Άνευ νηστείας και προσευχής

Loading...


Άνευ νηστείας και προσευχής στερούμεθα του μέσου της γνώσεως και αδυνατούμεν να έχωμεν αληθή εικόνα των αμαρτιών ημών και τελείαν συναίσθησιν και συντριβήν καρδίας , και επομένως αληθή και καρποφόρον εξομολόγησιν.

Όθεν επειδή η νηστεία και η προσευχή είναι ο μόνος τρόπος προπαρασκευής προς αληθή εξομολόγησιν , οφείλομεν μετ`επιμελείας να τηρώμεν τας διατάξεις ταύτας της Εκκλησίας , οφείλομεν αληθώς να εξομολογούμεθα και μετά βεβαιότητος να φιλιωθώμεν μετά του Θεού , όπως μη αποτύχωμεν του σκοπού , αλλά τύχωμεν του ποθούμενου άκρου αγαθού.

Δεύτε λοιπόν αρνηθώμεν την αμαρτίαν , αποδώμεν τα οφειλόμενα εξ αδικίας , διαλλαγώμεν προς τους εχθρούς και ποιήσωμεν έργα άξια μετανοίας , όπως εξευμενίσωμεν το θείον και επισπασώμεθα το θείον αυτού έλεος και ούτω γενώμεθα άξιοι κληρονόμοι της Ουρανίου Βασιλείας · ης γένοιτο πάντας ημάς αξιωθήναι . Αμήν

Αγίου Νεκταρίου

ΜΕΛΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ