1

Παρακλητικός Κανών Αγίου Πνεύματος

 Ποίημα Αγίου Μαξίμου τού Γραικού μετενεχθέν εις τήν υμνογραφικήν γλώσσαν τής Ελληνοφώνου Ορθοδοξίας υπό Καθηγητού Αντωνίου Μάρκου (2014), τή αιτήσει Πρωτοπρεβυτέρου Δημητρίου τού Αθανασίου, εξ Άρτης.

Ευλογήσαντος τού Ιερέως ο ρμβ΄ (142) Ψαλμός καί τό Θεός Κύριος μετά τών στίχων αυτού. Είτα τά Τροπάρια.

Ποίημα Αντωνίου Μάρκου

Ήχος δ΄. Ο υψωθείς εν τώ Σταυρώ.
Πνεύματος Θείου υπό τάς πτέρυγας πάντες, οι εν κινδύνοις, αλγηδόσι καί πόνοις υπάρχοντες, προσφεύγωμεν εν πίστει πολλή Παράκλητε, βοήθησον εκβοώντες, εν τάχει, ο ζυγός βαρύτατος εφ ημάς τής κακίας Σέ γάρ Θεόν ομολογούμεν, Αγαθέ, καί τή Σή σκέπη δακρύοντες σπεύδομεν.

Δόξα. Απολυτίκιον αγ. Μαξίμου τού Γραικού.
Ήχος α΄. Τού λίθου σφραγισθέντος.
Εκκλησίας απάσης τό κλεινόν καταπίστευμα καί τών εν Ρωσία Αγίων τό θεόλεκτον κόσμημα ο νέος Αποστόλων τού χορού αστήρ, ο διαλάμπων εφ ημάς απάντων Ορθοδόξων οδηγός Πατήρ τε καί Διδάσκαλος. Δόξα ούν Μαξίμω τώ Γραικώ, δόξα τώ τούτον δοξάσαντι δόξα τώ δωρουμένω δι αυτού χάριν καί έλεος.

Καί νύν. Θεοτοκίον.
Ήχος δ΄. Ο υψωθείς εν τώ Σταυρώ.
Τή Θεοτόκω ως μητρί εκβοώμεν, οι τυραννούμενοι εχθρού δυναστεία, τή θεϊκή Σου σκέπασον αγάπη ημάς σπεύσον, Κόρη, ρύσασθαι τών τού Βελίαρ παγίδων καί τής καταθλίψεως καί τής δαιμόνων μανίας Σοί γάρ προσάγομεν πρεσβείαν ευκλεή, τόν Σόν θεράποντα, όλβιον Μάξιμον.

Ο Ν΄ (50) Ψαλμός.

Είτα ο Κανών εις τό Άγιον Πνεύμα τού αγ. Μαξίμου, εις μορφάς δύο.

ΚΑΝΩΝ ΠΡΩΤΟΣ

Οι μέν Ειρμοί εκ τού Ιαμβικού Κανόνος εις τήν Αγίαν Πεντηκοστήν Ιωάννου τού Αρκλά, εις ήχον δ΄, τά δέ Τροπάρια όμοια τώ Ειρμώ, ών η ακροστιχίς Ο ΕΝ ΕΙΡΚΤΗ ΓΡΑΨΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΘΥΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΤΕ, ΕΙΡΚΤΗΣ ΡΥΣΑΙ ΑΙΩ(νίου).

Ωδή α΄. Ήχος δ΄. Ο Ειρμός.
Θείω καλυφθείς ο βραδύγλωσσος γνόφω, ερρητόρευσε τόν θεόγραφον νόμον ιλύν γάρ εκτινάξας όμματος νόου, ορά τόν όντα καί μυείται Πνεύματος γνώσιν, γεραίρων ενθέοις τοίς άσμασιν.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ο μάννα Ισραήλ εν ερήμω τώ πάλαι θρέψας, ο Αυτός τήν ψυχήν μου πεινώσαν, πλήρωσον, Δέσποτα, Πνεύματος θείου, ίνα ευαρέστως Σοί πάντοτε θεραπεύω, πίστει γνησία καί δόξη πάντοτε.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Εγώ μέν, Αγαθέ, γή καί σποδός ενυπάρχων, αΰλοις Σου σεπτοίς Λειτουργοίς, ύμνον άδω Τρισάγιον, όν δέχου Τριάς Αγία, η μόνη Αγαθή, ες αεί προσκυνουμένη καί τώ δούλω Σου επίβλεψον.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Νενίκημαι παθών καί πνευμάτων οδύνης, άτινα ψυχήν τήν εμήν τυρρανούσι η σωτηρία μου ο Θεός υπάρχεις μόνη, Παράκλητε Αγαθέ, τών Σών δούλων η δόξα, εις Σέ, ως Θεώ, επαφίημι.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Εσκότισμαι δεινών λογισμών ανομίας, όθεν καί οικτρόν πτώμα κείμαι εν δύνη διό καθικετεύω, Αγαθέ, ρυσθήναι εν τάχει, ασθενείας ής κατέχει νοός μου ασθενούσας φρένας, ίνα γεραίρω Σε ενθέοις άσμασι.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Ιλάσθητι, Αγαθή, Σοί βοώ, ιλάσθητί μοι, τώ παραλογισμού καί απροσεξίας κειμένω εις βάθος απύθμενον, Θεοτόκε Μαρία, καί από τής τούτου διώσεως λύτρωσαι Σόν ικέτην, τώ Σοί, Μήτερ, προσπίπτοντι.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Ρύσαι η εν γαστρί παρθενική συλλαβούσα, Λόγον Όν Πατήρ αφράστως πρό τών αιώνων εγέννησεν ημών εις σωτηρίαν, Μήτερ, ημάς τή Σή χειρί τής τής λαγνείας δουλείας, Αγγέλων υπάρχουσα υπερτέρα.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Κυρίω τώ Υιώ τώ Σώ, Αγνή, ελευθέραν δείξον ακανθών τήν ψυχήν μου, η μόνη γή αληθώς αγία τε ευλογημένη εύφορον γήν δέ ανάδειξον Σή μεσιτεία, Ζωήν τών απάντων η γεννήσσασα.

ΚΑΝΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

Ού η ακροστιχίς Ο ΕΝ ΕΙΡΚΤΗ ΓΡΑΨΑΣ ΔΕΗΣΙΝ ΤΗΝΔΕ, ΑΝΤΩΝΙΟΝ ΡΥΣΑΙ ΕΙΡΚΤΗΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ. Α.Μ.

Ωδή α΄. Ήχος πλ. δ΄. Υγράν διοδεύσας.
Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ο θρέψας τώ μάννα τόν Ισραήλ, εν ερήμω πάλαι, Σύ νύν πλήρωσον τήν εμήν ψυχήν, Δέσποτα, Πνεύματος Αγίου, ίν ευαρέστως θεραπεύω Σοι πάντοτε.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Εγώ μέν, Υπεράγαθε, ο σποδός καί γή ενυπάρχων, σύν αΰλοις Σου λειτουργοίς, ύμνον τόν Τρισάγιον Σοί άδω, Σύ δέ ως Αγία τώ δούλω Σου επίβλεψον.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Νενίκημαι, Παράκλητε Αγαθέ, υπό τών πνευμάτων καί παθών τών οδυνηρών, άτινα κολάζουσι ψυχήν μου η σωτηρίαν μου ο Θεός, Σοί αφίημι.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Εσκότισμαι τή δύνη τών λογισμών τών τής ανομίας καί νύν πτώμα κείμαι οικτρόν όθεν ικετεύω Σε ρυσθήναι, τής ασθενείας αυτής, ή κατέχει με.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Ιλάσθητι, Πάναγνε, Σοί βοώ,τώ απροσεξίας καί δεινού παραλογισμού, εις βάθος απύθμενον κειμένω καί από τής τούτου διώσεως λύτρωσαι.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Ρύσαι η συλλαβούσα εν τή γαστρί τή παρθενική Σου, Όν εγέννησεν ο Πατήρ, αφράστως πρό πάντων τών αιώνων, τή Σή χειρί τής τής λαγνείας δουλείας με.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Κυρίω τώ Υιώ Σου δείξον, Αγνή, ακανθών ελευθέραν τήν ψυχήν μου, εύφορον γήν, η μόνη αληθώς γή η αγία, η τήν Ζωήν τών απάντων γεννήσασα.

Ωδή γ΄. Κανών α΄. Ο Ειρμός.
Έρρηξε γαστρός ητεκνωμένης πέδας, ύβριν τε δυσκάθεκτον ευτεκνουμένης, μόνη προσευχή τής Προφήτιδος πάλαι Άννης, φερούσης πνεύμα συντετριμμένον, πρός τόν Δυνάστην καί Θεόν τών γνώσεων.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Τριάδος γνώσις ημίν ενυπάρχει, αναγέννησις τού κατ εικόνα καί ομοίωσις πλάσματος τού κτισθέντος, ό τή σαρκώσει ο Λόγος έδειξεν κατοικίαν χάριτος θείας ζωοδόχου Πνεύματος.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ησυχία ψυχής καί λογισμοίς ευλαβείας, καταστόλισον νούν τώ πάθει αιχμαλώτω, δωρήμασι ενθέοις τοίς Σοίς, Παντελεήμων, ίνα επαξίως υμνώ Σε καί δοξάζω, αγιοπρεπώς ως αρμόζει Σοι τώ Παρακλήτω.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Γέμων τών σαρκός παθών τών βεβηλούντων ψυχήν εμήν, διάλυσον αιτούμαι καί εξαφάνισον πάντα ά μολύνουσί με ικετεύω Σε καί υπερηφανείας άμοιρον δείξον με, Σέ τόν Δεσπότην καί Θεόν τόν κρίνοντα.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ρύσαι τοίς σεπτοίς ηνίοις Σου καί θείοις, ορμήματα ψυχής, χαλινώ δέ Σού φόβου, Σύ μέ συγκράτησον, ίνα μετ ευλαβείας καί διανοίας καθαράς ύμνους Σοί προσάγω, τώ ευεργέτη, θείε Παράκλητε.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Αυγασθήναι τής ψυχής τά όμματα αιτούμαι, άτινα διέφθειρα Σού μακρυνθέντος, εν ανομίαις πλήν Σύ φώτισόν με, Ήλιε ολόφωτε δόξης τής θείας, πίστει δεομένου Σοί, θείε Παράκλητε.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Ψυχήν όζουσαν, Δέσποινα Μήτερ, πάθεσι μιαροίς νενεκρωμένην, ως τροφός τής Ζωής τής ουρανίου φανείσα, πρόφθασον, ελέησον Σή επισκέψει, ζωοποιούσα τή Σή πλουσία χάριτι.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Αύθις απέλασον τήν οκνηρίαν, απ εμού τού δούλου Σου, Μήτερ, εν τάχει εντολών δ ανάδειξον εκτελεστήν τού Υιού Σου, τών ζωοδόχων, ταχυνόν καί γρήγορον εν πάσι, ύπνον ψυχής τής εμής εξαλείφουσα.

Κανών β΄. Ουρανίας αψίδος.
Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Τριάς Αγία η γνώσις τής Σής σεπτής αγαθότητος, αναγέννησις υπάρχει τού κατ εικόνα καί ομοίωσιν πλασθέντος κτίσματος,* ό ενσαρκώσει τού Λόγου, κατοικίαν έδειξας θείαν Σής χάριτος.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ησυχία ψυχής τε καί λογισμοίς ευλαβείας τε, καταστόλισον τόν νούν μου, τοίς Σοίς ενθέοις δωρήμασι, ίνα αξίως υμνώ καί Σέ δοξάζω, Θεέ μου, αγιοπρεπώς ως αρμόζει Σοι, θείε Παράκλητε.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Γέμω κενοδοξίας καί τών κρυφίων κινήσεων τών τής σαρκός παθών βεβηλούντων εμήν ψυχήν ικετεύω Σε, ταύτα διάλυσον καί εξαφάνισον πάντα, τά εμέ μολύνοντα, φιλανθρωπότατε Δέσποτα.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ρύσαι ηνίοις Σου θείοις τά τής ψυχής μου ορμήματα καί τώ χαλινώ τού Σού φόβου, Σύ με συγκράτησον, ίνα ευλαβεία τε καί καθαρά διανοία, ύμνους προσαγάγω Σοι, θείε Παράκλητε.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Αυγασθήναι αιτούμαι τά τής ψυχής όμματα, άτινα από Σού μακρυνθέντος τή ανομία διέφθειρα Σύ μέν νύν φώτισον, Ήλιε ολόφωτε δόξης, πίστει Σοί δέομαι, θείε Παράκλητε.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Ψυχήν όζουσαν, Μήτερ, θεοχαρίτωτε Δέσποινα, τοίς πάθεσι νενεκρωμένην τοίς μιαροίς, ζωοποίησον, ως τής Ζωής η τροφός τής ουρανίου φανείσα πρόφθασον, ελέησον, τή επισκέψει Σου.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Απ εμού οκνηρίαν, Μήτερ, αύθις απέλασον καί επιμελή τών Υιού Σου εντολών με ανάδειξον, εκτελεστήν ταχυνόν, τών ζωοδόχων, Παρθένε, ύπνον τόν βαθύτατον από ψυχής εξαλείφουσα.

Διάσωσον, από κακών τόν δούλον Σου, Παράκλητε, ότι αγρίως καί συνεχώς εμέ προσβάλουσι οι δαίμονες, λογισμοίς καί φαντασίαις αθλίαις.

Επίβλεψον, μετ ευσπλαχνίας, Πανύμνητε Θεοτόκε, επί τό εμόν τής καρδίας σκληρόν απολίθωμα καί φώτισον τής ψυχής μου τό σκότος.

Κάθισμα. Ήχος β΄. Τά άνω ζητών.
Τών πάντων τήν ζωήν, τό Πνεύμα τό Πανάγιον, τήν αιωνίως πηγήν τήν θεία δώρα ρέουσαν, τό ομοούσιον Πατρί καί τώ Υιώ αιωνίως υπάρχοντι, εν ύμνοις καί ωδαίς πιστώς ανυμνήσωμεν, ως Θεόν μεγαλύνοντες.

Έτερον. Όμοιον.
Προσκυνώ Σε, Θεέ, Δέσποτα, Παράκλητε ελέησον καί σώσον τούς Θεόν ομολογούντας Σε καί προσκυνούντας πιστώς τήν Σήν αγαθότητα καί από κινδύνων λύτρωσαι αυτούς, ως αγαθότητος άμετρον μέγεθος.

Ωδή δ΄. Κανών α΄. Ο Ειρμός.
Άναξ ανάκτων, οίος εξ οίου μόνος, Λόγος προελθών, Πατρός εξ αναιτίου, ισοσθενές Σου Πνεύμα τοίς Αποστόλοις, νημερτές εξέπεμψας ως ευεργέτης, άδουσι δόξα τώ κράτει Σου, Κύριε.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Σούς Αγίους καλών, εν νυμφώνι, Κύριε, ουρανίω, αξιώσαι ποθώ, κλήσεως Σής ακούσαι παμποθήτου, Δέσποτα Παντοκράτωρ, δι έλεον πολύ Σής συμπαθείας, όπως άδω Σοι, δόξα τώ κράτει Σου, Κύριε.

Αγία Τριάς ο Θεός, σώσον ημάς.
Δόξης πληρώσας θείας, δεδικασμένον Σόν δούλον, Αγαθέ, πλάνη τού αρχεκάκου, ζητήσας ευρών, έσωσας, Τριάς Αγία όθεν τήν εμήν θλίψει ψυχήν κεκυφηΐαν στερέωσον, εξυψών πρός τά άνω τή δυνάμει Σου.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ημαρτηκότος πολλά καί πταίοντός Σοι, φόβω καθήλωσον σαρκός μου τής αθλίας, διανοήματα άθλια καί ενθυμήσεις, μέλλουσι βασάνοις δέ εκφόβισόν με, όπως άδω Σοι δόξα τώ κράτει Σου, Κύριε.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Μοί τώ αθλίω, τώ Σοί ημαρτηκότι, τόλμην παράσχου καί δώρησαί μοι φάος, εξαλείφων αμαρτίας μου αδυναμίας, χάριτι τή Σή, Παράκλητε, καί σκέπη, πάντας ελεών Σούς δούλους καί ικέτας.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Ήμαρτον, Μήτερ, ο δούλος Σου, προσπίπτων πλούτισον ψυχήν Πανύμνητε, διψώσαν δωρήματος θείου τυχείν, τά νύν αιτούμαι, επάρσεως οφρύν εις έδαφος βαλούσα, κράζω Σοι όπως, τής ταπεινώσεως χαίρε τό όχημα.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Τήν κατοικίαν αγίαν τήν τού Υιού Σου, δείξον με, Αγνή καθαίρουσα ψυχήν μου δισαριθμήτου σπιλώσεως καί γεέννης απάλλαξον πυρός, αεί καιομένου, χαίρε Σοι, ίνα κραυγάζω, Πανύμνητε.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Ρύσαι, Αγνή, Κυρίου μακρυνθέντος τάλαινος εμού, τού σκοτασμού τής πλάνης πλήν Σαίς ευχαίς παντοδυνάμοις, Μήτερ, στερέωσον Θεού αγάπησιν καί φόβον εμοί ψυχή, χαίρε ίνα βοώ Σοι.

Κανών β΄. Εισακήκοα Κύριε.
Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Σούς Αγίους καλών εις νυμφώνα, Κύριε, τόν ουράνιον καταξίωσον ακούσαι με παμποθήτου τής Σής κλήσεως.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Δόξης θείας επλήρωσας τόν δεδικασμένον, όν ανεζήτησας διαγάπην καί διέσωσας, ώ Τριάς Αγία, τή κενώσει Σου.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Εν τώ φόβω καθήλωσον τώ θείω Σου, σαρκός μου τά άθλια εμφιλοσοφήματα καί κολάσει τήν ψυχήν μου εκφόβισον.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ημαρτηκότι παράσχου μοι, τόλμην θείαν και φώς μοι δώρησαι, εξαλείφων αμαρτίας μου τήν αδυναμίαν, τή Σή χάριτι.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Σοί προσφεύγω, Πανύμνητε, θείω δωρήματι πλούτισον τήν ψυχήν μου ταπεινώσεως, τής επάρσεως τό ύψος εδαφίζουσα.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Ιδείν με οίκον τόν άγιον Υιού τού Σού, Παρθένε, ανάδειξον τήν ψυχήν μου εκαθαίρουσα, από αναριθμήτου πανσπιλώσεως.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Νενικημένος κατάκειμαι καί οδόν Κυρίου πλήρως απώλεσα ταίς ευχαίς Σου νύν στερέωσον εις Θεού τόν φόβον καί αγάπησιν.

Ωδή ε΄. Κανών α΄. Ο Ειρμός.
Λυτήριον κάθαρσιν αμπλακημάτων, πυρίπνοον δέξασθε Πνεύματος δρόσον, ώ τέκνα φωτόμορφα τής Εκκλησίας νύν εκ Σιών γάρ εξελήλυθε νόμος, η γλωσσοπυρσόμορφος Πνεύματος χάρις.

Αγία Τριάς ο Θεός, σώσον ημάς.
Ικετεύω Σε, Τριάς, ζωήν εμήν κατηύθυνον, πρός Σάς εντολάς, τάς σωτηρίους, καί φώτισον ψυχήν τήν εμήν, ως αιωνίως υπάρχουσα, φωτί Σου σεπτώ, τώ πάσαν κτήσιν φωτίζοντι μαρμαρυγαίς ιεραίς καί αστραπαίς Σής θεότητος.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ο σκότει δεσμούμενος αμαρτημάτων ευνοία τή Σή, Πανάγαθε, φώτισόν με, βοώ Σοί τού βάρους τε τών αλύσεών μου, αγάπης πηγή, ελέει Σου κούφισόν με, αγνότητος δέ επιστάλαξον γλυκασμόν Σου.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ναόν τής Σής χάριτος εσκοτισμένην, ποίησον ψυχήν, Παράκλητε, Σού δούλου, μανίας δεινής τό σκότος εκδιώκων, φωτίζων φωτί, φωτός πηγή υπάρχων, ομού τώ Πατρί καί Λόγω τιμωμένη.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Θεέ Αγαθέ, ημέρας καί νυκτός τε κινούσι εις οργήν παμμίαραί μου πράξεις καί λόγοι τήν Σήν πρός με μακροθυμίαν Σοί ούν εκπλιπαρών προσπίπτω καί βοώ Σοι, εχθίστης αυτής απάλλαξον ατιμίας.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ύψει Σής δυνάμεως στερέωσόν με, ψυχήν τήν εμήν κάμνουσαν εν τή θλίψει, νοός τάς ορμάς αφ ύπνου αμαρτίας εγείρον, Αγαθέ, ταύτας τε δυναμούντι, ο μόνος δυνατός, ο τούς νεκρούς εγείρον.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Τή μόνη γεννήσασα πηγήν σοφίας πάσης προσπίπτω, Αγνή, Παρθένω Πανυμνήτω, διά παντός τού δούλου Σου ψυχήν τήν κλονουμένην επί τών θείων εντολών τυγχάνω παραβάτης, ορθοφρονείν εκδίδαξον καί επίστρεψον Υιώ Σου.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Ήρθησαν επ΄ εμέ οι λογισμοί κακίας, τύπτοντες τήν ψυχήν ανηλεή βασάνω Σοί όμως τή Αγνή Μητρί τε τού Θεού μου, προσφεύγων συνδρομής εξ ουρανού αιτούμαι, πλουτίσαι διδαχαίς Υιώ Σου ευαρέσταις.

Κανών β΄. Φώτισον ημάς.
Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Τριάς ο Θεός, ζωήν εμήν κατηύθυνον, πρός Σάς εντολάς τάς σωτηρίους, φωτίζουσα μαρμαρυγαίς ιεραίς τής Σής θεότητος.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ήλιος Σύ ών, τόν τής αμαρτίας δεσμώτην, τόν βαρυνόμενον αλύσεων τώ άχθει, ως αγάπης πηγή, κούφισόν με τώ ελέει Σου.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ναόν χάριτος Σής, τήν εσκοτισμένην, Παράκλητε, ψυχήν μου φώτισον φωτί, φωτός πηγή υπάρχων, Λόγω τε ομού, Πατρί τε τιμωμένη.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Δός μοι, Αγαθέ, απαλλαγήν από εχθίστης ατιμίας Σοί ούν εκλιπαρών γονυκλινώς προσπίπτω, ότι ημέρας καί νυκτός πράξεσι παροργίζω.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Έγειρον, Σεπτέ, ψυχήν τήν εμήν κάμνουσαν τή θλίψει, νοός τάς ορμάς αφ ύπνου αμαρτίας, Σύ μόνος γάρ ο δυνατός, ο τούς νεκρούς εγείρων.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Αγνή διά παντός, τού δούλου Σου ψυχήν τήν κλονουμένην, δίδαξον ορθοφρονείν καί επίστρεψον Υιώ Σου, επί τών θείων εντολών, τυγχάνω γάρ παραβάτης.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Νίκην λογισμών, δολίως τόν δούλον Σου τυπτόντων, προσφεύγων επί Σέ, εξ ουρανού αιτούμαι, πλουτίσαι διδαχαίς Υιώ Σου ευαρέσταις.

Ωδή στ΄. Κανών α΄. Ο Ειρμός.
Ιλασμός ημίν Χριστέ και σωτηρία, ο Δεσπότης έλαμψας εκ τής Παρθένου, ίν, ως Προφήτην θηρός εκ θαλαττίου, στέρνων Ιωνάν, τής φθοράς διαρπάσης, όλον τόν Αδάμ, παγγενή πεπτωκότα.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Νενίκημαι τοίς πάθεσι τής σαρκός, Σωτήρ μου, βεβυθισμένος ενυπάρχων τε εσχάτη αβύσσω, Αυτός με ζώωσον θερμώς καθικετεύω, ρύαξι τής Σής πηγής τής ζωοδόχου, αρδεύων τήν εμήν ψυχήν τήν καιομένην.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Όντως σιωπής μεγίστης αξιούνται, μυστήρια τά Σά τρία γάρ ενυπάρχουσι θεότητι μιά, πρόσωπα ασυγχύτως άναρχε Τριάς, αφράστως ηνωμένα σώσον, Αγαθέ, τό εκ χοός Σόν έργον.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ίσος τώ Πατρί ο Λόγος ενυπάρχει καί Πνεύμα τό σεπτόν, αιώνων από πάντων μιάς από Αρχής εκλάμποντες τώ κόσμω, κεχωρισμένοι μένοντες εν τοίς προσώποις δόξα Σοι, ώ Τριάς, η θεία Μοναρχία.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Καρπούς μοί δίδου, Παράκλητε μετανοίας, ψυχήν καί ζωήν εμήν βεβηλωμένην, καθαίρον, Αγαθέ, βεβήλου αντικειμένου, τάς από νεότητος κινήσεις τάς βεβήλους, άς τρόποις πολλοίς εμέ έπλησεν ρύπου.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Οίμοι τώ αθλίω, τόν νούν κατειλημμένω συγχύσεως δεινής καί πίπτοντι παντοίοις κακοίς, ως η ναύς θαλάσση κυματώδη καί πνεύμασι σφοδροίς παντί κλονιζομένη Παράκλητε Αγαθέ, εκλύτρωσόν με εν τάχει.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Γενναιοδωρίας πηγή καί ευσπλαχνίας υπάρχουσα, Αγνή, Υιώ Σου κάμψον, Μήτερ, τώ πτώσει φοβερά κειμένω καί βιούντι όρκους τούς πρός Αυτόν αφρόνως παραβάντα Παναμώμητε, ποίησον ελεήσαι.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Επιδρομάς επεμέ εχθρών τών αοράτων εκδίωξον, Αγνή Παρθένε, από ψυχής μου, διά τής Σής, Μητράνανδρε, ισχύος ανικήτου, τώ δούλω Σου δωρίζουσα τήν θείαν πανοπλίαν καί πνευματικήν κάμπτουσα τόν Υιόν Σου.

Κανών β΄. Τήν δέησιν, εκχεώ.
Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Τοίς πάθεσι τής σαρκός νικηθείς, βεβυθισμένος υπάρχω αβύσσω τή εσχάτη όθεν, Σώτερ μου, θερμώς καθικετεύω, ζώωσόν με πηγή τή Σή ζωοπαρόχω Σού δέομαι τού Λυτρωτού, τήν καιομένην ψυχήν μου κατάρδευσον.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ώ τών Σών φρικτών καί θείων μυστηρίων, άτινα σιωπής μεγίστης αξιούνται, θεότητι μιά πρόσωπα ασυγχύτως τρία ενυπάρχουσι, αφράστως ηνωμένα διό Σύ σώσον, Αγαθέ, τό εκ χοός Σόν έργον, Σού δέομαι.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Νέεις τώ Πατρί καί Λόγω ενυπάρχεις, Παράκλητε Αγαθέ, Σύ τό θείον Πνεύμα, μιάς από Αρχής εκλάμποντες τώ κόσμω, τοίς προσώποις μένοντες μόνον κεχωρισμένοι δόξα Σοι ώ Τριάς, η θεία Μοναρχία, δόξα Σοι.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ίδε τήν εμήν, ψυχήν βεβηλωμένην καί κάθαρον αυτήν, βεβήλου αντικειμένου, νεότητος από κινήσεων βεβήλων, αί τρόποις πολλοίς εμέ έπλησαν ρύπου Παράκλητε Αγαθέ, μετάνοιαν ο Θεός μοί δώρησαι.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Οίμοι, έχοντι νούν, αιχμάλωτον τώ πάθει, συγχύσεως δεινής εμπίπτοντι παντοίοις κακοίς, ως η ναύς θαλάσση κυματώδει καί πνεύμασι σφοδροίς αγρίως δονουμένη Παράκλητε Αγαθέ, Σόν δούλον, ο Θεός, εν τάχυ εκλύτρωσαι.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Νεύσον πρός τόν Σόν, Παναμώμητε, δούλον, τώ πτώσει φοβερά κειμένω καί βιούντι, τόν αφρόνως τούς όρκους παραβάντα πρός τόν Σόν Υιόν, Κύριον καί Θεόν μου επίκαμψον Αυτόν, Αγνή, ως ευσπλαχνίας πηγή η αένναος.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Ρύσαι, ώ Αγνή Παρθένε, τήν ψυχήν μου, επιδρομάς από εχθρών τών κατεμού αοράτων, Μητράνανδρε τή Σή ισχύϊ τή ανικήτω, όπλοις πνευματικοίς τοιχίζουσα Σόν δούλον επίκαμψον, Μήτερ Αγνή, τόν Σόν Υιόν Σή δεήσει καί χάριτι.

Διάσωσον, από κακών τόν Σόν δούλον, Παράκλητε, ότι αγρίως καί συνεχώς εις εμέ επιτίθενται οι δαίμονες, λογισμοίς καί φαντασίαις αθλίαις.

Επίβλεψον, μετ ευσπλαχνίας, Πανύμνητε Θεοτόκε, επί τό εμόν τής καρδίας σκληρόν απολίθωμα καί φώτισον τής ψυχής μου τό σκότος.

Κοντάκιον τής Πεντηκοστής. Ήχος πλ. δ΄.
Ότε καταβάς τάς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν έθνη ο Ύψιστος ότε τού πυρός τάς γλώσσας διένειμεν, εις ενότητα πάντας εκάλεσεν καί συμφώνως δοξάζομεν τό Πανάγιον Πνεύμα.

Προκείμενον.
Τό Πνεύμα Σου τό αγαθόν, οδηγήσει με εν γή ευθεία.
Στ. Κύριε, εισάκουσον τής προσευχής μου.

Ευαγγέλιον εκ του κατά Ιωάννην (εκ τού θ΄ Εωθινού).
Ούσης οψίας τή ημέρα εκείνη, τή μιά τών Σαββάτων καί τών θυρών κεκλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθηταί συνηγμένοι διά τόν φόβον τών Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς καί έστη εις τό μέσον καί λέγει αυτοίς ειρήνη υμίν. Καί τούτο ειπών, έδειξεν αυτοίς τάς χείρας καί τήν πλευράν αυτού. Εχάρησαν ούν οι μαθηταί, ιδόντες τόν Κύριον. Είπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς πάλιν ειρήνη υμίν καθώς απέσταλκέ με ο Πατήρ, καγώ πέμπω υμάς. Και τούτο ειπών, ενεφύσησε και λέγει αυτοίς λάβετε Πνεύμα Άγιον άν τινων αφήτε τάς αμαρτίας, αφίενται αυτοίς άν τινων κρατήτε, κεκράτηνται.

Δόξα.
Ταίς τών Αποστόλων

Καί νύν.
Ταίς τής Θεοτόκου

Ιδιόμελον.
Ήχος πλ. β΄. Τήνυπέρ ημών.
Στ. Ελέησόν με, ο Θεός
Ζωή τών πάντων, φώς καί παρηγορία, ελπίδα καί γλυκύτης, Άγιον Πνεύμα, τούς Σέ Θεόν ομολογούντας, σύνθρονον Πατρός καί τού Υιού τε, τών δώρων Σου ημάς καταξίωσον καί άφεσιν αμαρτιών ημίν δώρησαι Σύ γενού μεθ ημών καί ουδείς καθ ημών.

Ωδή ζ΄. Κανών α΄. Ο Ειρμός.
Σύμφωνον εθρόησεν οργάνων μέλος,σέβειν τό χρυσότευκτον άψυχον βρέταςη τού Παρακλήτου δέ φωσφόρος χάρις,σεβασμιάζει τού βοάν Τριάς μόνη,ισοσθενής, άναρχος, ευλογητός εί.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ναόν με δείξον, Σώτερ, Πατρός Λόγε,παθών τε ελεύθερον, κακίας τής τού ήθους, αγίαις δωρεαίς τού θείου Παρακλήτου, πλουτίζων με τόν άδοντα Σοί ευφροσύνως ο τών Πατέρων Θεός, ευλογητός εί.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ελέησον, Σώτερ, εμήν καρδίαν, λίθου αρραγούς σιδήρου τε σκληροτέραν, γλυκύτητος δέ πλήρωσον, ίνα κραυγάζω σωζόμενος, Σοί τώ μόνω ευεργέτη ο τών Πατέρων Θεός, ευλογητός εί.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ίνα τού Πατρός, Πεύματος καί Υιού τε αιώνιον συνύπαρξιν τριών θείων προσώπων, οντότητι μιά, τιμήσωμεν εμφρόνως, μεγάλη τή φωνή άδοντες ευλογούμεν ο τών Πατέρων Θεός, ευλογητός εί.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Συνηθεία πονηρά βαλλόμενος ως δούλος καί αμαρτωλώ, δεόμενος προσπίπτω Σοί, Σώτερ Αγαθέ, τώ τού παντός Δεσπότη δεόμενος βεβήλου έργου απαλλαγήναι ο τών Πατέρων Θεός, ευλογητός εί.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Τή ευδοκία τή Σή καί ισχυρά χειρί Σου, στερέωσον τήν κάμνουσαν υπό τής αμαρτίας ψυχήν τήν εμήν, τού Σού αχρείου δούλου, σωζόμενος όπως δοξολογών Σε κράζω* ο τών Πατέρων Θεός, ευλογητός εί.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Έμπλησον φωτός, Θεοχαρίτωτε Κόρη, νούν καί ψυχήν, εξ αμαρτίας εσκοτισμένα, νοήσεως Θεού και θερμής μετανοίας, ίνα άδω Σοι, ομού τώ Αρχαγγέλω Δέσποινα πάντων χαίρε, Ευλογημένη.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Εμπαθείς λογισμούς καί σαρκός τάς ανόμους κινήσεις νέκρωσον, χάριτι Παρακλήτου ισχύν γάρ κέκτησαι Θεόν γεννησαμένη, ίνα άδω Σοι, αγιοπρεπεστάτως νύν καί αεί δόξα Σοι, Παναγία.

Κανών β΄. Οι εκ τής Ιουδαίας.
Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ύδωρ αθανασίας αγίων δωρεών Σου, σεπτέ Παράκλητε, παθών ελεύθερόν με, κακίας τής τού ήθους δείξον τόν άδοντα ο τών Πατέρων ημών Θεός, ευλογητός εί.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Σώτερ, ελεήσόν μου, καρδίαν σκληροτέραν λίθου σιδήρου τε, γλυκύτητος πληρώσας τής Σής, Παντελεήμων, ίνα κραυγάζω Σοι ο τών Πατέρων ημών Θεός, ευλογητός εί.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Άσωμεν τώ Κυρίω, τιμώντες ευφροσύνως θείων συνύπαρξιν προσώπων, τού Πατρός τε καί τού Υιού ομού τε καί θείου Πνεύματος ο τών Πατέρων ημών Θεός, ευλογητός εί.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ίδέ μου συνηθείας τής πονηράς τό βάρος, Σού Σώτερ δέομαι, ο αμαρτωλός καί δούλος προσπίπτω τώ Δεσπότη κακών με απάλλαξον ο τών Πατέρων ημών Θεός, ευλογητός εί.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ευδοκία, Σώτερ, καί ισχυρά χειρί Σου, εμήν στερέωσον ψυχήν, αχρείου δούλου, όστις δοξολογών Σε, πίστει ανακράζει Σοι ο τών Πατέρων ημών Θεός, ευλογητός εί.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Ίνα Σοί τή Κόρη, ο εσκοτισμένος ψυχή καρδία τε, αναβοώ τόν ύμνον ομού τώ Αρχαγγέλω,φωτί Σου έμπλησον όπως βοώ Σοι, Αγνή, δόξα Σοι, Παναγία.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Ρύσαι τών εμπαθείας λογισμών ανόμων, κινήσεις νέκρωσον σαρκός, τού Παρακλήτου χάριτι καί δυνάμει, ισχύν γάρ κέκτησαι όπως βοώ Σοι, Αγνή, δόξα Σοι, Παναγία.

Ωδή η΄. Κανών α΄. Ο Ειρμός.
Λύει τά δεσμά καί δροσίζει τήν φλόγα, ο τρισοφεγγής τής θεαρχίας τύπος υμνούσι Παίδες, ευλογεί δέ τόν μόνον Σωτήρα καί Παντουργόν, ως ευεργέτην, η δημιουργηθείσα σύμπασα κτίσις.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ιησού Θεέ, φώς τών εσκοτισμένων πέλεις, όθεν καμού εκαθάρισον καρδίαν, ανόμων λογισμών διώσεως αισχίστης, ίνα κράζω Σοι, Ποιητά τών απάντων, καρδία καθαρά Σοί πρέπει, Μόνω, δόξα.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ρήτορες ομού τοίς λειτουργοίς Σου αΰλοις,Ύψιστε Τριάς, Μοναδική καί Αγία, η λόγω μόνω συστησαμένη κόσμον, ύμνον άδωμεν, αινούντές Σου τό κράτος, όντες σποδός οι δούλοι Σου καί γή τε.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Καταστροφικών επιθέσεων ρύσαι, εχθρών εμέ νικούντων τών αοράτων ψυχή τή εμοί δέ, ως γή ερημωτάτη, τήν χάριν Σου εμφύτευσον τήν ζωηφόρον, Παράκλητε σεπτέ, ο Θεός, καταδέχου.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Τά εν προσευχή από Σού αιτούμαι, ίνα εκτελώ μεταγάπης καί φόβου, αξίωσον Σόν δούλον, παραμυθίας φάος, στηρίζων με ταίς Σαίς, Φωτοδότα, ακτίναις, Παράκλητε σεπτέ, ο Θεός, καταδέχου.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ήρθησαν υπέρ κεφαλήν μου αθλίαν Βελίαρ λογισμοί πάθους κενοδοξίας Σύ, Δέσποτα οικτίρμων, θεράπευσον ψυχήν μου δαιμόνων ρυπαρών βολαίς τήν οχλουμένην, όν τρόπον, Αγαθέ, Σύ επιγινώσκεις.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Σής χάριτος, σεπτέ καί Παράκλητε θείε, μή μέ δούλον Σόν αποκλείσης ικέτην, τόν Πόρνην υπερβάντα καί Ησαΰ ανομία προσφεύγοντα τή Σή παρακλήσει τών δώρων, ήν δίδου μοι, μετανοούντα δέ δείξον με.

Ευλογούμεν Πατέρα, Υιόν καί Άγιον Πνεύμα, τόν Κύριον.
Ρύσαι με τόν Σόν, Αειπάρθενε, δούλον, τόν φιλάμαρτον υπέρ πάντας ανθρώπους, πρός Σέ γάρ καταφεύγω, Πανύμνητε Παρθένε, ελπίς εμής ψυχής εντυγχάνεις καί πόθος ζωής τής εν Σοί, Υιώ τε καί Θεώ Σου.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Υμνώ Σε τήν Αγνήν, αειπάρθενον Κόρην, καί δέομαι ζωής εναρέτου δειχθήναι, φίλον τε Θεού αληθείας σωζούσης αγάπη τε καί φόβω διορθούσης τόν τάλαν ως μητέρα εύστοργος καί καλλίστη.

Κανών β΄. Τόν Βασιλέα.
Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Κράζω Σοί, Σώτερ, ο φώς πέλων εσκοτισμένων, καθάρισον καμού καρδίαν διωμένην, αισχροίς λογισμοίς Σοί πρέπει, Μόνε, δόξα.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Τοίς λειτουργοίς Σου Ύψιστε Τριάς μοναδική τε, η λόγω μόνω συστησαμένη κόσμω, συνάδωμεν ομού αινούντες Σου τό κράτος.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ηλίου δίκην ψυχήν μου ερημωτάτην καταφώτισον, εχθρών τών αοράτων, Παράκλητε σεπτέ, τής προσβολής με ρύσαι.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Στήριξον φωτός Φωτοδότα, Σαίς ακτίναις, ίνα εκτελώ μετ αγάπης καί φόβου, Παράκλητε Αγαθέ, προστάγματα Σά θεία.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Τήν κεφαλήν μου υπερέβησαν, Οικτίρμων, Βελίαρ λογισμοί πάθους κενοδοξίας, δαιμόνων ρυπαρών βολών απάλλαξόν με.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ησαΰ καί Πόρνην υπερέβην τή ανομία, Παράκλητε σεπτέ, πλήν μή μέ αποκλείσης, τής χάριτός Σου, μετανοούντα δέξαι με.

Ευλογούμεν Πατέρα, Υιόν καί Άγιον Πνεύμα, τόν Κύριον.
Σώσον νύν, Αειπάρθενε, δούλον, τόν Σοί προσφεύγοντα, Πανύμνητε Παρθένε, ελπίς εμής ψυχής τυγχάνεις γάρ και πόθος.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Αγνή Σοί ύμνον τή Πανυμνήτω Κόρη προσάγω Σοι πιστώς, δεόμενος δειχθήναι φίλος Σού Υιού, διορθωθείς ο τάλας.

Ωδή θ΄. Κανών α΄. Ο Ειρμός.
Χαίροις Άνασσα, μητροπάρθενον κλέος άπαν γάρ ευδίνητον εύλαλον στόμα, ρητρεύον, ου σθένει Σε μέλπειν αξίως ιλιγγιά δέ νούς άπας Σου τόν τόκον νοείν όθεν Σε συμφώνως δοξάζομεν.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Σώτερ σώσον με, η ελπίς τής ψυχής μου, μή στερήσης με τής χαράς Σου τής θείας, ότι φώς ημών πέλεις τε καί προστάτης, ευχαίς ταίς σεπταίς τής Πανάγνου Μητρός Σου, όπως Σέ συμφώνως δοξάζομεν.

Αγία Τριάς, ο Θεός, ελέησον ημάς.
Ανυμνώ σεπταίς ουρανίαις Δυνάμεις ομού ο δούλος Σου, ο σποδός ενυπάρχων, φόβω κείμενος τών πάντων υποκάτω, Σέ προσκυνών καί εν αγάπη κραυγάζων, Κύριε Θεέ, Τριάς Αγία δόξα Σοι.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ικετεύω Σε, προσκυνών καί δοξάζων κράτος Σου απόρθητον, δόξαν Σου θείαν σώσον με τής καταδίκης Θεέ μου, μυρίαις κολάσεσι άξιον όντα Σεπτέ, όπως Σέ συμφώνως δοξάζομεν.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Αγαθότητα ηθών καί τού Σού νόμου διδαχήν καί νόησιν θείων Σου δογμάτων, δίδαξον, Παράκλητε, όπως θεαρέστως υμνώ Σέ τόν Θεόν, τόν ένα τής Τριάδος Ήν συμφώνως δοξάζομεν.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ιδείν αξίωσον Σών δικαίων τήν δόξαν, καί ευαρεστησάντων Σοι εν ουρανοίς εορτήν υμνείν Σε μεταυτών δώρησαι, θείε Πανάγιε Παράκλητε, δούλος ο Σός εκζητεί όπως Σε συμφώνως δοξάζομεν.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ωράϊσον ψυχής τής εμής τήν κακίαν, φόβον αποδίωξον από αυτής τού κακού, αδυναμίαν δεξάλειψον καί τώ στεφάνω τών αρετών, Παράκλητε, κατακόσμησον όπως Σέ συμφώνως δοξάζομεν.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Νίκην δώρησαι, θεραπεύουσα άμα, τήν φθαρείσαν πάθεσι καί παναθλίαν ψυχήν, Παναμώτητε Παρθένε, τού Σού δούλου, ευχαίς ταίς αγίαις Σου,βοώντι Σοί τή Μητρί όπως Σέ συμφώνως δοξάζομεν.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Ίδε δούλου Σου πένητος δέησιν τήνδε καί ταύτην προσάγαγε καθικετεύω Σε, Μήτερ Απείρανδρε τώ Παρακλήτω, ως θεία μεσήτρια ανθρώπων πρός τόν Θεόν όπως Σέ συμφώνως δοξάζομεν.

Κανών β΄. Κυρίως Θεοτόκον.
Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ίδε τής Μητρός Σου, Πανάγνου Παναγίας, σεπτάς ευχάς, δι ών με ελέησον, Κύριε Σύ γάρ υπάρχεις η ελπίς ψυχής μου τής αθλίας.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ώ Κύριε Θεέ μου, ομού ταίς ουρανίαις Δυνάμεσι, τόν ύμνον προσάδω Σοί καί εν αγάπη κραυγάζω, Κύριε δόξα Σοι.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ναόν αναδειξόν με, δοξάζων Σε ικετεύω, τόν μυρίων κολάσεων όντα άξιον, τής Σής χάριτος, θείε Παράκλητε.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ίδε μου αγνωσίαν καί Σύ εκδίδαξόν με, τήν τού Σού νόμου διδαχήν τε καί νόησιν, όπως συμφώνως Σέ δόξαζω Παράκλητε.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ουράνιον χορείαν τών Σοί ευαρεστησάντων καί Σέ υμνούντων ιδείν με ελέησον, όπως συμφώνως δοξάζω Σε Κύριε.

Αγία Τριάς, ο Θεός, σώσον ημάς.
Ύμνον τώ Παρακλήτω, ενδόξως αναπέμπω, ότι κακίας τόν φόβον απήλασας, τήν ψυχήν ωραΐσας τού δούλου Σου.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Από παθών, Παρθένε, ψυχήν μου τήν αθλίαν, ευχαίς αγίαις ταίς Σαίς καί δεήσεσι θεράπευσον, όπως δοξάζω Σε.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς
Μήτερ τώ Παρακλήτω, προσάγαγε Σού δούλου πένητος, δέησιν τήνδε, ως μεσήτρια αμαρτανόντων ανθρώπων πρός Κύριον.

Μεγαλυνάρια Τριαδικά, εκ τής Παρακλητικής.
Άξιον εστίν ως αληθώς, τήν υπέρθεον υμνείν Τριάδα, άναρχον Πατέρα καί παντουργόν, συνάναρχον Λόγον, πρό αιώνων εκ τού Πατρός, αρρεύστως τεχθέντα καί τό Άγιον Πνεύμα, τό εκ τού Πατρός αχρόνως εκπορευόμενον.

Άξιον εστίν ως αληθώς, τού δοξάζειν Σε τόν Θεόν Λόγον, Όν φρίττουσι καί τρέμουσι τά Χερουβείμ καί δοξολογούσιν αι Δυνάμεις τών ουρανών τόν εξαναστάντα τριήμερον εκ τάφου, Χριστόν τόν Ζωοδότην, φόβω δοξάσωμεν.

Έτερον, τού αγ. Μαξίμου.
Άξιον εστίν ως αληθώς, εκθειάζειν εν δοξολογίαις, Πνεύμα τό Πανάγαθον τό ζωής προστάτην τώ Πατρί τε βασιλεύοντι σύν Υιώ, επί αοράτων, ομού καί ορατών τε τό φοβερόν καί μέγα, φόβω δοξάσωμεν.

Δόξα. Εκ τής Παρακλητικής.
Υμνήσωμεν πάντες θεοπρεπώς, άσμασιν ενθέοις τόν Πατέρα καί τόν Υιόν καί Πνεύμα τό θείον, τρισυπόστατον κράτος, τήν μίαν βασιλείαν καί κυριότητα.

Καί νύν. Θεομητορικόν, τού αγ. Μαξίμου.
Συγχώρησιν παράσχου αμαρτιών, Δέσποινα καί Μήτερ τού Θεού Σου καί Λυτρωτού δέχου παρακλήσεις δούλων Σου αναξίων, ζωής τής θεαρέστου δούσα διόρθωσιν.

Τό Τρισάγιον καί τά Τροπάρια ταύτα.Ήχος πλ. β΄.

Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς πάσης γάρ απολογίας απορούντες, ταύτην Σοι τήν ικεσίαν, ως Δεσπότη, οι αμαρτωλοί προσφέρομεν, ελέησον ημάς.

Δόξα.
Κύριε ελέησον ημάς, επί Σοί γάρ πεποίθαμεν μή οργισθής ημίν σφόδρα, μηδέ μνησθής τών ανομιών ημών αλλ επίβλεψον καί νύν ως εύσπλαχνος καί λύτρωσαι ημάς εκ τών εχθρών ημών. Σύ γάρ εί Θεός ημών καί ημείς λαός Σου, πάντες έργα χειρών Σου καί τό όνομά Σου επικεκλήμεθα.

Καί νύν. Θεοτοκίον.
Τής ευσπλαχνίας τήν πύλην άνοιξον ημίν, ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις Σέ μή αστοχήσωμεν, ρυσθείημεν διά Σού τών περιστάσεων Σύ γάρ η σωτηρία τού γένους τών Χριστιανών

Υπό τού Ιερέως Απόλυσις. Καί τών Χριστιανών ασπαζομένων τήν Εικόνα τής Αγίας Τριάδος καί χριομένων δι αγίου ελαίου, ψάλλονται τά παρόντα Τροπάρια.

Ήχος β΄. Ότε εκ τού ξύλου.
Πάντας τούς προσφεύγοντας πιστώς, τή Σή προστασία καί σκέπη, σεπτέ Παράκλητε, ρύου πάσης θλίψεως καί περιστάσεως τών παθών δέ διάλυσον ταράττοντα σάλον, παρέχων ικέταις Σου χάριν σωτήριον Σύ γάρ χορηγός ενυπάρχης ζωής τών απάντων φωτός τε, πέλων τώ Πατρί καί Λόγω σύνθρονος.

Ήχος πλ. δ΄.
Δέσποτα πρόσδεξαι τάς δεήσεις τών δούλων Σου καί λύτρωσαι ημάς από πάσης ανάγκης καί θλίψεως.

Ήχος β΄.
Τήν πάσαν ελπίδα μου εις Σε ανατίθημι, Παράκλητε Αγαθέ, φύλαξόν με υπό τήν σκέπην Σου.

Καλόν είναι νά συνεκτίθεται μετά τής Εικόνος τής Αγίας Τριάδος καί η ιερά Εικών τού αγίου Ποιητού τού Κανόνος, Οσίου Μαξίμου τού Γραικού (ή καί Λείψανον αυτού, εάν υπάρχει), οπότε ψάλλονται καί τά ακόλουθα τέσσαρα (εις τύπον Λιτής) Τροπάρια, μετά τού Δοξαστικού καί τού Θεοτοκίου αυτών

Ήχος α΄.
Τέρπου καί αγάλλου η κατ Άρταν Εκκλησία καί Ρωσία ευφραίνου, ομού Βατοπεδίω, επί τή μνήμη Μαξίμου τού τής Λαύρας κοσμήτορος πάντες δέ πιστοί, εν ωδαίς τερψιθύμοις, κεκαθαρμένη διανοία πανηγυρίσωμεν. Ούτος γάρ γενναιοφρόνως, ως άλλος Αβραάμ πατρίδος μέν τήν στέρρησιν υπήνεγκεν, ένεκεν αληθείας καί δικαιοσύνης, ειρκής δέ τήν πολύπονον πείραν έλαβεν, μαρτυρικώς εναθλήσας, τώ ψύχει καί τή πείνη καί τώ καπνώ καταπονούμενος. Ούτως, λοιπόν, τού πολυμηχάνου δράκοντος τάς μεθοδείας καταβαλών, Κυρίω τώ Θεώ ημών πρεσβεύει, τού επισκέψαι καί σώσαι τάς ψυχάς ημών.

Ήχος β΄.
Τών Οσίων εγκαλλώπισμα, Μάξιμε, καθαρώς εποπτεύων τήν Τρισήλιον Θεότητα, Ταύτης ενδιαίτημα εγένου καί διά τήν υπερβολήν τών σών αρετών, εμβασάνου ομολογίας ηξιώθης, εν ειρκτή εγκλεισθείς, ως Μάρτυς αληθείας «δικαιοσύνην μάθετε οι ενοικούντες επί τής γής», πρός τούς σέ κρίνοντας ανεβόας διό καί αυτών τής μανίας καί νοός τού θηριώδους πείραν λαβόμενος, ηξιώθης Παραδείσου καί τής μετά τών Αγίων αγαλλιάσεως.

Ήχος γ΄.
Τών Διδασκάλων τού Χριστού καλλονή υπάρχων, ταίς πρός Αυτόν θεοδέκτοις πρεσβείαις σου, προκόπτειν ημάς εν αγαθοίς καταξίωσον, ως παρρησίαν έχων πρός Κύριον, Μάξιμε Αυτόν γάρ τή εκχύσει τών τιμίων ιδρώτων σου εδόξασας, διό τώ θρόνω Αυτού παριστάμενος, αίτησαι δοθήναι ημίν, τοίς τήν σήν μνήμην φαιδρώς εορτάζουσι, τών ψυχών εν ουρανοίς τήν ανάπαυσιν, μετά τών Δικαίων καί Αγίων δούλων Του.

Ήχος δ΄.
Υπελθών ασκητικόν αγώνα, ως τώ Κυρίω στρατευσάμενος, τάς τών δαιμόνων συνέντριψας κάρας καί Βελίαρ τήν επηρμένην ορφύν, διά τής σής εν ειρκτή ομολογίας τής Πίστεως. Μακάριος ούν εί, όσιε Μάξιμε, ότι τή επιγνώσει τού κρείττονος, τήν θείαν αλλοίωσιν εδέξω καί τώ Χριστώ ωκειώθης καί διά πόνων ασκήσεως Αυτόν εδόξασας. Πρέσβευε ούν Αυτώ λυτρώσασθαι ημάς, τής παρούσης περιστάσεως.

Δόξα. Ήχος δ΄.
Έχει μέν η Ουράνιος Βασιλεία τό πνεύμα σου τό άγιον, όπερ Χριστός διασκήσεως προσελάβετο, καί Λαύρα η τής Αγίας Τριάδος, τών θείων λειψάνων σου τήν όνησιν έχει δέ καί η υπ ουρανόν Εκκλησία, κανόνα τόν σόν πρός τόν Παράκλητον, τόν εν πάσι τοίς έργοις σου εξέχοντα, καί τών πρεσβειών σου τήν βεβαιότητα. Ρωσία μέν σεμνύνεται επί σοί, ως πιανθείσα τή τών ιδρώτων σου εκχύσει Ελλάς δέ μεγάλως εγκαυχάται, επί τή σή καταγωγή, εξ ής καί Γραικός επικέκλησαι. Πρό πάντων δέ σύμπασα η τών Ορθοδόξων ομήγυρις, σέ πρέσβυν πρός Κύριον προβάλλει, ίνα σώση πάντας παρόντων καί μελλόντων δεινών, ως Φιλάνθρωπος.

Καί νύν. Θεοτοκίον.
Εκ παντοίων κινδύνων τούς δούλους Σου φύλαττε, ευλογημένη Θεοτόκε, ίνα Σέ δοξάζομεν, τήν ελπίδα τών ψυχών ημών.

Απολυτίκιον αγ. Μαξίμου τού Γραικού. Ήχος α΄. Τού λίθου σφραγισθέντος.
Εκκλησίας απάσης τό κλεινόν καταπίστευμα καί τών εν Ρωσία Αγίων τό θεόλεκτον κόσμημα ο νέος Αποστόλων τού χορού αστήρ, ο διαλάμπων εφ ημάς απάντων Ορθοδόξων ο οδηγός, πατήρ τε καί διδάσκαλος. Δόξα ούν Μαξίμω τώ Γραικώ, δόξα τώ τούτον δοξάσαντι, δόξα τώ δωρουμένω δι αυτού χάριν καί έλεος.

ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Δέχου Δέσποτα, Πανάγαθε Παράκλητε, μοναδική Αγία καί προσκυνουμένη καί ομοούσιος καί αδιαίρετος Τριάς, τήν πενιχράν ταύτην παράκλησιν, ήν ηυδόκησας προσφέρειν Σοί, άνθρωπος αμαρτωλός καί κατακεκριμένος καί συγχώρησόν μοι τά παραπτώματα, τά εκούσια καί τά ακούσια.
Εκ τών κρυφίων μου καθάρισόν με καί εκ τών πρός εμέ αλλοτρίων, ελέησον τόν δούλον Σου. Ευδόκησον επ εμοί τώ αμαρτωλώ καί ελεεινώ καί τήν αδύναμον ψυχήν μου επίσκεψον διά τής Σής χάριτος καί θεράπευσον τήν συντριβήν αυτής.
Ελέησόν με Δέσποτα, Παράκλητε Θεέ, ελέησόν με αγίασόν μου τήν ψυχήν καί τό σώμα φώτισόν μου τόν νούν καί τήν διάνοιαν κάθαρον τό εμόν συνειδός από πάσης ακαθαρσίας, από λογισμών ρυπαρών, από προφάσεων πονηρών, από νοήσεων Σε υβριζόντων, από πάσης υπερηφανείας καί οιήσεως καί επάρσεως, αλαζονείας τε καί θράσους καί υπεροψίας, σατανικής ταλαντεύσεως, φαρισαϊκής υποκρισίας καί από πάσης αχρείας καί πονηράς συνηθείας. Από πάντων τούτων απάλλαξόν με εντελώς, Δέσποτα Κύριε, διά τής χάριτος τού δεδοξασμένου Σου ονόματος.
Δώρισαί μοι μετάνοιαν αληθή, καρδίας συντριβήν, ταπείνωσιν, πραότητά τε καί ησυχίαν πάσαν ευσέβειαν χριστιανικήν, κατανόησίν τε και τέχνην πνευματικήν καί πάσαν σύνεσιν, εν ευχαριστία καί υπομονή τελουμένην.
Ώ Θεέ, διά τής χάριτος τής δόξης τού ονόματός Σου, εισάκουσόν μου τού αμαρτωλού δεομένου Σου καί αξίωσόν με τόν υπόλοιπον τής αθλίας ζωής μου χρόνον, εν μετανοία γνησία διελθείν, μετά πάσης ταπεινώσεως, αγνότητος καί πνευματικής εγκρατείας.
Διατήρησόν με, Δέσποτα, εν τή Ορθοδόξω Ομολογία τής πρός Σέ Πίστεως, ίν αξιωθώ εν πάσαις ταίς ημέραις τής ζωής μου υμνείν Σε, ευλογείν Σε και δοξάζειν Σε λέγων:
Άγιος ο Θεός, ο Πατήρ ο Άναρχος Άγιος Ισχυρός, ο Υιός Αυτού ο Συνάναρχος Άγιος Αθάνατος, τό Πνεύμα τό Άγιον, τό εκ τού Πατρός εκπορευόμενον καί εν Υιώ αναπαυόμενον Τριάς Αγία δόξα Σοι.
Δόξα Σοι Αγία Τριάς ομουσία, ζωοποιέ καί αδιαίρετε πάντων ένεκα δόξα Σοι.
Δόξα Σοι, Θεοτόκε, τών πιστών τό καταφύγιον, η απελευθέρωσις τών εν φυλακαίς καί τής εμής ψυχής η θεία παρηγορία. Τήν παναθλίαν ψυχήν μου, Θεοχαρίτωτε, τετρωμένην υπό τών βελών τού πολεμήτορος, τή παντοδυνάμω μεσιτεία Σου ανατίθημι φύλαττε αυτήν αλώβητον καί σκέπε καί σώζε από τών μηχανών τού αλάστορος, ίνα κράζω Σοι Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Αμήν.

Στίχοι
Ευχαίς Μαξίμου θεράποντος Σής δόξης,
δόξης ουρανίου τοίς δούλοις Σου παράσχου,
Παράκλητε Αγαθέ Πατρός τού Προανάρχου,
Υιού τε Συνανάρχου, εν Ώ επαναπαύει,
Σύνθρονε, Ομοούσιε καί Ομόδοξε Θεότης.

Στίχοι έτεροι:
Κόπον τόν ελάχιστον δέχου αντί πταισμάτων
λύτρον, Αγαθέ, τάλαινος Αντωνίου
Δημήτριον θύτην δέ, οικογενείς αυτού τε,
σκέπε καί διάσωζε τών προσβολών Βελίαρ
ούτος γάρ έσχεν φωτισμόν, τόν παρά Σού, ποιήσαι
τήνδε τήν ανασύνθεσιν, Κανόνος πρός Σήν Χάριν.