Πειραιώς Σεραφείμ προς κυβέρνηση: Ιδού πως θα «καταργηθούν» τα τουρκικά προξενεία σε Κομοτηνή και Ρόδο

Loading...


Χειμαρρώδη επιστολή για τα εθνικά θέματα και κυρίως τα ελληνοτουρκικά απέστειλε στον Υπουργό Εξωτερικών ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ.

Στην επιστολή που κοινοποιεί και στους πολιτικούς αρχηγούς της κυβερνητικής…τριανδρίας αναφέρει μεταξύ άλλων πως η ελληνική κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα μέσω της κατάργησης των ελληνικών προξενείων σε Σμύρνη και Ανδριανούπολη και βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας να οδηγήσει στην ουσιαστική κατάργηση και για τα τουρκικά προξενεία Κομοτηνής και Ρόδου. 
Ολόκληρη η επιστολή αναφέρει: 

Αριθμ. Πρωτ. 36                              ᾿Εν Πειραιεί τη 9η Ιανουαρίου 2013
Προς
Τον Εξοχώτατον Κύριον
Δημήτριον Αβραμόπουλον
Υπουργόν Εξωτερικών
Ακαδημίας 1
ΑΘΗΝΑΙ
Εξοχώτατε Κύριε Υπουργέ,
Έχω την ιδιαιτάτην τιμήν να γνωρίζω από πολλών ετών την Υμετέραν πολυσήμαντον Εξοχότητα και θεωρώ εαυτόν φίλον Αυτής διό και ευθαρσώς προάγομαι διά του παρόντος εγγράφου μου ως ενεργός πολίτης και κοινωνός των ιστορικών και εθνικών δρωμένων της πεφιλημένης ημών πατρίδος να υποβάλω πρότασιν διά την προάσπισιν της ακεραιότητός Αυτής εκ της δολίας διαχρονικής  επιβουλής της γείτονος χώρας, ειδικώτερον σήμερον που έχει αφυπνισθή επικινδύνως και καλλιεργείται επιμόνως ο νεο-οθωμανισμός, ο οποίος πριμοδοτείται και υπό διεθνιστικών κύκλων ως αποδεικνύεται εκ του κυκλοφορηθέντος υπό των γνωστών εκδόσεων τετρατόμου ιστορικού έργου του ιδρύματος ΣΟΡΟΣ συγγραφέντος υπό Κροατών και Τούρκων ιστορικών.

Εξοχώτατε κ. Υπουργέ,
Τυγχάνει πασίδηλον το γεγονός της φθοροποιού δράσεως διά την ακεραιότητα της πολυσημάντου διά την Ελληνικήν επικράτειαν Ελληνικής Θράκης, του Τουρκικού προξενείου της Κομοτηνής, του οποίου ο υπεύθυνος της Τουρκικής πολιτείας κ. Οσμάν Ιλχάρ Σενέρ καταγγέλεται από εγκρίτους τοπικούς παράγοντας και δοκίμους εκπροσώπους του εντύπου και ηλεκτρονικού τύπου ως επιδιδόμενος εις την καταδολίευσιν της εθνικής συνειδήσεως των Ελλήνων πολιτών μουσουλμανικής θρησκευτικής παραδοχής. Ωσαύτως παρόμοιαι απαράδεκτοι συμπεριφοραί άρχονται και εις την περιοχήν Δωδεκανήσου με την εκείσε δράσιν του Τουρκικού προξενείου Ρόδου. Είναι δεδομένη η ευσυνειδησία και η ευτολμία και η πατριωτική συμπεριφορά τόσον Υμών όσον και του Εξοχωτάτου κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως Πρωθυπουργού κ. Αντωνίου Σαμαρά και των Εξοχωτάτων κ. Προέδρων των στηριζόντων την Κυβέρνησιν κομμάτων του Κοινοβουλίου και κατά ταύτα εντός των ιστορικών πλαισίων των Υμετέρων καθηκόντων ανιδρύεται η εξόχως ιερά ευθύνη  αντιμετωπίσεως της προκλητικής και δολίου και εγκληματικής εις βάρος της εθνικής ημών ανεξαρτησίας και ακεραιότητος συμπεριφοράς της γείτονος χώρας και βεβαίως όχι με βίαιον και πολεμοκάπηλον τρόπον, απάδοντα εις πεπολιτισμένα κράτη, αλλά με την χρήσιν της ευφυούς διπλωματικής οδού και την εφαρμογήν των κανόνων του διεθνούς δικαίου.
Έχετε την μοναδικήν ιστορική δυνατότητα να καταγάγετε κραταιάν νίκην κατά του «νεοοθωμανικού περιπαίγματος» με μίαν κίνησιν που υπαγορεύει η κοινή λογική και η συλλογική ευθύνη του Έθνους.
Αναλυτικότερον, η Ελληνική πολιτεία διατηρεί κατά τας αρχάς του Διεθνούς Δικαίου περί αμοιβαιότητος κατ’ αντιστοιχίαν προς τα υφιστάμενα Τουρκικά προξενεία της Κομοτηνής και της Ρόδου τα Ελληνικά  προξενεία της Σμύρνης και της Αδριανουπόλεως, τα οποία παρέλκει όπως αναφερθεί ότι τυγχάνουν ήσσονος διπλωματικής σημασίας διότι τόσον εις την πολύπαθον και πολύκλαυστον Σμύρνην όσον και εις την ιστορικήν Αδριανούπολιν δεν υφίσταται ελληνικόν στοιχείον εξυπηρετούμενον υπ’ αυτών. Επομένως η άμεσος κατάργησις των ελαχίστης σημασίας Ελληνικών προξενείων της Σμύρνης και της Αδριανουπόλεως θα συνεπιφέρει αυθωρεί, κατά τας αρχάς αμοιβαιότητος του Διεθνούς δικαίου, την άμεσον «απόσυρσιν» των τουρκικών διπλωματικών αρχών της Κομοτηνής και της Ρόδου και την κατάργησιν των ειρημένων προξενείων. Ευλόγως επαναλαμβάνω ότι έχετε ιστορικήν δυνατότητα την στιγμήν ταύτην να «τελειώνει» άπαξ διά παντός η χώρα με την κακότροπον και προδήλως εγκληματικήν συμπεριφοράν της γείτονος εις τους ευαισθήτους αυτούς ελληνικούς χώρους, διό και ευελπιστώ ότι δεν θα θυσιάσητε έναντι οιασδήποτε σκοπιμότητος ή πιέσεως την πολυτίμητον Υμετέραν προσωπικότητα ως και των πρωτιστευόντων της παρούσης Κυβερνήσεως απεμπολών το αυτονόητον και το εθνικώς επιβαλόμενον συμφέρον.
Ευχόμενος καλλίκαρπον και παραγωγικόν τον νέον ενιαυτόν διατελώ μετά πλείστης τιμής,
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Κοινοποιήσεις:
Εξοχωτάτους κ.κ. Αντώνιον Σαμαράν, Πρωθυπουργόν, Μέγαρον Μαξίμου/Ευάγγελον Βενιζέλον, Πρόεδρον ΠΑΣΟΚ/ Φώτιον Κουβέλην, Πρόεδρον ΔΗΜΑΡ