Ετοιμάζουν νέον πιλοτικόν πρόγραμμα Θρησκευτικών εις τα σχολεία άνευ… ερεύνης

Loading...


Ο τέως διευθυντής του υπουργείου Προεδρίας – Κυβερνήσεως κ. Γεώργιος Κρίππας, διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, με επιστολήν του προς τον Σύμβουλον του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Σταύρον Γιαγκάζογλου τον καλεί, όπως ματαιώση τα σχέδιά του διά την εφαρμογήν (πιλοτικώς) νέου προγράμματος Θρησκευτικών, εις τα σχολεία, διότι το υπουργείον δεν έχει κάμνει συγκριτικήν έρευναν, ως απαιτούν, αι υπό του Νόμου προβλεπόμεναι διαδικασίαι. Προειδοποίει δε τον Σύμβουλον του υπουργείου ότι αν παρά ταύτα προχωρήση, θα κινηθή εναντίον του νομικώς.

Η επιστολή του κ. Κρίππα έχει ως ακολούθως:

«Αθήνα 16 Ιουνίου 2014
Αξ. κ. Σταύρον Γιαγκάζογλου
Σύμβουλον Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Αν. Τσόχα 36
115 21 ΑΘΗΝΑ

Αξ. κ. Σύμβουλε

Από το ΙΝΤΕΡΝΕΤ πληροφορούμαι ότι επεξεργάσθητε και προ- τείνετε εις την κυβέρνηση νέο πρόγραμμα μαθήματος θρησκευτικών “πιλοτικό”. Ως γνωρίζετε, η τοιαύτη διεξάγετε επιστημονική έρευνα (πρωτίστως συγκριτική) και μετά να καταλήξετε εις ο,τι αποφασίσετε, να προτείνετε.
Διαπιστώνω όμως μετ ̓ εκπλήξεως, ότι εκ του τεραστίου υλικού, που υπάρχει εις το ΙΝΤΕRΝΕΤ, καμμίαν συγκριτικήν έρευνα δεν έχετε διεξάγει (εκτός εάν την διεξάγατε και το αποσιωπάτε).

Εννοείται ότι πρωτίστως οφείλατε, να ανατρέξετε εις την συνημμένην μελέτην μου, η οποία αποτελεί την πληρέστερη συγκριτική έρευνα εις την ελληνικήν γλώσσαν διά την ύλη του μαθήματος των Θρησκευτικών εις τα ευρωπαικά κράτη. Κατά σύμπτωση τα ίδια αναφέρει και η λίαν πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την 12 Ιουνίου 2014 (υπόθεση Fernandez Martinez κατά Ισπανίας, προσφυγή Νο 56030/07) και ειδικώτερον εις την παράγραφον 67, όπου αναφέρει, ότι εις την συντριπτικήν πλειοψηφίαν των ευρωπαικών κρατών επί της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών η Εκκλησία έχει κυρίαρχον ρόλον η τουλάχιστον συν-αποφασίζει μετά του κράτους.

Καί επί λέξει εις το πρωτότυπον «ln a large number of States making up this majority the religious authorities concerned have either a co-decision role or an exclusive role».
Εάν προτείνετε το «πιλοτικό πρόγραμμα του μαθήματος των Θρησκευτικών» αποσιωπών όμως τα ως άνω δεδομένα (και πολλά άλλα συναφή και πολύ σπουδαία) και μη αναφέροντάς τα εις την ηγεσίαν του Υπουργείου σας (η οποία θα μένει με την εντύπωση ότι τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν), υποθέτω γνωρίζετε όποιες βαρύτατες ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες αναλαμβάνετε, τις οποίες τουλάχιστον εγώ (εφ ̓ όσον βεβαιωθώ περαιτέρω δι ̓ αδιάσειστων στοιχείων περί της βασιμότητος τούτων), σας πληροφορώ ότι θα τις αναζητήσω.
 

Ο λόγος που θα τις αναζητήσω, είναι ο εξής ένας:
Υπηρέτησα επί πολλά χρόνια ως Διευθυντής του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως (διορισθείς όχι χαριστικώς, αλλά διά διαγωνισμού του ΑΣΔΥ και προαχθείς απολύτως αξιοκρατικώς). Εις πάσαν δε περίπτωση, που ώφειλα να προτείνω εις την κυβέρνηση εξειδικευμένο σχέδιο (η σχέδια) δράσεως εις τομείς περίπλοκους, πολύπλοκους και λίαν επικίνδυνους, διεξήγαγα προηγουμένως εξονυχιστικήν επιστημονικήν έρευναν εντός και εκτός της Ελλάδος, το δε προτεινόμενο σχέδιο ήταν άτρωτο και ατράνταχτο εντελώς έναντι πάσης επιθέσεως.

Ως εκ τούτου ως υπεύθυνος Έλλην πολίτης δεν επιτρέπω εις κανέναν κρατικόν λειτουργόν και μάλιστα κατέχοντα υψηλήν βαθμίδα εις την ιεραρχία, να κινείται χωρίς εξονυχιστική εις βάθος και εις πλάτος έρευνα, όταν χειρίζεται τόσο σοβαρά θέματα.
Κατ ̓ ακολουθίαν των ανωτέρω θα παρακαλούσα (διά να λήξει η εκκρεμότης) όπως μου αποστείλετε/κοινοποιήσετε έγγραφόν σας προς την ηγεσίαν του Υπουργείου σας υποβάλον τα προαναφερόμενα (απολύτως απαραίτητα) στοιχεία προς πλήρη ενημέρωσή της (και εντός της υπό του νόμου τασσομένης προθεσμίας [Ν. 2690/1999 αρθρ. 4 παρ. 1]).

Τέλος συνημμένως λαμβάνετε την 301/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία εις το τέλος της παραγράφου 4 αναφέρει επί λέξει, ότι «κρίθηκε ότι μόνο ετερόδοξοι, ετερόθρησκοι και άθεοι μαθητές, όταν επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, μπορούν να απαλλαγούν από το εν λόγω μάθημα».

Ως γνωρίζετε, την απόφαση αυτήν υποχρεούσθε, να την κοινοποιήσετε εις όλες τις σχολικές μονάδες, καθ ̓ όσον εν εναντία περιπτώσει θα υποχρεωθείτε να καταβάλετε την αποζημίωση, που θα επιβαρυνθεί το κράτος κατά τον νόμο 3068/2002 (Υπαλληλικός Κώδιξ άρθρον 38).

Με την ελπίδα ότι συμβάλλω εις την βελτίωση της υπηρεσιακής σας αποδόσεως, διατελώ

Μετά τιμής
Γεώργιος ΚρίππαςΕτικέτες