Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 30 Ιουνίου

Loading...


(Μτθ. θ´ 36, ι´ 1-8) – Των 12 Αποστόλων
Τώ καιρώ εκείνω, ιδών ο ᾿Ιησούς τούς όχλους εσπλαγχνίσθη περί αυτών, ότι ήσαν εκλελυμένοι καί ερριμμένοι ως πρόβατα μή έχοντα ποιμένα. Καί προσκαλεσάμενος τούς δώδεκα μαθητάς αυτού έδωκεν αυτοίς εξουσίαν πνευμάτων ακαθάρτων ώστε εκβάλλειν αυτά καί θεραπεύειν πάσαν νόσον καί πάσαν μαλακίαν.

Τών δέ δώδεκα αποστόλων τά ονόματά εισι ταύτα• πρώτος Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος καί ᾿Ανδρέας ο αδελφός αυτού, ᾿Ιάκωβος ο τού Ζεβεδαίου καί ᾿Ιωάννης ο αδελφός αυτού, Φίλιππος καί Βαρθολομαίος, Θωμάς καί Ματθαίος ο τελώνης, ᾿Ιάκωβος ο τού ᾿Αλφαίου καί Λεββαίος ο επικληθείς Θαδδαίος, Σίμων ο Κανανίτης καί ᾿Ιούδας ο ᾿Ισκαριώτης ο καί παραδούς αυτόν.

Τούτους τούς δώδεκα απέστειλεν ο ᾿Ιησούς παραγγείλας αυτοίς λέγων• Εις οδόν εθνών μή απέλθητε καί εις πόλιν Σαμαρειτών μή εισέλθητε• πορεύεσθε δέ μάλλον πρός τά πρόβατα τά απολωλότα οίκου ᾿Ισραήλ. Πορευόμενοι δέ κηρύσσετε λέγοντες ότι ήγγικεν η βασιλεία τών ουρανών. ᾿Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε• δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε.

Απόδοση στη νεοελληνική:
Εκείνο τόν καιρό, όταν είδε ο ᾿Ιησούς τόν κόσμο, τούς σπλαχνίστηκε, γιατί ήταν ταλαιπωρημένοι καί εγκαταλειμμένοι σάν πρόβατα πού δέν έχουν ποιμένα. Κάλεσε τότε τούς δώδεκα μαθητές του καί τούς έδωσε τήν εξουσία πάνω στά δαιμονικά πνεύματα, γιά νά μπορούν νά τά διώχνουν, καί νά μπορούν νά θεραπεύουν κάθε ασθένεια καί κάθε αδυναμία.

Τά ονόματα τών δώδεκα αποστόλων τού ᾿Ιησού είναι τά εξής• Πρώτος ο Σίμων, πού λέγεται Πέτρος, κι ο αδελφός του ο ᾿Ανδρέας• ο ᾿Ιάκωβος, γιός τού Ζεβεδαίου, κι ο αδελφός του ο ᾿Ιωάννης• ο Φίλιππος κι ο Βαρθολομαίος, ο Θωμάς κι ο Ματθαίος ο τελώνης, ο ᾿Ιάκωβος, γιός τού ᾿Αλφαίου, καί ο Λεββαίος, πού επονομάστηκε Θαδδαίος• ο Σίμων ο Κανανίτης κι ο ᾿Ιούδας ο ᾿Ισκαριώτης, αυτός πού τόν πρόδωσε.

Αυτούς τούς δώδεκα τούς έστειλε ο ᾿Ιησούς νά κηρύξουν, καί τούς έδωσε τίς εξής παραγγελίες• «Μήν πάρετε τόν δρόμο γιά τήν περιοχή πού κατοικούν ειδωλολάτρες καί μήν μπείτε σέ πόλη Σαμαρειτών. Προτιμήστε νά πάτε στούς ᾿Ισραηλίτες πού έχουν πλανηθεί. ῞Οπου πάτε, νά κηρύττετε λέγοντας πώς έφτασε η βασιλεία τού Θεού.

Νά θεραπεύετε τούς αρρώστους, νά ανασταίνετε τούς νεκρούς, νά γιατρεύετε τούς λεπρούς, νά κάνετε καλά τούς δαιμονισμένους. Δωρεάν τά λάβατε, δωρεάν καί νά τά δίνετε».