Αντιφάσεις και διχογνωμία στην τριμελή εξ Αρχιερέων επιτροπή για τα θρησκευτικά

Loading...


Του κ. Παναγιώτου Κατραμάδου
Ο Σεβ. Μεσογαίας έδωσε γραπτώς εις την δημοσιότητα την παρέμβασίν του εις την πρόσφατον συνεδρίασιν της Ιεραρχίας, εις την οποίαν προβαίνει εις αποτίμησιν του έργου της τριμελούς εξ Αρχιερέων επιτροπής δια το μάθημα των θρησκευτικών.

Ήδη η κίνησις αυτή δηλώνει ότι δεν συμφωνεί με την εισήγησιν του Σεβ. Ύδρας, διότι άλλως θα ηρκείτο εις όσα ο Σεβ. Ύδρας ανέγνωσε προς την ολομέλειαν. Η διαφοροποίησις αυτή δείχνει ότι ο Σεβ. Ύδρας αν και πρόεδρος της επιτροπής δεν εκφράζει και τα τρία μέλη αυτής.

Πράγματι πολλοί επεσήμαναν αντιθέσεις συγκρίνοντες την εισήγησιν του Σεβ. Ύδρας με την παρέμβασιν του Σεβ. Μεσογαίας, κορυφαία της οποίας είναι η απόρριψις του νέου προγράμματος από τον Σεβ. Μεσογαίας.

Πέραν αυτών όμως η ιδία η εισήγησις του Σεβ. Μεσογαίας εκθέτει ανεπανορθώτως όχι μόνον την τριμελή επιτροπήν αλλά και τους συντάξαντας το «ανακοινωθέν» της Ιεραρχίας. Ο Σεβασμιώτατος εις την αρχήν παραδέχεται ότι δεν έγινε συζήτησις επί μηδενικής βάσεως με το Υπουργείον, όπως είχε ζητήσει η Ιεραρχία. Συγκεκριμένα γράφει:
«Η αίσθηση ότι ενώ μιλούσαμε για συζήτηση από μηδενική βάση, στην ουσία υπήρχε τετελεσμένο, μιας και το νέο ΠΣ είχε κατοχυρωθεί με σχετικό ΦΕΚ (υπ’ αριθ. 143575/Δ2 ΥΑ 13.09.2016) και ήταν πολύ δύσκολο να δεχθεί το Υπουργείο να καταργηθεί και μαζί του να ακυρωθεί μια πολυετής προσπάθεια αλλαγής του ΜτΘ. Το μόνο που μπορούσε να γίνει ήταν να βελτιωθεί».
Επομένως, όταν εις το «ανακοινωθέν» αναφέρεται ότι «η συζήτηση άρχισε από μηδενική βάση» διατυπώνεται ένα μεγάλο ψέμα! Ποίος ο συντάκτης; Ο Σεβ. Δημητριάδος; Ο Σεβ. Σύρου η ο Σεβ. Πατρών; Να συμπεράνωμεν ότι κάποιος απεσκόπει εις το να καθησυχάση τους Αρχιερείς και τον λαόν;

Απεφάσισεν ο κ. Βαλλιανάτος
Ο Σεβασμιώτατος συνεχίζει αναφέρων ότι εις τα δεδομένα τους περιελάμβαναν «Μία οξύτατη και έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της ΠΕΘ και των θεολόγων του ΙΕΠ». Δεν γνωρίζει ότι τα μέλη του ΙΕΠ είναι μέλη του συνδέσμου «ΚΑΙΡΟΣ» η τουλάχιστον φίλα προσκείμενα εις αυτόν; Ο ίδιος ομολογεί μετά την αίτησίν τους προς το Υπουργείον να λάβουν την αξιολόγησιν του προγράμματος, η οποία δεν τους είχε δοθή ότι:

«Μας δόθηκε κάπως καθυστερημένα η λεγόμενη «Έκθεση Σιδερίδη», στην οποία το νέο μάθημα αξιολογείτο στα περισσότερα τεθέντα κριτήρια με 3/5, και δύο αχρονολόγητα κείμενα του κ. Άγγελου Βαλλιανάτου, ο οποίος όμως ήταν κεντρικό πρόσωπο στον σχεδιασμό του νέου ΜτΘ, άρα ήταν κείμενα αυτοαξιολόγησης, με θετικό γενικά πρόσημο, αλλά και εισήγηση συνέχισης της πιλοτικής εφαρμογής».

Διαβάστε εδώ:  "Τα θρησκευτικά στα σχολεία"

Από αυτό προκύπτει αβίαστα ότι το νέον μάθημα μόλις που περνούσε την βάσιν! Ωστόσον, καθοριστικόν ρόλον διεδραμάτισεν ο κ. Αγγ. Βαλλιανάτος, ο οποίος εκτός από μέλος του «ΚΑΙΡΟΥ» είναι και μέλος της οργανώσεως Arigatou, η οποία έχει χαρακτηρισθή από την Εκκλησίαν της Ελλάδος ως ομάς ασυμβίβαστος με την Ορθόδοξον πίστιν. Πως δύναται ο Σεβασμιώτατος να έχη ήσυχον την συνείδησίν του;

Ο Σεβασμιώτατος καταγράφει εν συνεχεία με απόλυτον ψυχραιμίαν (!) ότι παρά το αίτημά τους να εξετάσουν τους νέους φακέλους των μαθητών ότι αυτοί «δεν μας δόθηκαν», αλλά «δημοσιοποιήθηκαν πριν από μόλις δέκα μέρες». Ακολουθεί το εξής περιστατικόν: «Επιμείναμε στο ότι οι ΦΜ πριν κυκλοφορήσουν θα έπρεπε να προσαρμοσθούν στο υπό συζήτησιν ΠΣ, ώστε να είναι συμβατοί με αυτό. Η απάντηση ήταν ότι δεν προφθαίνουμε για κάτι τέτοιο, διότι τα βοηθήματα των μαθητών πρέπει άμεσα να εκδοθούν, προκειμένου να προλάβουμε τη νέα χρονιά. Παρά ταυ­τα, δήλωσαν ότι οι ΦΜ ούτως η άλλως είναι πολύ πιο κοντά στα όσα επιθυμεί η Εκκλησία, ότι θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επόμενη χρονιά και δεσμεύθηκαν να λάβουν σοβαρά υπόψη τους την άποψη της Εκκλησίας για τα βιβλία».

Αντί να διαμαρτυρηθή ο Σεβασμιώτατος και να αποχωρήση, ηρκέσθη εις προφορικάς διαβεβαιώσεις, αι οποίαι ως ήτο αναμενόμενον έχουν διαψευσθή παταγωδώς! Όχι μόνον οι φάκελοι είναι ακατάλληλοι, αλλά και ο πρόεδρος του ΙΕΠ απέρριψε δημοσίως εμπλοκήν της Εκκλησίας εις την συγγραφήν των βιβλίων. Αντί όμως να κινηθή η περιέργεια του εν λόγω Ιεράρχου και να αναρωτηθή «Διατί τόση πίεσις; Διατί προχειρότης; Διατί ο «ΚΑΙΡΟΣ» που κατήρτισε τα προγράμματα είναι ο ίδιος αξιολογητής;», ο Σεβασμιώτατος ούτε καν εσκέφθη να αναφέρη ότι «παγώνει» ο διάλογος έως ότου γίνουν όλα κατά τάξιν και ευσχημόνως.