Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 23 Δεκεμβρίου 2021 – Άγιοι Δέκα Μάρτυρες που μαρτύρησαν στην Κρήτη

: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ι/ 17 – 28 – 17 Καί εκπορευομένου αυτού εις οδόν προσδραμών είς καί γονυπετήσας αυτόν επηρώτα αυτόν Διδάσκαλε αγαθέ, τί ποιήσω ίνα ζωήν αιώνιον κληρονομήσω;

18 ο δέ Ιησούς είπεν αυτώ Τί με λέγεις αγαθόν; ουδείς αγαθός ει μή είς ο Θεός. 19 τάς εντολάς οίδας μή μοιχεύσης, μή φονεύσης, μή κλέψης, μή ψευδομαρτυρήσης, μή αποστερήσης, τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα. 20 ο δέ αποκριθείς είπεν αυτώ Διδάσκαλε, ταύτα πάντα εφυλαξάμην εκ νεότητός μου. 21 ο δέ Ιησούς εμβλέψας αυτώ ηγάπησεν αυτόν καί είπεν αυτώ Έν σοι υστερεί ει θέλεις τέλειος είναι, ύπαγε, όσα έχεις πώλησον καί δός πτωχοίς, καί έξεις θησαυρόν εν ουρανώ, καί δεύρο ακολούθει μοι, άρας τόν σταυρόν σου.

22 ο δέ στυγνάσας επί τώ λόγω απήλθε λυπούμενος ήν γάρ έχων κτήματα πολλά. 23 καί περιβλεψάμενος ο Ιησούς λέγει τοίς μαθηταίς αυτού Πώς δυσκόλως οι τά χρήματα έχοντες εις τήν βασιλείαν τού Θεού εισελεύσονται!

24 οι δέ μαθηταί εθαμβούντο επί τοίς λόγοις αυτού. ο δέ Ιησούς πάλιν αποκριθείς λέγει αυτοίς Τέκνα, πώς δύσκολόν εστι τούς πεποιθότας επί χρήμασιν εις τήν βασιλείαν τού Θεού εισελθείν 25 ευκοπώτερόν εστι κάμηλον διά τρυμαλιάς ραφίδος εισελθείν ή πλούσιον εις τήν βασιλείαν τού Θεού εισελθείν. 26 οι δέ περισσώς εξεπλήσσοντο λέγοντες πρός εαυτούς Καί τίς δύναται σωθήναι;

27 εμβλέψας αυτοίς ο Ιησούς λέγει Παρά ανθρώποις αδύνατον, αλλ ου παρά Θεώ πάντα γάρ δυνατά εστι παρά τώ Θεώ. 28 Ήρξατο ο Πέτρος λέγειν αυτώ Ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα καί ηκολουθήκαμέν σοι.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ι/ 17 – 28

17 Καί ενώ έβγαινεν ο Ιησούς από τό σπίτι εις τόν δρόμον, έτρεξε πρός αυτόν ένας καί αφού εγονάτισεν εμπρός του, τόν ηρώτα Διδάσκαλε αγαθέ, τί νά κάμω διά νά κληρονομήσω ζωήν αιώνιον; 18 Ο δέ Ιησούς τού είπεν Αφού απευθύνεσαι πρός εμέ μέ τήν ιδέαν ότι είμαι άνθρωπος απλούς, διατί μέ αποκαλείς αγαθόν; Κανείς δέν είναι καθ αυτό καί εξ εαυτού αγαθός παρά μόνον ένας, ο Θεός.

19 Γνωρίζεις τάς εντολάς Νά μή μοιχεύσης, νά μή φονεύσης, νά μή κλέψης, νά μή ψευδομαρτυρήσης, νά μή στερήσης τόν άλλον από εκείνο, πού τού ανήκει, νά τιμάς τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου. 20 Αυτός δέ απεκρίθη καί τού είπε Διδάσκαλε,όλα αυτά τά εφύλαξα από τά χρόνια πού ήμην νέος. 21 Ο δέ Ιησούς αφού τόν παρετήρησε μέ πολύ ενδιαφέρον, τόν συνεπάθησε καί τού είπεν Ένα σού λείπει εάν θέλης νά είσαι τέλειος, πήγαινε καί πώλησε όσα έχεις καί δός τα εις τούς πτωχούς, καί θά έχης θησαυρόν καί πλούτη εις τόν ουρανόν καί έλα νά μέ ακολουθήσης, αφού λάβης τήν απόφασιν νά υποστής ακόμη καί σταυρικόν θάνατον διά τήν εμμονήν εις τό καθήκον.

22 Αυτός όμως εσκυθρώπασε διά τόν λόγον αυτόν πού ήκουσε, καί έφυγε λυπημένος διότι είχε πολλά κτήματα καί η καρδία του ήτο δεμένη εις αυτά, δι αυτό δέ τού εφάνη βαρύ καί αδύνατον τό πράγμα. 23 Καί ο Ιησούς αφού εκύτταξε τριγύρω του διά νά διεγείρη τήν προσοχήν εκείνων, πού ευρίσκοντο εκεί, λέγει εις τούς μαθητάς του Πόσον δύσκολα αυτοί, πού έχουν τά χρήματα, θά έμβουν εις τήν βασιλείαν τού Θεού! 24 Οι δέ μαθηταί έμεναν κατάπληκτοι διά τούς λόγους αυτούς. Αλλ ο Ιησούς έλαβε πάλιν τόν λόγον καί τούς είπε Παιδιά μου, πόσον δύσκολον είναι νά έμβη εις τήν βασιλείαν τού Θεού εκείνος, πού έχει στηρίξει τήν πεποίθησίν του εις τά χρήματα καί από αυτά μόνα εξαρτά τήν συντήρησίν του καί τήν ευδαιμονίαν του.

25 Είναι ευκολώτερον μία γκαμήλα νά περάση από τήν μικράν τρύπαν, πού ανοίγει η βελόνα, παρά ένας πλούσιος νά εισέλθη εις τήν βασιλείαν τού Θεού. 26 Αυτοί δέ υπερβολικά ηπόρουν καί εθαύμαζαν καί έλεγαν μεταξύ τους Καί ποίος ημπορεί νά σωθή, αφού είναι μέχρι τού αδυνάτου δύσκολον νά σωθούν οι πλούσιοι;

27 Αφού δέ τούς εκύτταξεν εκφραστικά ο Ιησούς είπεν Εις τούς ανθρώπους τούτο είναι αδύνατον, αλλ όχι καί εις τόν Θεόν διότι εις τόν Θεόν είναι όλα δυνατά καί αφού διά τής χάριτός του ενισχύει τούς καλοδιαθέτους πλουσίους, καθιστά λοιπόν καί εις αυτούς δυνατήν τήν σωτηρίαν. 28 Καί ο Πέτρος εξ αφορμής τής προτροπής τού Ιησού πρός τόν πλούσιον ήρχισε νά τού λέγη Ιδού, ημείς έχομεν αφήσει όλα καί σέ ηκολουθήσαμεν.