Πως υπολογίζουμε τον αριθμό των οργανικών θέσεων Εφημερίων

Loading...


Ο υπολογισμός των οργανικών θέσεων εφημερίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισμού 230/2012 της Ιεράς Συνόδου «Περί Εφημερίων και Διακόνων» (ΦΕΚ 73/9.4.2012), ως εξής:

1. Σε κάθε υφιστάμενη Ενορία υπάρχει τουλάχιστον μία θέση Εφημερίου. Για την ίδρυση Ενορίας επιβάλλεται η έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ). Εντούτοις, όσες ενορίες έχουν ιδρυθεί πριν από το 1977 και τυχόν δεν έχουν ΦΕΚ, αναγνωρίζονται εμμέσως και νομιμοποιούνται με το άρθρ. 1 παρ. 4 του Ν. 590/1977.
2. Για τον υπολογισμό επιπλέον θέσεων Εφημερίων, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε α) τον πληθυσμό της  Ενορίας και β) τον πληθυσμό της πόλεως στην οποία βρίσκεται η Ενορία. Και τούτο διότι οι οργανικές θέσεις υπολογίζονται για κάθε ενορία ξεχωριστά, σε σχέση με τον πληθυσμό της πόλεως, και όχι για το σύνολο της πόλεως. Δηλαδή, ο συνολικός πληθυσμός της πόλεως μάς υπαγορεύει σε ποιά περίπτωση των παραγράφων 2-4 του άρθρου 3 του Κανονισμού 230/2012 θα εντάξουμε τον υπολογισμό του αριθμού των οργανικών θέσεων Εφημερίων της κάθε Ενορίας.

Παράδειγμα:
α) Έστω πόλη με 60.000 κατοίκους, η οποία έχει τρεις ενορίες με πληθυσμό 20.000 η καθεμιά. Οι οργανικές θέσεις εφημερίων είναι 3 Χ 10 = 30.
Εάν υποθέσουμε ότι η παραπάνω πόλη έχει 8 ενορίες:
Α  –  20.000 κάτοικοι   –  10 οργ. θέσεις
Β  –  6.200 κάτοικοι   –  4 οργ. θέσεις
Γ  –  8.100 κάτοικοι   –  5 οργ. θέσεις
Δ  –  11.000 κάτοικοι   –  6 οργ. θέσεις
Ε  –  3.800 κάτοικοι   –  2 οργ. θέσεις
ΣΤ  –  1.200 κάτοικοι   –  1 οργ. θέση
Ζ  –  4.100 κάτοικοι   –  3 οργ. θέσεις
Η  –  5.600 κάτοικοι   –  3 οργ. Θέσεις

Σύνολο: 34 οργανικές θέσεις Εφημερίων.

β) Έστω ότι οι παραπάνω Ενορίες βρίσκονται σε πόλη άνω των 100.000 κατοίκων. Τότε ο αριθμός των οργανικών θέσεων είναι: Α = 5, Β = 2,  Γ = 3, Δ = 3, κλπ.
γ) Έστω κωμόπολη με 8.000 κατοίκους και 6 υφιστάμενες Ενορίες. Οι οργανικές θέσεις Εφημερίων είναι 6.

Άρθρο 3
Οργανικές θέσεις Εφημερίων

1. Οι υφιστάμενες και λειτουργούσες ενορίες διατη­ρούνται. Σε κάθε ενορία υφίσταται μία τουλάχιστον οργανική θέση Εφημερίου.
2. Σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων, σε κάθε ενορία υφίσταται μία οργανική θέση Εφημερίου ανά δύο χιλιάδες οικογένειες και δεν υπερβαίνουν τους πέντε τακτικούς Εφημέριους ανά ενορία.
3. Σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, σε κάθε ενορία υφίσταται μία οργανική θέση Εφημερίου ανά χίλιες οικογένειες.
4. Σε πόλεις με πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους, σε κάθε ενορία υφίσταται μία οργανική θέση Εφημερίου ανά πεντακόσιες οικογένειες.
5. Σε πόλεις με πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους και σε νησιά, όπου το ένα τρίτο τουλάχιστον του πληθυ­σμού είναι αλλοδαποί ή αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι, με απόφαση της Δ.Ι.Σ. μετά από σχετική γνωμοδότηση της Συνοδικής Επιτροπής επί των Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων, σε ενορία άνω των τετρακοσίων οικογενειών μπορεί να διορισθεί και δεύτερος Εφημέ­ριος.
6.  Σε Ο.Τ.Α. που αποτελούν κοινώς γνωστά κέντρα παραθερισμού και έχουν τουλάχιστον τετρακόσιες μόνιμες οικογένειες, με απόφαση της Δ.Ι.Σ., μετά από σχετική γνωμοδότηση της Συνοδικής Επιτροπής επί των Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων, μπορεί να διορισθεί και δεύτερος Εφημέριος.
7.  Για την εφαρμογή των παραγράφων 2-5 του πα­ρόντος άρθρου ο αριθμός των οικογενειών ορίζεται, αφού διαιρεθεί διά του 4 ο αριθμός των Ορθοδόξων Χριστιανών της συγκεκριμένης κάθε φορά ενορίας.