Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 3 Φεβρουαρίου

Loading...


(Ματθ. κβ´ 35-46)
Τώ καιρώ εκείνω, νομικός τις προσήλθε τώ ᾿Ιησού πειράζων αυτόν καί λέγων• Διδάσκαλε, ποία εντολή μεγάλη εν τώ νόμω; ῾Ο δέ ᾿Ιησούς έφη αυτώ• «᾿Αγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου εν όλη τή καρδία σου καί εν όλη τή ψυχή σου καί εν όλη τή διανοία σου». Αύτη εστί πρώτη καί μεγάλη εντολή. Δευτέρα δέ ομοία αυτή• «᾿Αγαπήσεις τόν πλησίον σου ως σεαυτόν».

᾿Εν ταύταις ταίς δυσίν εντολαίς όλος ο νόμος καί οι προφήται κρέμανται. Συνηγμένων δέ τών Φαρισαίων επηρώτησεν αυτούς ο ᾿Ιησούς λέγων• Τί υμίν δοκεί περί τού Χριστού; τίνος υιός εστι; Λέγουσιν αυτώ• Τού Δαυΐδ. Λέγει αυτοίς• Πώς ούν Δαυΐδ εν Πνεύματι Κύριον αυτόν καλεί λέγων, «Είπεν ο Κύριος τώ Κυρίω μου, κάθου εκ δεξιών μου έως άν θώ τούς εχθρούς σου υποπόδιον τών ποδών σου»;

Ει ούν Δαυΐδ καλεί αυτόν Κύριον, πώς υιός αυτού εστι; Καί ουδείς εδύνατο αυτώ αποκριθήναι λόγον, ουδέ ετόλμησέ τις απ᾿ εκείνης τής ημέρας επερωτήσαι αυτόν ουκέτι.

Μετάφραση στη νεοελληνική:
Εκείνο τόν καιρό, κάποιος νομοδιδάσκαλος πλησίασε τόν ᾿Ιησού καί, γιά νά τόν φέρει σέ δύσκολη θέση, τού είπε• «Διδάσκαλε, ποιά είναι η πιό μεγάλη εντολή στόν νόμο;» Αυτός τού απάντησε• «Ν᾿ αγαπάς τόν Κύριο τόν Θεό σου μ᾿ όλη τήν καρδιά σου, μ᾿ όλη τήν ψυχή σου καί μ᾿ όλο τόν νού σου. Αυτή είναι η πρώτη καί πιό μεγάλη εντολή.

Δεύτερη, εξίσου σπουδαία μ᾿ αυτήν• ν᾿ αγαπάς τόν πλησίον σου όπως τόν εαυτό σου. Σ᾿ αυτές τίς δύο εντολές συνοψίζονται όλος ο νόμος και οι προφήτες». ᾿Εκεί πού ήταν συγκεντρωμένοι οι Φαρισαίοι, τούς ρώτησε ο ᾿Ιησούς• «Τί νομίζετε γιά τόν Μεσσία; Ποιανού απόγονος είναι;» «Τού Δαβίδ», τού απαντούν. Τούς λέει• «Πώς τότε ο Δαβίδ, οδηγημένος από τό Πνεύμα, τόν ονομάζει “Κύριο”; Λέει• ῾

Ο Κύριος είπε στόν Κύριό μου• κάθισε στά δεξιά μου ώσπου νά υποτάξω τούς εχθρούς σου κάτω απ᾿ τά πόδια σου. ῎Αν, λοιπόν, ο Δαβίδ τόν ονομάζει “Κύριο”, πώς είναι απόγονός του;» Κανένας δέν μπορούσε νά τού απαντήσει, ούτε τολμούσε πιά κανείς από κείνη τή μέρα νά τού θέσει ερωτήματα.