Προσευχή εις το Άγιον Πνεύμα

Loading...


Έλθε τό πάνσεπτον, τό παντουργόν, τό παντοκρατές Πνεύμα, τό παντεπίσκοπον, τό υπερσοφόν, τό υπερδύναμον, τό παντοδύναμον, τό αναλλοίωτον, τό άτρεπτον, τό απερίγραπτον, τό ακατανόητον, τό ανεξιχνίαστον, τό απειροδύναμον, τό απειρόδωρον, τό απειράγαθον, τό πληρωτικόν παντός κόσμου κατά τήν ουσίαν, αχώρητον δέ τώ παντί κατά τήν δύναμιν, η αυτοζωή καί η πηγή τής ζωής, η αυτοσοφία καί πηγή τής δυνάμεως, ο πανάγαθος καί πανοικτίρμων Θεός.

Έλθε πάντων τών μελλόντων σωθήναι η αληθής σοφία. Έλθε ο μόνος πρός μόνον, ότι μόνος ειμί ως οράς. Έλθε καί σκήνωσον εν εμοί καί καθάρισον μέ από πάσης προσβολής καί επιβολής τού αντικειμένου.

Ευλογούμεν σέ, Παμβασιλεύ υπεράγαθε, ότι παρά σου έστιν εν ημίν τό είναι, τό αναπνείν, τό φρονείν, τό γιγνώσκειν Θεόν, σέ τό πανάγιον Πνεύμα, καί τόν άναρχον Πατέρα, καί τόν μονογενή τούτου Υιόν.

Ευλογούμεν σέ ότι έκ σού έστιν ημίν κατανοείν κάλλος ουρανού, ηλίου δρόμον, σελήνης κύκλον, αστέρων ευκοσμίαν καί τήν εν τούτοις πάσιν ευαρμοστίαν τέ καί διάφορον κίνησιν. Ευλογούμεν σέ, ότι έκ σού έστιν ημίν κατανοείν ωρών εναλλαγήν, μεταβολάς καιρών, αλλοιώσεις ανέμων, ενιαυτών περιόδους. Ευχαριστούμεν σοί, ότι έκ σού έστιν ημίν βασιλείαν ουρανών ελπίζειν, Αγγέλων ισοτιμίαν, δόξης θεωρίαν,νύν μέν ως εν εσόπτροις τέ καί αινίγμασι, μετ’ ού πολύ δέ τήν τελειοτέραν τέ καί καθαροτέραν. Ευχαριστούμεν σοί, ότι Σύ παρέχεις ημίν γεωργίας, τροφάς, τέχνας, νόμους, έξεις, αρετάς, παιδείας.

Ποία γλώσσα λαλήσει, Δέσποτα, τά μεγαλεία Σου, τά υπέρ λόγον καί έννοιαν μεγάλα καί θαυμαστά; Σύ γάρ καθαρότητος καί αγιότητος αένναος πηγή καί ακένωτος. Σοφίας τέ καί δυνάμεως υπερπληθύς άβυσσος άπειρος τέ καί ακατάληπτος, ζωής τέ καί αθανασίας αμέτρητον τέ καί απεριόριστον πέλαγος, γνώσεως καί συνέσεως ακένωτος καί αμείωτος θησαυρός, αγαθωσύνης καί ευσπλαγχνίας παγκόσμιονκαί ακένωτον ταμείον καί αδαπάνητονΕτικέτες