Χειροτονία νέου Διακόνου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Loading...


Την νύκτα της Πέμπτης προς Παρασκευήν, 16ης προς 17ην /29ης προς 30ην Νοεμβρίου 2012, έλαβε χώραν εις την νυκτερινήν θείαν Λειτουργίαν εις τον Φρικτόν Γολγοθάν η εις διάκονον χειροτονία του μοναχού π. Χρυσογόνου υπό του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου.

Ο μοναχός π. Χρυσόγονος Λακιώτης προσήλθεν εις Ιεροσόλυμα εκ Θηβών Λεβαδείας και ενετάχθη εις την Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα, καρείς υπό της Α.Θ.Μ. του Πατρός και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εις μοναχόν και υπηρέτησε επ’ ολίγον εις το Πατριαρχείον… ακολούθως δε άχρι της σήμερον εις την Ιεράν Μονήν Αγίου Γεωργίου του Χοτζεβίτου υπό την πνευματικήν καθοδήγησιν του ηγουμένου αυτής Αρχιμανδρίτου π.Κωνσταντίνου Περαματζή, αποσπασθέντος εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας και ενταχθέντος ωσαύτως εις την Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα.

Τον μοναχόν π. Χρυσόγονον προσεφώνησεν δια λόγων Πατρικών συμβουλευτικών ο Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος, ακολούθως δε επιθείς τας χείρας εχειροτόνησεν αυτόν εις διάκονον, αναφωνών αυτώ το «άξιος».

Τον αυτόν έπαινον ανεφώνησαν επιδοκιμάζοντες ο Πνευματικός του χειροτονηθέντος συλλειτουργών π. Κωνσταντίνος, οι παρόντες συμμονασταί αυτού εκ της Ιεράς Μονής Χοτζεβά και πάντες οι τιμήσαντες αυτόν εκ του εκκλησιάσματος, δοξάζοντες τον Θεόν δια την βοήθειαν Αυτού εις αύξησιν του ευλαβούς κλήρου και της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος και της εν αυτή Ιεράς Μονής Χοτζεβά.Ετικέτες