Η πανήγυρις της Αγίας Φωτεινής, πολιούχου της Νέας Σμύρνης (φωτο)

Loading...


Στο πλαί­σιο της χαρ­μο­συ­νης πα­σχα­λιας πε­ρι­ο­δου και στην καρ­διά της Α­νοί­ξε­ως ε­ορ­τα­στη­κε κι ε­φε­τος με κα­θε εκ­κλη­σι­α­στι­κη λαμ­προ­τη­τα κα­τα το δι­η­με­ρο 17-18 Μα­ϊ­ου ε.ε. η με­γα­λη ε­τη­σια πα­νη­γυ­ρη της α­γι­ας και εν­δο­ξου Με­γα­λο­μαρ­τυ­ρος και Ι­σα­πο­στο­λου Φω­τει­νης της Σα­μα­ρεί­τι­δος, πο­λι­ου­χου και προ­στα­τι­δος της πο­λε­ως της Νε­ας Σμυρ­νης και της Ι­ε­ρας Μη­τρο­πο­λε­ως μας.

Ε­πι­κεν­τρο του ε­ορ­τα­σμού ο ο­μω­νυ­μος Μη­τρο­πο­λι­τι­κος μας Να­ος, δι­α­δο­χος και συ­νε­χεια της πε­ρι­λαμ­πρης Μη­τρο­πο­λης της α­λη­σμο­νη­της Μι­κρα­σι­α­τι­κης Σμυρ­νης.

Κα­τα την ε­φε­τι­νη πα­νη­γυ­ρη προ­σκε­κλη­με­νοι Ι­ε­ραρ­χες του Σε­βα­σμ. Μη­τρο­πο­λι­του μας η­ταν οι Σε­βα­σμ. Μη­τρο­πο­λι­τες Και­σα­ρια­νης, Βυ­ρω­νος και Υ­μητ­του κ. Δα­νι­ηλ και Ζα­κυν­θου κ. Δι­ο­νυ­σιος.

Το Σαβ­βα­το, 17 Μα­ϊ­ου, πα­ρα­μο­νη της Ε­ορ­της και ω­ρα 7.30 μ.μ. ε­ψα­λη ο Με­γας Πα­νη­γυ­ρι­κος Ε­σπε­ρι­νος της ε­ορ­της. Χο­ρο­στα­τη­σε ο Σε­βα­σμ. Μη­τρο­πο­λι­της Ζα­κυν­θου κ. Δι­ο­νυ­σιος.

Με­τα την προ­σφω­νη­ση του Σε­βα­σμ. Ποι­με­ναρ­χου μας κ. Συ­με­ων, ο α­γιος Ζα­κυν­θου ε­κη­ρυ­ξε τον θεί­ο λο­γο και με τη δι­δα­χη του οι­κο­δο­μη­σε τον φι­λα­γιο και φι­λε­ορ­το λα­ο του Κυ­ρι­ου.

Το πρωΐ της Κυ­ρια­κης, 18 Μα­ϊ­ου, χο­ρο­στα­τη­σε στον Ορ­θρο, προ­ε­στη της πο­λυ­αρ­χι­ε­ρα­τι­κης θεί­ας Λει­τουρ­γι­ας και ε­δι­δα­ξε το πο­λυ­πλη­θες εκ­κλη­σι­α­σμα με το ε­πι­και­ρο και με­στο θεί­ων δι­δαγ­μα­των κη­ρυγ­μα του ο α­γιος Και­σα­ρια­νης, Βυ­ρω­νος και Υ­μητ­του κ. Δα­νι­ηλ.
Το α­πο­γευ­μα της Κυ­ρια­κης στις 6.30 μ.μ. ε­ψα­λη ο Με­θε­ορ­τος Ε­σπε­ρι­νος χο­ρο­στα­τούν­τος του Σε­βα­σμι­ω­τα­του Ζα­κυν­θου κ. Δι­ο­νυ­σι­ου και α­κο­λού­θη­σε η παν­δη­μη λι­τα­νεί­α της ι­ε­ρας Ει­κο­νος της Α­γι­ας Φω­τει­νης. Η συμ­με­το­χη του πι­στού λα­ου ε­φε­τος η­ταν με­γα­λυ­τε­ρη α­πο κα­θε άλλη χρο­νιά.

Στην κεν­τρι­κη Πλα­τεί­α της πο­λε­ως α­να­πεμ­φθη­κε η κα­θι­ε­ρω­με­νη Δε­η­ση και ο Σε­βα­σμ. Μη­τρο­πο­λι­της μας κ. Συ­με­ων α­πηύ­θηνε συν­το­μο δι­δα­κτι­κο λο­γο προς τον λα­ο προ­τρε­πον­τας τα πλη­θη να μεί­νουν πι­στοί στις α­λη­θει­ες της Ορ­θο­δο­ξου Πα­ρα­δο­σε­ως μας α­φο­σι­ω­με­νοι στην Α­γι­α μας Εκ­κλη­σι­α και στε­ρεοι στις α­ξι­ες του Γε­νους των Ελ­λη­νων σφυ­ρη­λα­των­τας συ­νε­χως την με­τα­ξυ τους χρι­στι­α­νι­κη α­γα­πη και ε­νο­τη­τα. 

FWTW2.jpg
FWTW3.jpg
FWTW4.jpg
FWTW5.jpg
FWTW6.jpg
FWTW7.jpg