Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 21 Ιουλίου

Loading...


(Μτθ. η/ 5-13)
Τω καιρώ εκείνω, εισελθόντι τω Ιησού εις Καπερναούμ προσήλθεν αυτώ εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν και λέγων· Κύριε, ο παίς μου βέβληται εν τη οικία παραλυτικός, δεινώς βασανιζόμενος. Καί λέγει αυτώ ο Ιησούς· Εγώ ελθών θεραπεύσω αυτόν. Καί αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη· Κύριε, ουκ ειμί ικανός ίνα μου υπό την στέγην εισέλθης· αλλά μόνον ειπέ λόγω,

και ιαθήσεται ο παίς μου. Καί γαρ εγώ άνθρωπός ειμι υπό εξουσίαν, έχων υπ εμαυτόν στρατιώτας, και λέγω τούτω, πορεύθητι, και πορεύεται, και άλλω, έρχου, και έρχεται, και τω δούλω μου, ποίησον τούτο, και ποιεί. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε τοις ακολουθούσιν· Αμήν λέγω υμίν, ουδέ εν τω Ισραήλ τοσαύτην πίστιν εύρον.

Λέγω δε υμίν ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσι και ανακλιθήσονται μετά Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών, οι δε υιοί της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον· εκεί έσται ο κλαυθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Καί είπεν ο Ιησούς τω εκατοντάρχω· Υπαγε, και ως επίστευσας γενηθήτω σοι. Καί ιάθη ο παίς αυτού εν τη ώρα εκείνη.

Απόδοση στη νεοελληνική:

Εκείνο τον καιρό, μόλις μπήκε ο ᾿Ιησούς στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος και τον παρακαλούσε μ᾿ αυτά τα λόγια· «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκοιτος στο σπίτι, παράλυτος, και υποφέρει φοβερά». ῾Ο ᾿Ιησούς του λέει· «᾿Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω». ῾Ο εκατόνταρχος του αποκρίθηκε·

«Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου· πες όμως μόνον ένα λόγο, και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Είμαι κι εγώ άνθρωπος κάτω από εξουσία, και έχω στρατιώτες στη διοίκησή μου· λέω στον ένα “πήγαινε” και πηγαίνει, και στον άλλο “έλα” και έρχεται, και στον δούλο μου “κάνε αυτό” και το κάνει».

῞Οταν τον άκουσε ο ᾿Ιησούς, θαύμασε και είπε σ᾿ όσους τον ακολουθούσαν· «Σας βεβαιώνω πως τόση πίστη ούτε ανάμεσα στους ᾿Ισραηλίτες δεν βρήκα.

Καί σας λέω πως θα ᾿ρθουν πολλοί από ανατολή και δύση και θα καθίσουν μαζί με τον ᾿Αβραάμ, τον ᾿Ισαάκ και τον ᾿Ιακώβ στο τραπέζι της βασιλείας των ουρανών, ενώ οι κληρονόμοι της βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι· εκεί θα κλαίνε, και θα τρίζουν τα δόντια τους».

῞Υστερα είπε στον εκατόνταρχο ο ᾿Ιησούς· «Πήγαινε, κι ας γίνει αυτό που πίστεψες». Καί γιατρεύτηκε ο δούλος εκείνη την ώρα.