Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 8 Δεκεμβρίου

Loading...


(Λουκ. ιγ´ 10-17)
Τω καιρώ εκείνω, ην διδάσκων ο ᾿Ιησούς εν μια των συναγωγών εν τοις σάββασι. Καί ιδού γυνή ην πνεύμα έχουσα ασθενείας έτη δέκα και οκτώ, και ην συγκύπτουσα και μη δυναμένη ανακύψαι εις το παντελές.

᾿Ιδών δε αυτήν ο ᾿Ιησούς προσεφώνησε και είπεν αυτή· Γύναι, απολέλυσαι της ασθενείας σου· και επέθηκεν αυτή τας χείρας· και παραχρήμα ανωρθώθη και εδόξαζε τον Θεόν. ᾿Αποκριθείς δε ο αρχισυνάγωγος, αγανακτών ότι τω σαββάτω εθεράπευσεν ο ᾿Ιησούς, έλεγε τω όχλω·

῝Εξ ημέραι εισίν εν αίς δεί εργάζεσθαι· εν ταύταις ούν ερχόμενοι θεραπεύεσθε, και μη τη ημέρα του σαββάτου.᾿Απεκρίθη ούν αυτώ ο Κύριος και είπεν· ῾Υποκριτά, έκαστος υμών τω σαββάτω ου λύει τον βούν αυτού η τον όνον από της φάτνης και απαγαγών ποτίζει; Ταύτην δε, θυγατέρα ᾿Αβραάμ ούσαν, ην έδησεν ο σατανάς ιδού δέκα και οκτώ έτη, ουκ έδει λυθήναι από του δεσμού τούτου τη ημέρα του σαββάτου; Καί ταύτα λέγοντος αυτού κατησχύνοντο πάντες οι αντικείμενοι αυτώ, και πας ο όχλος έχαιρεν επί πάσι τοις ενδόξοις τοις γινομένοις υπ᾿ αυτού.

Απόδοση στη νεοελληνική:

Εκείνο τον καιρό, ένα Σάββατο δίδασκε ο ᾿Ιησούς σε κάποια συναγωγή. ᾿Εκεί βρισκόταν και μια γυναίκα, δεκαοχτώ χρόνια άρρωστη από δαιμονικό πνεύμα. ῏Ηταν κυρτωμένη και δεν μπορούσε καθόλου να ισιώσει το σώμα της. ῞Οταν την είδε ο ᾿Ιησούς, τη φώναξε και της είπε· «Γυναίκα, απαλλάσσεσαι από την αρρώστια σου».῎Εβαλε πάνω της τα χέρια του κι αμέσως εκείνη ορθώθηκε και δόξαζε τον Θεό. ᾿Ο αρχισυνάγωγος όμως, αγανακτισμένος που ο ᾿Ιησούς έκανε τη θεραπεία το Σάββατο, γύρισε στο πλήθος και είπε·

«῾Υπάρχουν έξι μέρες που επιτρέπεται να εργάζεται κανείς· μέσα σ’ αυτές, λοιπόν, να έρχεστε και να θεραπεύεστε, και όχι το Σάββατο».῾Ο Κύριος του απάντησε· «῾Υποκριτή! ῾Ο καθένας σας δεν λύνει το βόδι του η το γαιδούρι του από το παχνί το Σάββατο και πάει να το ποτίσει; Κι αυτή, που είναι απόγονος του ᾿Αβραάμ, και ο σατανάς την είχε δεμένη δεκαοχτώ χρόνια, δεν έπρεπε να λυθεί απ’ αυτά τα δεσμά το Σάββατο;» Με τα λόγια του αυτά ντροπιάζονταν όλοι οι αντίπαλοί του κι ο κόσμος χαιρόταν για όλα τα θαυμαστά που έκανε ο ᾿Ιησούς.