Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 24 Μαρτίου

Loading...


Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (α’44-52) – Κυριακή της Ορθοδοξίας
Τώ καιρώ εκείνω ηθέλησεν ο ᾿Ιησούς εξελθείν εις τήν Γαλιλαίαν• καί ευρίσκει Φίλιππον καί λέγει αυτώ• ακολούθει μοι• ήν δέ ο Φίλιππος από Βηθσαϊδά, εκ τής πόλεως ᾿Ανδρέου καί Πέτρου.

Ευρίσκει Φίλιππος τόν Ναθαναήλ καί λέγει αυτώ• όν έγραψε Μωϋσής εν τώ νόμω καί οι προφήται, ευρήκαμεν, ᾿Ιησούν τόν υιόν τού ᾿Ιωσήφ τόν από Ναζαρέτ καί είπεν αυτώ Ναθαναήλ• εκ Ναζαρέτ δύναταί τι αγαθόν είναι; λέγει αυτώ Φίλιππος• έρχου καί ίδε. Είδεν ο ᾿Ιησούς τόν Ναθαναήλ ερχόμενον πρός αυτόν καί λέγει περί αυτού• ίδε αληθώς ᾿Ισραηλίτης, εν ώ δόλος ουκ έστι.

Λέγει αυτώ Ναθαναήλ• πόθεν με γινώσκεις; απεκρίθη ᾿Ιησούς καί είπεν αυτώ• πρό τού σε Φίλιππον φωνήσαι, όντα υπό τήν συκήν είδόν σε.

Απεκρίθη Ναθαναήλ καί λέγει αυτώ• ραββί, σύ εί ο υιός τού Θεού, σύ εί ο βασιλεύς τού ᾿Ισραήλ• απεκρίθη ᾿Ιησούς καί είπεν αυτώ• ότι είπόν σοι, είδόν σε υποκάτω τής συκής, πιστεύεις; μείζω τούτων όψει• καί λέγει αυτώ• αμήν αμήν λέγω υμίν, απ’ άρτι όψεσθε τόν ουρανόν ανεωγότα, καί τούς αγγέλους τού Θεού αναβαίνοντας καί καταβαίνοντας επί τόν υιόν τού ανθρώπου.

Απόδοση στη νεοελληνική:
Εκείνο τον καιρό θέλησε ο Ιησούς να βγει να πάει στη Γαλιλαία. Βρίσκει τότε τον Φίλιππο και του λέγει• Ακολούθησε με. Και ήταν ο Φίλιππος από τη Βηθσαϊδά, από την πόλη του Ανδρέα και του Πέτρου.

Βρίσκει ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ και του λέγει. Βρήκαμε εκείνον πού έγραψε ο Μωυσής στο νόμο και οι Προφήτες, τον Ιησού το γιο του Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ. Και ο Ναθαναήλ του είπε• Από τη Ναζαρέτ μπορεί να βγει τίποτα καλό; Του λέγει ο Φίλιππος. Έλα να δεις. Είδε ο Ιησούς τον Ναθαναήλ να έρχεται σε αυτόν και λέγει γι’ αυτόν: Να πραγματικά Ισραηλίτης πού δεν υπάρχει μέσα του δόλος. Του λέγει ο Ναθαναήλ.

Από που με ξέρεις; Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε: Πριν να σε φωνάξει ο Φίλιππος, όταν ήσουν κάτω από τη συκιά, σε είδα. Αποκρίθηκε ο Ναθαναήλ και του λέγει: Διδάσκαλε, συ είσαι ο υιός του Θεού, συ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε: Πιστεύεις, επειδή σου είπα πώς σε είδα κάτω από τη συκιά; Μεγαλύτερα από αυτά θα δεις. Και του λέγει. Σας βεβαιώνω πώς πολύ γρήγορα θα δείτε ανοιγμένο τον ουρανό και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν κοντά στον υιό του ανθρώπου.