Φεβρουάριος

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 24 Φεβρουαρίου

15
Φεβρουάριος 24, 2013 στις 7:28 πμ

Τελώνου και Φαρισαίου – (Λουκ. ιη´ 10-14) Είπεν ο Κύριος τήν παραβολήν ταύτην• άνθρωποι δύο ανέβησαν εις τό ιερόν προσεύξασθαι, […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 17 Φεβρουαρίου

15
Φεβρουάριος 17, 2013 στις 7:52 πμ

(Ματθ. ιε´ 21-28) Τώ καιρώ εκείνω, εξήλθεν ο ᾿Ιησούς εις τά μέρη Τύρου καί Σιδώνος. Καί ιδού γυνή Χαναναία από […]

Σκέψεις στον Απόστολο της Κυριακής 10 Φεβρουαρίου

15
Φεβρουάριος 10, 2013 στις 10:00 πμ

Του Πρωτ. Γεωργίου Δορμπαράκη ῾Μνημόνευε ᾽Ιησούν Χριστόν εγηγερμένον εκ νεκρών, εκ σπέρματος Δαυΐδ᾽ (Β´ Τιμ. 2, 8) α. Τόν ῾καλόν […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 10 Φεβρουαρίου

15
Φεβρουάριος 10, 2013 στις 7:53 πμ

(Ματθ. κε´ 14-30) Είπεν ο Κύριος τήν παραβολήν ταύτην• ῎Ανθρωπός τις αποδημών εκάλεσε τούς ιδίους δούλους καί παρέδωκεν αυτοίς τά […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 3 Φεβρουαρίου

15
Φεβρουάριος 3, 2013 στις 6:50 πμ

(Ματθ. κβ´ 35-46) Τώ καιρώ εκείνω, νομικός τις προσήλθε τώ ᾿Ιησού πειράζων αυτόν καί λέγων• Διδάσκαλε, ποία εντολή μεγάλη εν […]

Φεβρουάριος: ο μήνας των καθαρμών !

1
Φεβρουάριος 2, 2013 στις 6:01 πμ

Ετυμολογία μήνα: Ο Φεβρουάριος παράγεται από το λατινικό ρήμα februare, που σημαίνει καθαίρω, αγνίζω, αποβάλλω τα καθάρματα. Ο Φεβρουάριος προστέθηκε […]

Φεβρουάριος: ο μήνας των καθαρμών !

1
Φεβρουάριος 2, 2013 στις 6:01 πμ

Ετυμολογία μήνα: Ο Φεβρουάριος παράγεται από το λατινικό ρήμα februare, που σημαίνει καθαίρω, αγνίζω, αποβάλλω τα καθάρματα. Ο Φεβρουάριος προστέθηκε […]