντιπροσώπου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας Άννης Ουρμπάνη, η οποία ωμίλησε γενικά διά την τροφήν και την σημασίαν της. Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ωμίλησε διά την λαμπροτάτην προσφοράν του Οικουμενικού Πατριαρχείου εις το παγκόσμιον θέμα του περιβάλλοντος και εσημείωσεν όλως ιδιαιτέρως τας υπερανθρώπους προσπαθείας της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου να πείση ξένους και ημετέρους να ενδιαφερθούν και να αγωνισθούν (Συνέδρια, Συναντήσεις κλπ.) διά να λύσουν το πρόβλημα, το οποίον είναι επικίνδυνον διά τον άνθρωπον, την οικογένειαν, την οικουμένην ολόκληρον.

Η Θεία Λειτουργία ετελέσθη με Βυζαντινήν μεγαλοπρέπειαν και κατάνυξιν, σύμπαν δε το εκκλησίασμα, με αγαλλίασιν και συγκίνησιν βαθυτάτην, ζον την ιερωτάτην, και διά πρώτην φοράν εορτάζον την πανήγυριν της Γεννήσεως της Θεοτόκου, η οποία είναι η προστασία, η σκέπη και η καταφυγή των Ορθοδόξων ένοριτών του Μέστρε Βενετίας, εδόξασε και ηυχαρίστησε την Μητέρα όλου του κόσμου.

Τούς μαρτυρικούς και ποιμαντικούς λόγους του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Γενναδίου διά την «πιστήν, ταπεινήν, υπάκοον Διάκονον της Βουλής του Θεού, η οποία εκπροσωπεί την σωτηρίαν του πρώτου αγαπητού αυτού πλάσματος, δηλαδή του ανθρώπου», όπως μετ’ ακριβείας και σαφηνείας διακρίνει και διακηρύττει ο μέγας αυτής υμνωδός και υμνολόγος Ιωάννης Δαμασκηνός, ήκουσαν μετά προσοχής και ευλαβείας, ενεδυναμώθησαν και ευφράνθησαν εν Κυρίω.

Αι ιεραί Ακολουθίαι ετελείωσαν με πλουσίαν Τράπεζαν Αγάπης, εις την οποίαν προσήλθον οι Ορθόδοξοι αδελφοί μας, οι οποίοι εώρτασαν την πολιούχον και προστάτιν των, την πρώτην μεγάλην εορτήν του Νέου Εκκλησιαστικού Έτους.

Θερμά συγχαρητήρια ανήκουν εις τον Ιερατικώς Προιστάμενον, ο οποίος εντός ολίγου χρονικού διαστήματος επαρουσίασεν εις το προσκήνιον της ιστορίας των ενοριών της Ορθοδόξου Μητροπόλεως ένα ναόν αριστούργημα, άξιον διά την Ορθόδοξον Πίστιν μας.

IMG_4555.jpg
IMG_4575.jpg
IMG_4616.jpg
IMG_4632.jpg
IMG_4654.jpg
IMG_4681.jpg
IMG_4764.jpg
IMG_4772.jpg
IMG_4790.jpg
IMG_4797.jpg
IMG_4804.jpg
IMG_4815.jpg
IMG_4816.jpg


Ετικέτες