Ο μαθητής της Αγάπης‏…

Loading...


26 Σεπτεμβρίου- Μνήμη του αγίου ενδόξου και πανεφήμου αποστόλου και ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου του μαθητού της Αγάπης

«᾿Αγαπητοί, αγαπώμεν αλλήλους, ότι η αγάπη εκ του Θεού εστι,
και πας ο αγαπών εκ του Θεού γεγέννηται…
ο μη αγαπών ουκ έγνω τον Θεόν, ότι ο Θεός αγάπη εστίν.

(Αγαπητοί μου, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλο, γιατί η αγάπη προέρχεται από το Θεό,
και όποιος αγαπά, δείχνει ότι έχει αναγεννηθεί από το Θεό…
Όποιος δεν αγαπάει, δε γνώρισε το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη).

εν τούτω εφανερώθη η αγάπη του Θεού εν ημίν,
ότι τον υιόν αυτού τον μονογενή απέσταλκεν ο Θεός
εις τον κόσμον ίνα ζήσωμεν δι᾿ αυτού.
(Έτσι αποδείχτηκε η αγάπη του Θεού για μας:
Απέστειλε τον Υιό του το μονογενή στον κόσμο για να μας
χαρίσει την καινούργια ζωή αν ενωθούμε μ’ αυτόν.)

εν τούτω εστίν η αγάπη,
ουχ ότι ημείς ηγαπήσαμεν τον Θεόν,
αλλ᾿ ότι αυτός ηγάπησεν ημάς

και απέστειλε τον υιόν αυτού
ιλασμόν περί των αμαρτιών ημών.
(Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού:
όχι ότι εμείς τον αγαπήσαμε,
αλλά ότι αυτός μας αγάπησε
και έστειλε τον Υιό του,
που θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας)

Αγαπητοί, ει ούτως ο Θεός ηγάπησεν ημάς,
και ημείς οφείλομεν αλλήλους αγαπάν…
(Αγαπητοί μου, αν ο Θεός έτσι μας αγάπησε,
οφείλουμε κι εμείς ν’ αγαπάμε ο ένας τον άλλο…)

῾Ο Θεός αγάπη εστί, και ο μένων εν τη αγάπη
εν τω Θεώ μένει και ο Θεός εν αυτώ…
(Ο Θεός είναι αγάπη κι όποιος ζει μέσα στην αγάπη,
ζει μέσα στο Θεό, κι ο Θεός μέσα σ’ αυτόν…)

φόβος ουκ έστιν εν τη αγάπη,
αλλ᾿ η τελεία αγάπη έξω βάλλει τον φόβον,…
(Όποιος αγαπάει δεν φοβάται.
Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο…)

῾Ημείς αγαπώμεν αυτόν,
ότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς.
εάν τις είπη ότι αγαπώ τον Θεόν,

και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύστης εστίν·
ο γαρ μη αγαπών τον αδελφόν ον εώρακε,
τον Θεόν ον ουχ εώρακε πως δύναται αγαπάν;
και ταύτην την εντολήν έχομεν απ᾿ αυτού,
ίνα ο αγαπών τον Θεόν αγαπά και τον αδελφόν αυτού.

(Εμείς αγαπάμε τον Θεό,
γιατί εκείνος πρώτος μας αγάπησε.
Αν κάποιος πει «αγαπώ το Θεό»,

μισεί όμως τον αδελφό του, είναι ψεύτης.
Γιατί αυτός που δεν αγαπάει τον αδελφό του τον οποίο βλέπει,
πως μπορεί να αγαπάει το Θεό, τον οποίο δεν βλέπει;
Αυτή την εντολή μας έδωσε ο Χριστός:
Όποιος αγαπάει το Θεό να αγαπάει και τον αδελφό του.)

 Ετικέτες