Αποκατάσταση

Loading...


ΜΗΝ ΑΜΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ

«Ο ανεξομολόγητος είναι όμοιος με έναν αβάπτιστον και είναι αδύνατον να σωθή.

Καί ανίσως ένας όπου απέθανεν εάν μεν και επρόφθασε να εξομολογηθή και ας μη κοινώνησεν είναι ελπίδα εις αυτόν.

Δείτε εδώ: Προσευχή προετοιμασίας πριν από την εξομολόγηση

Εάν δε και δεν εξομολογηθή, ας κοινωνήσει όσες φορές θέλει, τίποτες δεν ωφελείται, μάλιστα βλάπτεται, επειδή και κοινωνεί ανάξια και αλλοίμονον εις αυτόν.

Πρώτον πρέπει να γίνεται η εξομολόγησις, έπειτα η Αγία Κοινωνία. Πρώτον να πλύνωμε και να καθαρίσωμεν το αγγείον και ύστερα να βάλωμεν το πολύτιμον πράγμα μέσα».