Η επέτειος της Πρώτης Εθνοσυνελεύσεως στην Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου Καλτεζών (φωτο)

Loading...


Την Κυριακή 1η Ιουνίου 2014 εορτάσθηκε κι εφέτος η επέτειος της Πρώτης Εθνοσυνελεύσεως και της Συγκροτήσεως της Πελοποννησιακής Γερουσίας στην Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου Καλτεζών.

Η Συνέλευσις στην Ιερά Μονή των Καλτεζών ήταν η συνάντησις των Αρχιερέων, των Οπλαρχηγών και των Προκρίτων της Πελοποννήσου κατά την μαρτυρική περίοδο της Επαναστάσεως του 1821 με σκοπό την δημιουργία τοπικής πολιτικής αρχής.

Η Συνέλευσις έλαβε χώρα από την 20η έως την 26η Μαίου 1821 υπό την προεδρεία του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Από την Συνέλευσι προέκυψε το πρώτο επίσημο νομικό κείμενο της σύγχρονης Ελλάδος και ο πρώτος Καταστατικός της Χάρτης.

Η Συνέλευσις συνέστησε τον Γενικό Οργανισμό της Πελοποννήσου και τον Οργανισμό της Πελοποννησιακής Γερουσίας.

Η τελευταία ίσχυσε μέχρι την Β’ Εθνοσυνέλευσιν Άστρους, τον Απρίλιο του 1823.

Ουσιαστικά η Εθνοσυνέλευσις των Καλτεζών απετέλεσε την πρώτη ελευθέρα Βουλή των Ελλήνων μετά την άλωσι της Κωνσταντινουπόλεως το 1453 και την πρώτη Κυβέρνησι του Νεοελληνικού Κράτους.

Το εισαγωγικό κείμενο της Συνελεύσεως είναι χαρακτηριστικό της πίστεως των συγκροτησάντων την Πρώτη Εθνοσυνεύλευσι για την διακήρυξιν της εθνικής ανεξαρτησίας, έπειτα από αιώνες πικρής δουλείας.

«Η γενική ευταξία των υποθέσεων της πατρίδος μας Πελοποννήσου και η αισία έκβασις του προκειμένου ιερού αγώνος περί της σεβαστής ελευθερίας του γένους μας επειδή και αναγκαίως απήτουν την γενικήν συνέλευσιν και σκέψιν, συνηθροίσθημεν επί τούτω οι υπογεγραμμένοι, από μέρους των επαρχιών μας, έχοντες και την γνώμην και όλων των λοιπών απόντων μελών, κατά την σεβαστήν μονήν των Καλτεζιών, κατ’ εύλογον κοινήν ημών γνώμην και απόφασιν και όλων των απόντων, κατά την σεβαστήν μονήν των Καλτεζιών, κατ’ εύλογον κοινήν ημών γνώμην και απόφασιν και όλων των απόντων, εκλέξαντες τους φιλογενεστάτους κυρίους τον τε άγιον Βρεσθένης Θεοδώρητον, Σωτήριον Χαραλάμπην, Αθανάσιον Κανακάρην, Αναγνώστην Παπαγιαννόπουλον, Θεοχαράκην Ρέντην, και Νικόλαον Πονηρόπουλον, καθ’ υπακοήν και συγκατάνευσιν αυτών εις την κοινήν ημών ταύτην πρότασιν, τους διορίζομεν διά να παρευρίσκωνται μετά του ενδοξοτάτου κοινού αρχιστρατήγου μας Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, και πάντες οι άνωθεν, επέχοντες την Γερουσίαν όλου του δήμου των επαρχιών της Πελοποννήσου, προηγουμένου της Ενδοξότητός του, να συσκέπτωνται, προβλέπωσι, και διοικώσι, και κατά το μερικόν και κατά το γενικόν, απάσας τας υποθέσεις, διαφοράς, και παν ο,τι συντείνει εις την κοινήν ευταξίαν, αρμονίαν, εξοικονομίαν τε και ευκολίαν του ιερού αγώνος μας καθ’ όποιον τρόπον η θεία Πρόνοια τους φωτίσει και γνωρίσωσιν ωφέλιμον, έχοντες κατά τούτο κάθε πληρεξουσιότητα, χωρίς να εμπορή τινάς ν’ αντιτείνη η να παρακούση εις τα νεύματα και διαταγάς των, και τούτο το υπούργημά των και η ημετέρα εκλογή θέλει διατρέξει και θέλει έχει το κύρος μέχρι της αλώσεως της Τριπολιτζάς και δευτέρας κοινής σκέψεως. Καί περί μεν της από το μέρος των ειλικρινούς, απαθούς, και μετά της δυνατής επιμελείας και σκέψεως εις το άνωθεν υπούργημά των εξακολουθίας καθώς και της από το μέρος ημών τε και όλων των απόντων υπακοής και, άνευ τινός ανθιστάσεως, προφασιολογίας, και αναβολής της εξακολουθίας και ενεργείας των νευμάτων και δαταγών των ελάβομεν αμφότερα τα μέρη τον πρέποντα όρκον ενώπιον του Υψίστου Θεού, εν βάρει συνειδότος και της τιμής μας, και ούτως επεδόθη αυτοίς το παρόν ενυπόγραφον αποδεικτικόν και κυρωτικόν γράμμα μας».

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρος, ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένος σε θέματα ιστορικής και θρησκευτικής παραδόσεως, τιμά κάθε έτος με την παρουσία του τις εορταστικές εκδηλώσεις της επετείου στον χώρο της Ιεράς Μονής Καλτεζών.

Έτσι κι εφέτος, ετέλεσε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο Καθολικό της Ιεράς Μονής παρουσία εκπροσώπων των Τοπικών Αρχών και πλήθους προσκυνητών.

Εν συνεχεία, ο Σεβασμιώτατος ετέλεσε την Ιερά Δοξολογία και Επιμνημόσυνο Δέησι στον προαύλιο χώρο της Μονής, εκεί όπου το 1821 πραγματοποιήθηκε η Πρώτη Εθνοσυνέλευσις και συνεκροτήθη η Πρώτη Ελευθέρα Ελληνική Κυβέρνησις της Νεωτέρας Ελλάδος.

kalte2.jpg
kalte3.jpg

 

kalte4.jpg