Πειραιώς Σεραφείμ: Όσοι με κατηγορούν ας προσάψουν αποδείξεις για το φρόνημα μου…

Loading...


Επί τού κειμένου πού κυκλοφορήθηκε στό Διαδίκτυο από τήν Φιλορθόδοξο Ένωση Κοσμάς Φλαμιάτος μέ θέμα «Πρέπει επί τέλους νά ξεκαθαρίσει τή θέση του-Οι οβιδιακές μεταμορφώσεις τού κ. Σεραφείμ. Τά παιγνίδια τού Πειραιώς μέ τήν πίστη καί σωτηρία μας. Συλλειτουργεί μέ οικουμενιστές μασόνους», καί υπογράφεται από τούς Ελλογιμωτάτους κ. Λ. Ντετζιόρτζιο, Πρόεδρο καί κ. Παν. Σημάτη, Γραμματέα, επάγομαι τά κάτωθι:

1. Παρακαλώ τούς αγαπητούς εν Κυρίω αδελφούς νά καταθέσουν ενώπιον τής Εκκλησίας τού Θεού μίαν έστω δήλωσί μου… ή αποδοχή τής παναιρέσεως τού οικουμενισμού ή τών υπό τών Αγίων Οικουμενικών Συνόδων κατεγνωσμένων αιρετικών καί κακοδόξων, μίαν έστω συνύπαρξι εις οιονδήποτε χώρον μετ’ αυτών, μίαν έστω παρουσίαν μου πλησίον των ως Μητροπολίτου εις οιονδήποτε συνέδριον ή έστω μία υποδοχήν αποκεκομμένου από τό σώμα τής Εκκλησίας αιρετικού προσώπου, ούτως ώστε νά αιτιολογούνται ενώπιον τού δικαιοκρίτου Θεού καί τών ανθρώπων οι αφιλάδελφες, σκληρές καί ανυπόστατες καταφορές κατά τής ελαχιστότητός μου.

2. Έχω διακηρύξει πλειστάκις ότι ο ανεπίγνωστος ζηλωτισμός ταυτίζεται μέ τόν συγκρητιστικόν οικουμενισμόν καί ότι αιρετικός καί κακόδοξος καί αποκεκομμένος τής κοινωνίας τού Θεού καί τής Εκκλησίας δέν μπορεί νά θεωρηθή, ει μή εκείνος πού προβαίνει εις intercomunio μέ τήν αίρεσι διότι αυτό διακελεύουν οι θεοφόροι καί Άγιοι Πατέρες καί η Αγιοπνευματική Παράδοση τής Εκκλησίας μας.

3. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ.κ. Ιγνάτιος τυγχάνει κανονικός Επίσκοπος τής Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας καί κατά τό παριππεύσαν έτος διεκήρυξε τήν πίστι του εις τούς Αγίους καί Θεοφόρους Πατέρας μέ πολλαπλά ιερατικά συνέδρια εις τήν κανονικήν του δικαιοδοσίαν, ακυρώνων ούτω έργω τήν μεταπατερικήν κακοδοξίαν πού ατυχώς προώθησε η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου μέ τό γνωστό συνέδριο.

Υπηρέτησε δ’ ευόρκως επί 20ετίαν εις τήν Ι. Μητρόπολιν Πειραιώς ως Πρωτοσύγκελλος Αυτής καί πρωτοστάτησε εις τήν ανίδρυσι πολλών πρωτοποριακών πνευματικών έργων έν εκ τών οποίων τυγχάνει καί ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς τό Δ.Σ. τού οποίου τόν ετίμησε διά τήν καταλυτικήν συμβολήν αυτού εις τήν ίδρυσί του καί μέ παρεκάλεσε νά τού επιδώσω τήν τιμητικήν πλακέτα. Πέραν αυτών τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δημητριάδος κ.κ. Ιγνάτιο γνωρίζω από 40ετίας εφ’ όσον είμεθα συνομήλικοι καί συμμαθηταί στό Εκπαιδευτήριο τής Αδελφότητος Θεολόγων Ο ΣΩΤΗΡ «Ελληνική Παιδεία».

4. Μέ αιτιώνται οι αγαπητοί αδελφοί ότι καταγγέλλων τήν παγανιστική καί σατανιστικήν οργάνωσι τής Μασονίας καί αποκαλύπτων τόν Εωσφορικόν θρησκευτικόν της χαρακτήρα προβαίνω εις «έμμεση διαφήμησή της» δηλ. όποιος αναφέρεται σέ λοιμικήν νόσον καί στάς καταστροφικάς της συνεπείας καί επιπλοκάς κατά τούς ευγενείς αδελφούς «εντέχνως τήν διασπείρει» καί εν ταυτώ μέ αιτιώνται ότι δήθεν συλλειτουργώ μέ κατεγνωσμένους μασόνους Ιεράρχας. Τούς παρακαλώ νά αναφέρουν επωνύμως καί μέ στοιχεία τής μασονικής του ιδιότητος έναν εξ αυτών διά νά τόν αποκηρύξω δημοσία καί νά εκζητήσω αρμοδίως τήν άμεσον καθαίρεσίν του.

5. Έχω τήν ταπεινήν γνώμην ότι δέν εκλήθην υπό τού ζώντος Θεού ως «σωτήρας» τής Εκκλησίας Του η οποία δέν σώζεται αλλά μόνον σώζει αλλά ως ο έσχατος διάκονος αυτής καί ότι δέν μού ανετέθη υπό τού Παναγίου Πνεύματος έργον Οικουμενικής Συνόδου (!!!!!!) διά τήν εν ταυτώ κανονικήν δίωξιν, δίκην καί καταδίκην συνεπισκόπων μου ερρειδομένη μάλιστα εις δηλώσεις αυτών καί μόνον. Εν ταυτώ διερωτώμαι γιατί ενοχοποιούμαι από τούς εκλεκτούς αδελφούς διά δήθεν συλλειτουργία μου μέ μασόνους καί οικουμενιστάς καί δέν θεωρείται ως εκ τού αντιθέτου επιτυχία «μασόνοι καί οικουμενισταί» νά προσέρχονται, νά συλλειτουργούν καί νά αναγνωρίζουν κάποιον πού μονίμως καί διαρκώς καταγγέλει τήν μασονία καί τόν οικουμενισμό.

6. Κατόπιν όλων τών ανωτέρω επιρρωνύεται δυστυχώς διά μίαν εισέτι φοράν ότι οι αγαπητοί αδελφοί τής Φιλορθοδόξου Ενώσεως έχουν άμεσον ανάγκην πνευματικής βοηθείας υπό εμπείρου, χαρισματούχου καί εντός τής Εκκλησίας πνευματικού πατρός.

Ίλεως γενού αυτοίς Κύριε!

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ