Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στην Ελληνορθόδοξη κοινότητα της Μπετζάλλας (φωτο)

Loading...


Το Σάββατον, 10ην/23ην Φεβρουαρίου 2013, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό του Γερoντος Αρχιγραμματέως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του ηγουμένου της Μπετζάλλας Αρχιμανδρίτου π. Ναρκίσσου και του Ιεροδιακόνου π. Παίσίου, επεσκέφθη την Τζαμαίγιε -Ιλ- Αχσάν / Φιλανθρωπικόν Σύλλογον της Ελληνορθοδόξου Κοινότητος της Μπετζάλλας.

Ο Σύλλογος αυτός -η Τζαμαίγιε αυτή, αντιπροσωπεύει όλα τα πνευματικά ιδρύματα, κοινοτικά, εκπαιδευτικά και φιλανθρωπικά της Ελληνορθοδόξου Κοινότητος της Μπετζάλλας.

Εις την έδραν αυτής συνήντησεν ο Μακαριώτατος τους εκπροσώπους όλων των καθιδρυμάτων της Ελληνορθοδόξου Κοινότητος της πόλεως Μπετζάλλας,  περί τα εξήκοντα άτομα. Εξ ονόματος αυτών ωμίλησεν ο Πρόεδρος της Τζαμαίγιε κ. Γιούσεφ -Ιλ- Μάσου.

Ούτος εκαλωσώρισε τον Μακαριώτατον διά την τιμητικήν επίσκεψιν Αυτού και ανεφέρθη εις προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει η Κοινότης αυτών και το πρόβλημα, το οποίον δημιουργεί το χωριστικόν τείχος, το χωρίζον την Μπετζάλλαν από την Ιερουσαλήμ, πρόβλημα δημογραφικόν και πρόβλημα περιουσιακής ιδιοκτησίας. Ως έτερον πρόβλημα ανεφέρθη η ανέγερσις στεγαστικού συνοικισμού διά την κατοίκησιν κατοίκων Μπετζάλλας. Ωσαύτως ετέθη και το πρόβλημα της συνεχίσεως της ανεγέρσεως του σχολείου της Μπετζάλλας. Εζητήθησαν επίσης υποτροφίαι διά νέους της κώμης της Μπετζάλλας.

Επί τούτου προέτεινε ο Μακαριώτατος να ανοίξη το Ταμείον Φοιτητού, διά το οποίον και προσέφερε το ποσόν των 10.000 USD $ δολλαρίων Αμερικής. Εζητήθη επίσης μεσολάβησις του Πατριαρχείου διά την απόκτησιν αδειών προσβάσεως των κατοίκων της Μπετζάλλας εις Ιεροσόλυμα διά τας υποθέσεις αυτών εις το Εκκλησιαστικόν Δικαστήριον και δι’ άλλας υποθέσεις.
Επί τούτοις ανεπέμφθη προσευχή και εψάλη ο Πολυχρονισμός του Μακαριωτάτου.

Εντεύθεν ο Μακαριώτατος μετέβη εις την Δημαρχίαν της πόλεως. Ενταύθα υπεδέχθη Αυτόν ο Αναπληρωτής Δήμαρχος κ. Νικόλα Ιτάρχ μετά συνεργατών αυτού. Ούτος έθεσε τα προβλήματα της πόλεως, ως της καταφυγής των νέων εις τα ναρκωτικά, την χαρτοπαιξίαν και άλλας μη υγιείς δραστηριότητας. Επίσης έθεσε το θέμα της κατασκευής γυμναστηρίου εις τεμάχιον γης του Πατριαρχείου.

Εντεύθεν ο Μακαριώτατος επεσκέφθη την Εκκλησίαν της Θεοτόκου και ηυλόγησε τας γινομένας στερεωτικάς και εξωραιστικάς ανακαινίσεις.

1
1
1