Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 11 Αυγούστου

Loading...


(Μτθ. θ´ 27-35)
Τω καιρώ εκείνω, παράγοντι τω ᾿Ιησού ηκολούθησαν αυτώ δύο τυφλοί κράζοντες και λέγοντες· ᾿Ελέησον ημάς, υιέ Δαυίδ. ᾿Ελθόντι δε εις την οικίαν προσήλθον αυτώ οι τυφλοί, και λέγει αυτοίς ο ᾿Ιησούς· Πιστεύετε ότι δύναμαι τούτο ποιήσαι; Λέγουσιν αυτώ· Ναί, Κύριε. Τότε ήψατο των οφθαλμών αυτών λέγων· Κατά την πίστιν υμών γενηθήτω υμίν. Καί ανεώχθησαν αυτών οι οφθαλμοί· και ενεβριμήσατο αυτοίς ο ᾿Ιησούς λέγων·

῾Οράτε μηδείς γινωσκέτω. Οι δε εξελθόντες διεφήμισαν αυτόν εν όλη τη γη εκείνη. Αυτών δε εξερχομένων ιδού προσήνεγκαν αυτώ άνθρωπον κωφόν δαιμονιζόμενον· και εκβληθέντος του δαιμονίου ελάλησεν ο κωφός, και εθαύμασαν οι όχλοι λέγοντες ότι ουδέποτε εφάνη ούτως εν τω ᾿Ισραήλ.

Οι δε Φαρισαίοι έλεγον· ᾿Εν τω άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Καί περιήγεν ο ᾿Ιησούς τας πόλεις πάσας και τας κώμας διδάσκων εν ταίς συναγωγαίς αυτών και κηρύσσων το ευαγγέλιον της βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν εν τω λαώ.

Απόδοση στη νεοελληνική:

Εκείνο τον καιρό, καθώς προχωρούσε ᾿Ιησούς, τον ακολούθησαν δύο τυφλοί, που φώναζαν κι έλεγαν· «Σπλαχνίσου μας, Υιέ του Δαβίδ!» Κι όταν έφτασε στο σπίτι, πήγαν κοντά του οι τυφλοί, και ο ᾿Ιησούς τους λέει· «Πιστεύετε πως μπορώ να το κάνω αυτό;» Τού λένε· «Ναί, Κύριε». Τότε άγγιξε τα μάτια τους και είπε· «῞Οπως το πιστεύετε να σας γίνει».

Κι ανοίχτηκαν τα μάτια τους. Τότε ο ᾿Ιησούς τους πρόσταξε λέγοντας· «Προσέξτε να μην το μάθει κανένας». Αυτοί όμως, μόλις βγήκαν έξω, διέδωσαν τη φήμη του σ᾿ όλη την περιοχή εκείνη. ᾿Ενώ έβγαιναν έξω οι δύο τυφλοί, του έφεραν έναν κωφάλαλο δαιμονισμένο. Μόλις έδιωξε το δαιμόνιο, μίλησε ο κωφάλαλος. Κι ο κόσμος θαύμασε και είπε·

«Ποτέ ως τώρα δεν είδαν οι ᾿Ισραηλίτες τέτοια πράγματα!» Οι Φαρισαίοι όμως έλεγαν· «Με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων διώχνει τα δαιμόνια». ῾Ο ᾿Ιησούς περιόδευε σ᾿ όλες τις πόλεις και στα χωριά, δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυττε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό της βασιλείας του Θεού και γιάτρευε κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία στον λαό.