Διαυλείας Γαβριήλ για Μακαριστό Ιάκωβο: Φωτεινός κανόνας το παράδειγμά του

Loading...


Ρεπορτάζ για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας:
Μάκης Αδαμόπουλος

Στον Ιερό Ναό Αγίου Αναστασίου εψάλη χθες η Εξόδιος Ακολουθία του Μακαριστού Μητροπολίτου Αργολίδος κυρού Ιακώβου προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου. 
Παρόντες ήταν οι Μητροπολίτες Μονεμβασίας και Σπάρτης Ευστάθιος, ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Μαντινείας και Κυνουρίας Αλέξανδρος, τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος, Σταγών και Μετεώρων Σεραφείμ, Περιστερίου Χρυσόστομος, Άρτης Ιγνάτιος, Λαρίσης και Τυρνάβου Ιγνάτιος, Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων Κύριλλος, Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης Εφραίμ, Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου Δωρόθεος, Νέας Σμύρνης Συμεών, Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης Παύλος, Ζιχνών και Νευροκοπίου Ιερόθεος, Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος, Πατρών Χρυσόστομος, Κυθήρων Σεραφείμ, Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς, Σισανίου και Σιατίστης Παύλος, Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως Ιερεμίας, Κορίνθου Διονύσιος, Τριφυλίας και Ολυμπίας Χρυσόστομος, Μεσσηνίας Χρυσόστομος, Θηβών και Λεβαδείας Γεώργιος, Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως Αθηναγόρας, Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού Κύριλλος, Νικοπόλεως και Πρεβέζης Χρυσόστομος, Μαραθώνος Μελίτων, Επιδαύρου Καλλίνικος και ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Επίσκοπος Διαυλείας Γαβριήλ.
Παρευρέθηκαν, επίσης, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, οι Δήμαρχοι Ναυπλίου και Άργους, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, τοπικών συλλόγων και φορέων, κληρικοί και λαικοί.

«Ο σε­πτος προ­κεί­με­νος Ιε­ραρ­χης, ερ­γα­ζο­με­νος αθόρυβα και με χα­ρα­κτη­ρι­στική τα­πει­νο­τητα, προ­σε­φερε έργο ευ­ρυ­τατο και πρα­γμα­τικά σπου­δαίο, και ο ίδιος ανε­δεί­χθη, με την αγάπη λαού και κλη­ρου, σε φω­τεινό προ­τυπο και ζων­τανή μαρ­τυ­ρία της Χα­ρι­τος, θεμέλιο αρετής, πηγή εμ­πνεύ­σεως και ευ­λο­γίας» ανέφερε ο Επίσκοπος Διαυλείας κ. Γαβριήλ, ως εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και πρόσθεσε «στο πο­λυ­σε­βα­στο προ­σωπό του ανα­γνω­ρι­ζουμε την απώ­λεια μιάς δι­α­κε­κρι­με­νης μορ­φης της Εκ­κλη­σίας μας, ενός δι­α­πρε­πούς Ποι­με­ναρ­χου, ο οποίος εκλεί­πει από τον αμ­πε­λώνα του Κυ­ρίου αφή­νον­τας ανε­ξι­τηλα τα ίχνη της προσωπικής του πορείας και κα­τα­λεί­πον­τας πίσω του ένα δυσα­να­πλη­ρωτο κενό».

Τόνισε, εξάλλου ο Αρχιγραμματέας ότι «ο εκλι­πων Ιε­ραρ­χης υπήρξε προι­κι­σμε­νος και φω­τι­σμε­νος κλη­ρι­κος, που δεν ει­σήλθε στην ιε­ρω­σύνη για να ικα­νο­ποι­η­σει τις προ­σω­πι­κες του φι­λο­δο­ξίες, αλλά για να προ­σφε­ρει. Παν­τοτε απλός και ανε­πι­τη­δευ­τος, φι­λερ­γος και φε­ρε­πο­νος, προι­κι­σμε­νος με τα­πεί­νωση και θυ­σι­α­στικό ήθος, αφο­σι­ω­θηκε στην δι­α­κο­νία του με θερμή αγάπη προς τον λαό».
Έκανε λόγο ο Επίσκοπος Διαυλείας στην ζωή, αλλά και στο έργο του Μακαριστού Mητροπολίτου Αργολίδος λέγοντας πως «ο ευ­σε­βης λαός γρη­γορα ανα­γνω­ρισε στην σε­βα­σμία μορφή του τον οικείο πνευ­μα­τικό του πα­τέρα, και ο ευ­α­γης κλη­ρος, όπως και οι χο­ρείες των μο­να­ζον­των και μο­να­ζου­σων, τον υψηλό οδηγό και προ­στάτη τους. Στο πο­λυ­πλευρο έργο του συγ­κα­τα­λε­γε­ται, με­ταξύ αλ­λων, πλού­σια φι­λαν­θρω­πική και προ­νοι­ακή με­ρι­μνα, η δι­ορ­γα­νωση πλη­θους ιε­ρα­τι­κων και εκ­κλη­σι­α­στι­κων Συ­νε­δρίων, η δη­μι­ουρ­γία του Ρα­δι­ο­φω­νι­κού Στα­θμού της Ιε­ρας Μη­τρο­πο­λεως Αρ­γο­λι­δος, κα­θως και η ίδρυση σχο­λων αγι­ογρα­φίας και ψαλ­τι­κης.
Ιδι­αι­τερη ση­μα­σία όμως είχε για τον ίδιο η προσφορά και η με­ρι­μνα υπέρ των το­πι­κων Αγίων. Με πρω­το­βου­λία του ανε­γεί­ρε­ται και εγ­και­νι­α­ζε­ται ο με­γα­λο­πρε­πης Ναός του Αγίου Ανα­στα­σίου, προς εκ­πλη­ρωση χρε­ους και τιμής προς τον πο­λι­ούχο Άγιο του Ναυ­πλίου. Έργο ζωής υπήρξε και η φρον­τίδα που κα­τε­βαλε για τον εν­το­πι­σμο και την με­τα­κο­μιδή στο Αρ­γος των Αγίων Λει­ψα­νων του Αγίου Πε­τρου Επι­σκο­που Αρ­γους του Θαυ­μα­τουρ­γού, τα οποία ει­χαν αφαι­ρεθεί από τους Λα­τι­νους το έτος 1421.

 Ο ίδιος, απερ­χο­με­νος, αφή­νει ανε­ξι­τηλα τα ίχνη της τι­μίας δι­α­κο­νίας και της ευ­γε­νούς ψυχής του, «εις ελ­πίδα ζω­σαν δι΄ ανα­στα­σεως Ιη­σού Χρι­στού εκ νε­κρων, εις κλη­ρο­νο­μίαν άφθαρ­τον και αμί­αν­τον και αμά­ραν­τον». Φεύ­γει πλη­ρης ημε­ρων, αλλά και πλη­ρης τι­μης και δο­ξης για την Εκ­κλη­σία, η οποία έχει απο­τα­μι­ευ­σει με τιμή στην συ­νεί­δησή Της την μα­κα­ρία του μνήμη. «Καί διά τούτο ζη μετά δι­καίων την ον­των ζωήν· και ο μι­σθος αυ­του πο­λυς παρά τω Υψί­στω Θεώ» –κατά τη δι­α­τυ­πωση του Αγίου Πε­τρου του Αρ­γους–, παρά τις αν­θρω­πι­νες ατέ­λειες και αδυ­να­μίες. Καί εμείς «του­τον κα­τα­σπα­ζο­μεθα ως πα­τέρα τι­μων­τες και στέργον­τες, ως ευ­ερ­γε­την ευ­χα­ρι­στούν­τες».

Το πα­ρα­δει­γμα του απο­τε­λεί για μας φω­τεινό κα­νόνα περί της εκ­κλη­σι­α­στι­κης δι­α­κο­νίας, απ’ όπου απο­κο­μίζουμε πολλά και γο­νιμα δι­δα­γματα, τα οποία απευ­θυ­νον­ται πρώτα απ’ όλα σ’ εμάς τους επι­σκο­πους, έπειτα στο συ­νολο του
ιε­ρού κλη­ρου, μετά στους αρ­χον­τες και τε­λος στον αγα­πητό λαό μας. Η κοι­νω­νία μας ση­μερα έχει ανάγκη αυ­της της αληθούς μαρ­τυ­ρίας, της μαρ­τυ­ρίας τόσο των πρα­ξεων, όσο και των λο­γων που συ­νο­δεύ­ουν ένα συ­νο­λικό «ερ­γον ου σι­ω­πης άξιον». Ει­ναι πρα­γματι δι­δα­γμα με­στο η επί γης ευ­λο­γη­μένη ζωή του κοι­μη­θεν­τος αυ­του εκ­κλη­σι­α­στι­κού αν­δρος και είναι αξι­ο­μι­μητο το πα­ρα­δει­γμα του. Δι­ε­κρίθη για τα ει­ρη­νικά και ευ­λα­βικά του έργα, την σε­μνο­τητα και την απλό­τητά του, την αφο­σι­ωση στην δι­α­κο­νία του, την ερ­γα­τι­κο­τητα και την αρτι­ο­τητα της ψυ­χης, το υψηλό αρ­χι­ε­ρα­τικό ήθος, την φω­τεινή συ­νεί­δηση, την μα­κρο­θυ­μία, την τα­πει­νο­τητα και την σο­φία.

Απέ­σπασε από τον κλήρο και τους πι­στους την κοινή εκτί­μηση, τον σε­βα­σμο, την ανα­γνω­ριση, και πάνω απ’ όλα την αγάπη τους για την πο­λυ­τιμη πα­ρου­σία και προ­σφορά του. Την ση­μα­σία και την ιε­ρο­τητα αυ­της της αγά­πης επα­να­βε­βαι­ω­νουμε ση­μερα, κα­θως δεν προ­κει­ται για ένα αφη­ρη­μένο υπο­κει­με­νικό συ­ναί­σθημα, αλλά για αγνή ώθηση της ψυ­χης και δύναμη ενερ­γης καρ­πο­φο­ρίας στην Εκ­κλη­σία μας. Παν­τως, ποτέ δεν θα μπο­ρε­σουμε να προ­σφε­ρουμε τόσο, όσο έχουμε λα­βει, ακόμη κι αν συ­νει­σφε­ρουμε τα πάντα, σημειώνει χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Επειδή και το ότι υπάρ­χουμε, μας έχει δω­ρη­θεί από τον Θεό, όπως και το ότι έχουμε γνώση και συ­νεί­δηση του Θεού· ακόμη και αυτό το οποίο έχουμε και προ­σφε­ρουμε, ει­ναι του Θεού. Όμως, το ωραιό­τερο και πιο φι­λαν­θρωπο απ’ όλα ει­ναι ότι ο Θεός δεν προ­σμε­τρα την συ­νει­σφορά του κα­θε­νος συμ­φωνα με την αξία αυ­του που απο­δι­δε­ται, αλλά συμ­φωνα με την δυ­ναμη της ψυ­χης εκεί­νου που καρ­πο­φο­ρεί».

Ο αοί­δι­μος Ποι­με­ναρ­χης της Αρ­γο­λι­δος μας εμ­πνέει και μετά θα­να­τον με το υψηλό του πα­ρα­δει­γμα, την θε­ο­φιλή βι­οτή, την με­γάλη αξία του ερ­γου του προς την Εκ­κλη­σία. Περι­βαλ­λο­με­νος από τον σε­βα­σμο και την αγάπη του ποι­μνίου του, πο­λι­τεύ­τηκε ως Ιε­ραρ­χης σε­μνος και πράος, αλλά πλού­σιος σε καρ­πο­φο­ρία. Η μαρ­τυ­ρία του υπήρξε αυ­θεν­τική, ου­σι­ω­δης και φω­τεινή, δι­ότι απο­τε­λεί την εμ­πρα­γματη υπό­μνηση της ου­σίας της δι­α­κο­νίας μας και του ιε­ρού σκο­που, για τον οποίον ετά­χθη­μεν ως λει­τουρ­γοί του Υψί­στου. Με τη σε­βα­στη υπό­μνηση της προ­ση­νούς μορ­φης του μα­κα­ρι­στού Γε­ρον­τος κυ­ρού Ια­κω­βου και όσων αυ­τος ερ­γα­στηκε για τήνπρό­οδο της Μη­τρο­πο­λεως Αρ­γο­λι­δος, θερ­μως δε­ο­μεθα προς τον Κυ­ριο να ανα­παύ­σει το σε­πτο του σκη­νος, να συ­ναρι­θμη­σει την μα­κα­ρία ψυχή του με­ταξύ των δι­καίων και να αναδεί­ξει αι­ω­νία την μνήμη του».

 Αμέσως μετά, ο Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης Ευστάθιος, ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου τόνισε πως «στο πρόσωπο του Μακαριστού Μητροπολίτου Αργολίδος είδαμε την πληρότητα του καλού ποιμένος». Στο έργο του μακαριστού αναφέρθηκε και ο γενικός αρχιερατικός της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος π. Βασίλειος Σουλάνδρος, ως εκπρόσωπος του κλήρου της Μητροπόλεως, τονίζοντας «ο Μακαριστός Ιεράρχης ήταν αυστηρός εις το ήθος, γενναίος στο φρόνημα, δίκαιος στην κρίση, τίμιος στην φιλία, ευγενής στην αντίθεση, ευπρεπής στη συνεργασία. Συνιστούσε την εικόνα του ποιμένος του καλού» . Μίλησε επίσης, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης και οι Δήμαρχοι Ναυπλίου και Άργους.

1