Δράμας Παύλος: «Χωρίς την Παναγία η ζωή μας θα ήταν άχαρη και πτωχή»

Loading...


ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΔΡΑΜΑΣ

«Η Θεοτόκος στέκεται πάνω απ’ όλους τους αγίους, γι’ αυτό την ονομάζουμε . Οι θεοφόροι Πατέρες διδάσκουν ότι η Παναγία δεν διέπραξε καμμία αμαρτία στην ζωή Της. Η καρδιά και το σώμα Της ήταν αγνότατα».

Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων στην Ποιμαντορική του Εγκύκλιο για την Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου .

Συγκεκριμένα τονίζει:

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΕΒΑΣΜΙΑΣ

ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΠΑΥΛΟΣ

Ελέω Θεού Επίσκοπος και Μητροπολίτης της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Δράμας,

προς

τον Ιερόν Κλήρον και τους ευσεβείς και ευλογημένους Χριστιανούς της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως.

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά και περιπόθητα,

Αποκορύφωσις των εορτών που σχετίζονται με το πανίερο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι η σημερινή εορτή χαρακτηριζομένη από τον άγιο Επιφάνιο Κύπρου ως : «κοίμησις ένδοξος, ιερά και πανεύφημος».

Τρία είναι τα κύρια θεολογικά χαρακτηριστικά της εορτής.

Η Θεοτόκος γεύθηκε το φυσικό θάνατο, χωρίσθηκε η ψυχή από το σώμα και η μεν ψυχή παραδόθηκε στα χέρια του Θεού, το δε σώμα κατετέθη εν τάφω υπό των Αποστόλων στη Γεθσημανή.

Η Θεοτόκος είχε όμοια με όλους τους ανθρώπους φύση, γι’ αυτό διήλθε από τον θάνατο, όπως διέρχονται όλοι οι άνθρωποι. Όμως το πανακήρατο σώμα Της δεν υπέστη την μετά θάνατο φθορά και διάλυση. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει ότι όπως κατά την γέννηση του Κυρίου παρέμεινε παρθένος και αδιάφθορος, έτσι και κατά την κοίμηση το σώμα Της φυλάχθηκε αδιάλυτο. Γι’ αυτό και ψάλλει ο Υμνωδός σήμερα : «Νενίκηνται της φύσεως οι όροι, εν σοι Παρθένε άχραντε …». Το νεκρωμένο πάντιμο σώμα Της, τη κελεύσει του Υιού και Θεού Της, «ζωοποιήθηκε», ενώθηκε με την ψυχή Της, μετέστη στους ουρανούς συμμετέχοντας στη δόξα του Υιού Της.

Έτσι μόνη η Θεοτόκος αναστήθηκε προ της κοινής αναστάσεως που προσδοκούμε και ομολογούμε στο Σύμβολο της Πίστεως. Γι’ αυτό, για εμάς τους ορθοδόξους χριστιανούς, η ημέρα αυτή είναι δοξαστική και χαρμόσυνη.

Στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, η Κυρία Θεοτόκος κατέχει κεντρική θέσι. Με την υπακοή Της προσωποποιεί όλο το ανθρώπινο γένος, όπως κάποτε η Εύα με την παρακοή της συμπαρέσυρε στον όλεθρο αυτό το γένος. Έγινε λοιπόν «ολκάς των θελόντων σωθήναι», το πλοίο δηλαδή που διαπορθμεύει όλους όσους θέλουν να σωθούν. Με τον τόκο της Παρθένου Μαρίας λύθηκαν τα δεσμά της Εύας. Το «εν λύπαις τέξη τέκνα» καταλύθηκε με την φωνή του Αρχαγγέλου «χαίρε, Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σού».

Η Θεοτόκος στέκεται πάνω απ’ όλους τους αγίους, γι’ αυτό την ονομάζουμε Παναγία. Οι θεοφόροι Πατέρες διδάσκουν ότι η Παναγία δεν διέπραξε καμμία αμαρτία στην ζωή Της. Η καρδιά και το σώμα Της ήταν αγνότατα. Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τονίζει ότι ήλθε ο Θεός στον κόσμο «εκ Παρθένου αγνής και αγίας, μάλλον δε πανυπεράγνου τε και υπεραγίας». Η ανθρώπινη γλώσσα και διάνοια αδυνατεί κατ’ αξίαν να υμνήσει την καθαρότητα, τη δόξα, τα μεγαλεία Της. «Απορεί πάσα γλώσσα, ευφημείν προς αξίαν̇ ιλιγγιά δε νούς, και υπερκόσμιος, υμνείν σε Θεοτόκε».

Όλη τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας για το πάναγνο πρόσωπό της, ο πιστός λαός μας την έχει ενστερνιστεί, γι’ αυτό υπερβαλλόντως τιμά ορθοδόξως την Θεοτόκο Μαρία, πιστεύοντας το κηρυττόμενο από τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ότι «Παρθένος ημάς εξέβαλε του παραδείσου, διά Παρθένου ζωήν εύρομεν αιώνιον», και την παρακαλούμε όπως «προσάγη την ημετέραν προσευχήν, τω Υιώ αυτής και Θεώ ημών».

Σ’ Αυτήν προστρέχουμε και παρηγορούμεθα όταν οι ζάλες του βίου μας κυκλώνουν «ώσπερ μέλισσαι κηρίον». Χωρίς την Παναγία η ζωή μας θα ήταν άχαρη και πτωχή. Αυτή, η πανυπέραγνη υψηλοτέρα των ουρανών για δύο χιλιετίες είναι το καύχημα, η παρηγορία, η ενίσχυση των ορθοδόξων χριστιανών.

Κατά τους χρόνους της ένδοξης Ρωμαίικης αυτοκρατορίας, το θαυματουργό εικόνισμά Της αυτό της Οδηγήτριας, έπαιρναν μαζί τους οι αυτοκράτορες, για να οδηγεί τα στρατεύματά τους στη νίκη κατά τους αγώνες τους εναντίον των βαρβάρων. Αυτήν επικαλούμεθα σήμερα στους πνευματικούς μας αγώνες για να συντρίβουμε τις ελεπόλεις του διαβόλου. Γι’ αυτήν μυριάδες ψυχών αφιερώθηκαν στο διάβα των αιώνων και την υπηρέτησαν σε ναούς, μοναστήρια και ιερά σεμνεία. Γι’ αυτήν και τις θαυματουργικές ιερές εικόνες της ξεκινούν από τα πέρατα της οικουμένης οι ορθόδοξοι για να τις προσκυνήσουν ευλαβικά.

Ο,λα τα παραπάνω που ανέφερα, ο μεγάλος ιεροκήρυκας Ηλίας Μηνιάτης τα συνοψίζει ως εξής :

«Όποιος δεν τιμά και δεν ευλαβείται την μητέρα του Θεού, δεν είναι άξιος να κράζεται Χριστιανός. Τις δύναται να καυχηθή, πως είναι πιστός δούλος του Ιησού, αν δεν είναι πιστός δούλος και της Μαρίας ; ή πως είναι ευλαβής του Υιού, χωρίς να είναι και της μητρός ; και αν εγώ χάσω κάθε άλλην ευλάβειαν, δεν θέλω χάσει ποτέ την ευλάβειαν της Παρθένου Μαρίας ̇ και εις κάθε δυστυχίαν, ή σωματικήν ή ψυχικήν, οπού ευρεθώ, προς αυτήν θέλω προσδράμει, βέβαιος πως θέλω εύρει εις τας αρρωστίας μου ιατρείαν, εις τας θλίψεις μου παρηγορίαν και εις τας αμαρτίας μου συγχώρησιν. Και μέσα εις τον ίδιον αδην εγώ ελπίζω σωτηρίαν από την βασίλισσαν του ουρανού ̇ εγώ δεν φοβούμαι να χαθώ, όταν είμαι φυλαγμένος μέσα εις τας αγκάλας της ̇ όταν μόνον χάσω την ευλάβειαν της Παρθένου, τότε εγώ είμαι μία χαμένη ψυχή ̇ Χριστιανοί, μικροί και μεγάλοι, όσοι λατρεύετε και προσκυνείτε το όνομα του Ιησού, τιμάτε και ευλαβείσθε και το όνομα της Παρθένου Μαρίας, της Μητρός του Ιησού και μητρός ημών. Ιησούς και Μαρία ας είναι τυπωμένα μέσα εις την καρδίαν σας.

Ας είναι η αρχή και το τέλος των προσευχών σας. Ας είναι τα πρώτα λόγια της αυγής, τα ύστερα της εσπέρας ̇ με ταύτα αρχινάτε και τελειώνετε πάσαν υπόθεσιν ̇ διά να αξιωθήτε την ώραν, οπού μέλλετε να παραδώσετε το πνεύμα, να έχετε από το ένα μέρος τον Ιησούν, από το άλλο την Μαρίαν ̇ και ομού με τον Ιησούν και με την Μαρίαν να συνδοξάζεσθε εις την βασιλείαν των ουρανών».

Από το ιερόν μοναστήριον της Παναγίας της Εικοσιφοινίσσης, που αποτελεί το αρχαιότερο της Μακεδονίας μας Θεομητορικό ενδιαίτημα και καύχημα της μαρτυρικής Μητροπόλεως Δράμας, που τόσα προσέφερε στην πατρίδα, μεταφέρω προς όλους τους ευλαβείς προσκυνητάς της θαυματουργού αχειροποιήτου ιεράς εικόνος της Παναγίας μας την πατρικήν ευχήν του Πατριάρχου μας κ.κ. Βαρθολομαίου και απονέμω την αρχιερατικήν μου ευλογίαν προς άπαντας τους ευσεβείς χριστιανούς που τιμούν σήμερα το πανίερο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. ΑΜΗΝ.

Διάπυρος προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον ευχέτης πάντων υμών

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΔΡΑΜΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ