Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 6 Ιανουαρίου

Loading...


(Ματθ. γ΄ 13-17)
Τώ καιρώ εκείνω, παραγίνεται ο Ιησούς από τής Γαλιλαίας επί τόν Ιορδάνην πρός τόν Ιωάννην τού βαπτισθήναι υπ᾿ αυτού. Ο δέ ᾿Ιωάννης διεκώλυεν αυτόν λέγων• εγώ χρείαν έχω υπό σού βαπτισθήναι, καί σύ έρχη πρός με;

Αποκριθείς δέ ο Ιησούς είπε πρός αυτόν• άφες άρτι• ούτω γάρ πρέπον εστίν ημίν πληρώσαι πάσαν δικαιοσύνην• τότε αφίησιν αυτόν• καί βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από τού ύδατος• καί ιδού ανεώχθησαν αυτώ οι ουρανοί, καί είδε τό Πνεύμα τού Θεού καταβαίνον ωσεί περιστεράν καί ερχόμενον επ᾿ αυτόν• καί ιδού φωνή εκ τών ουρανών λέγουσα• ούτός εστιν ο υιός μου ο αγαπητός, εν ώ ευδόκησα.

Απόδοση στη νεοελληνική:
Τον καιρό εκείνο, έρχεται ο Ιησούς από τήν Γαλιλαίαν εις τόν Ιορδάνην πρός τόν Ιωάννην γιά νά βαπτισθή από αυτόν. Ο Ιωάννης όμως τόν εμπόδιζε καί έλεγε, «Εγώ έχω ανάγκην νά βαπτισθώ από σένα καί σύ έρχεσαι σ’ εμένα;».

Ο Ιησούς τού απεκρίθη, «Άφησε αυτά επί τού παρόντος, διότι έτσι είναι πρέπον σ’ εμάς, νά εκτελέσωμεν κάθε εντολήν». Τότε ο Ιωάννης δέν τού έφερε αντίρρησιν. Όταν ο Ιησούς εβαπτίσθηκε, αμέσως ανέβηκε από τό νερό καί ιδού, άνοιξαν οι ουρανοί καί είδε τό Πνεύμα τού Θεού νά κατεβαίνη σάν περιστερά καί νά έρχεται επάνω του. Καί φωνή από τούς ουρανούς έλεγε, «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τόν οποίον ευαρεστούμαι».