Ευχές από το Πατριαρχείο Μόσχας στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Loading...


Η απέστειλε τις θερμές ευχές της στον για την επέτειο της εκλογής του.

Στο μήνυμά του, ο αναφέρει:

Τω Μακαριωτάτω Αρχιεπισκόπω Αθηνών και πάσης Ελλάδος κω κω Ιερωνύμω

Μακαριώτατε, αγαπητέ εν Χριστώ Αδελφέ και Συλλειτουργέ έμπροσθεν του Θείου Θυσιαστηρίου,

Επί τη επετείω της εκλογής Αυτής εις τον Θρόνον των Αρχιεπισκόπων Αθηών και Πάσης Ελλάδος προσφέρω τη Υμετέρα Αγιοσύνη τας εγκαρδίους μου ευχάς και προσρήσεις.

Η Πρόνοια του Θεού ανέδειξεν Αυτήν εις την υψηλήν θέσιν ταύτην εις μίαν εποχήν ουδόλως εύκολον διά τον Ελληνικόν λαόν, προκειμένου ίνα, αγωνιζομένη κατά την ενέργειαν του Χριστού την ενεργουμένην εν ημίν εν δυνάμει (Κολ. 1.29), φροντίση Αύτη διά το εμπιστευθέν Αυτή θεόσωστον ποίμνιον.

Δεόμενος υπέρ της κατ’άμφω ενδυναμώσεως της Υμετέρας Μακαριότητος αναλλοιώτως μετά της αδελφικής εν Κυρίω αγάπης διατελώ.

† ο Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών
Κύριλλος

Διαβάστε εδώ:  Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Αγκαλιάζουμε όλους τους ανθρώπους (ΦΩΤΟ)

Ο , Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, με τη σειρά του αναφέρει:

Τω Μακαριωτάτω Αρχιεπισκόπω Άθηνών και πάσης Ελλάδος
κω κω Ιερωνύμω

Μακαριώτατε,

Επί τη επετείω της αναρρήσεως Αυτής εις τον Θρόνον των Αρχιεπισκόπων Αθηνών δέξασθε τας εγκαρδίους μου ευχάς και προσρήσεις.

Ο Πανοικτίρμων Θεός εξέλεξεν Αυτήν εις την υψηλήν διακονίαν ταύτην προς τον καταρτισμόν των πιστών, «εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού» (Εφ. 4.12). Όλα τα χρόνια ταύτα, δι’ αγάπης και συνέσεως, στηριζομένη υπό των αδελφών Αυτής Αρχιερέων, Αύτη διδάσκει τον λαόν του Θεού να έχει πίστιν, ευσέβειαν και υπομονήν (Α’ Τιμ 6.11), κατευθύνουσα την νοητόν ολκάδα της Εκκλησίας εις τον εύδιον λιμένα του Χριστού.

Κατά την εύσημον ημέραν ταύτην, μετέχων της χαράς της Εκκλησίας της Ελλάδος, εύχομαι και προσεύχομαι όπως ο Θεός ενδυναμώνη Αυτήν εις τον αγώνα Αυτής ως Προκαθημένου.

Μετά της εν Χριστώ αγάπης, διατελώ.

ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίων,
ο Πρόεδρος του Τμήματος
Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων
του Πατριαρχείου Μόσχας