Πατριάρχης Μόσχας προς Προσυνοδική Πανορθοδόξη Διάσκεψη: Εξασφαλίστε την ομοφωνία

Loading...


Σε εξέλιξη βρίσκονται έως το Σάββατο στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενκού Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ Γενεύης οι συνεδριάσεις της ολομέλειας της Ε’ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Στην αρχή των συνεδριάσεων τηλεγραφήματα διά των οποίων τα μέλη της Διασκέψεως ζητούν τις ευχές και τις ευλογίας απεστάλησαν προς όλους τους Προκαθημένους των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών. Ακολουθεί το κείμενο της απαντητικής επιστολής του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου.

Τω Σεβασμιωτάτω Μητροπολίτη Περγάμου κω Ιωάννη, Προέδρω της Ε’ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως,

Τω Σεβασμιωτάτω Μητροπολίτη Ελβετίας κω Ιερεμία, Γραμματεί επί της προπαρασκευής της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας,

Τοίς μετέχουσι των εργασιών της Ε’ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως

Σεβασμιώτατοι, αδελφοί αρχιερείς,

Σεβαστοί εκπρόσωποι των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών,

Πληροφορηθείς την έναρξιν των εργασιών της Ε’ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως αναπέμπω θερμάς δεήσεις υπέρ του καταπεμφθήναι τη υψηλή ομηγύρει ταύτη την θεόθεν ευλογίαν και τοις μετέχουσι ταύτης την περισσήν βοήθειαν άνωθεν εν τω επικειμένω έργω αυτών, δι’ου καλούνται όπως συνεισφέρωσιν εις την εκκλησιαστικήν ενότητα.

Οι εν τη Κωνσταντινουπόλει κατά τον Μάρτιον του παρελθόντος έτους συνελθόντες Προκαθήμενοι των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών ανέθεσαν υμίν εν υπεύθυνον έργον, τουτέστιν της αναθεωρήσεως και της επιμελείας των σχεδίων κειμένων της Πανορθοδόξου Συνόδου. Η επιτυχής εκπλήρωσις της δοθείσης υμίν εντολής θα απαιτήσει συγκέντρωσιν, μίαν προσεκτικήν αντιμετώπισιν ουχί μόνον των υπό μελέτης κειμένων, και μετ’ αλλήλων, καθώς και την ικανότητα ίνα ακούσωμεν τον αδελφόν μας και εξασφαλίσωμεν την, εν πνεύματι αγάπης του Χριστού και αμοιβαίου σεβασμού, ομοφωνίαν.

Εύχομαι τοις μετέχουσι της Διασκέψεως ίνα το έργον αυτών αποβεί καρποφόρον και στεφθεί υπό επιτυχίας επ’αγαθώ της Αγίας Εκκλησίας.

Μετά της εν Κυρίω αγάπης Ετικέτες