Τα Χριστούγεννα στη Βηθλεέμ (φωτο & video)

Loading...


Η κυριώνυμος ημέρα της εορτής των Χριστουγέννων, Μητροπόλεως των εορτών κατά τους Πατέρας της Εκκλησίας, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων την Τρίτην, 25ην Δεκεμβρίου 2013 /7ην Ιανουαρίου 2014, εις την πόλιν και τον τόπον της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ήτοι την Βηθλεέμ, το Σπήλαιον και την Φάτνην, ένθα και δεσπόζει η μεγαλοπρεπής Κωνσταντίνειος Βασιλική.

Η έναρξις της εορτής εγένετο από της Παραμονής της εορτής, την νύκτα της Δευτέρας  και ώραν 22.30 μ.μ. διά της εισόδου από της πύλης του Βαπτιστηρίου και της ακολουθίας  του Όρθρου, του οποίου προεξήρξεν ο Γραμματεύς της Αγίας και  Ιεράς Συνόδου Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος.

Διαρκούσης της ακολουθίας του Όρθρου, προσήλθον εις τον Ιερόν Βήμα η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και ελθόντες προς Αυτόν οι ιερείς έλαβον «καιρόν» και ενεδύθησαν τας ιερατικάς στολάς αυτών, ακολούθως δε οι διάκονοι ενέδυσαν τον Μακαριώτατον και τους Αρχιερείς.

1

Τούτων τελεσθέντων και εν ω εψάλλετο το κάθισμα: «Δεύτε ίδετε πιστοί, που εγεννήθη ο Χριστός», ήρξατο η λιτανεία από της Ωραίας Πύλης διά της καθόδου προς το θεοδέγμον Σπήλαιον, της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, περιστοιχουμένου υπό του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αυτονομίας κ. Μαχμούδ Αμπάς Αμπού Μάζεν, του εκπροσώπου του βασιλέως της Ιορδανίας  Υπουργού Εμπορίου κ. Σαμήρ Χάλασα, του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη, της Δημάρχου της Βηθλεέμ κ. Βέρας Μπαμπίς, του Νομάρχου κ. Αμπντούλ Φατάχ Χαμάιλε, του Διευθυντού της Αστυνομίας της περιοχής Βηθλεέμ και άλλων παραγόντων του Παλαιστινιακού κράτους, προπορευομένων ενδεδυμένων των ιερέων και των Αρχιερέων.

1

Άμα τη εισόδω εις το Σπήλαιον, εψάλησαν οι Αναβαθμοί και ανεγνώσθη εκ του κατά Λουκάν αγίου Ευαγγελίου η περικοπή της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού «Εν ταίς ημέραις εκείναις εξήλθε δόγμα παρά Καίσαρος Αυγούστου απογράφεσθαι πάσαν την οικουμένην…», (Λουκ. 2,1) ελληνιστί και αραβιστί, μεθ’ ο ανεγνώσθη το Μήνυμα επί τη εορτή των Χριστουγέννων του Μακαριωτάτου Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου υπό του Γραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου ως έπεται:

Ιδού η  Παρθένος, τίκτει Θεόν εν σαρκί,

Βηθλεέμ τη πόλει ένδον του Σπηλαίου,

η κτίσις πάσα καταπλουτίσθητι,

αγάλλου και χόρευε,

μετά των δούλων συναναστρέφεσθαι

πάντων ο Δεσπότης παραγέγονεν.

(Οίκος Όρθρου κ΄ Δεκεμβρίου)

Η ανά τα πέρατα του κόσμου, μία, αγία, καθολική και αποστολική Ορθόδοξος του Χριστού Εκκλησία εορτάζει σήμερον πανηγυρικώς γεγονός υπερφυές και εξαίσιον, υπερβαίνον πάσαν ανθρωπίνην διάνοιαν και έννοιαν.

1

Εορτάζει το γεγονός  της κατά σάρκα γεννήσεως του εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου σαρκωθέντος και ενανθρωπήσαντος Υιού και Λόγου του Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Το γεγονός τούτο ο Θεός Πατήρ απ’ αιώνων ηβουλήθη και διά των αγίων προφητών Αυτού και «του Νόμου ως παιδαγωγού» (Γαλ. 3, 24) εν θεοπνεύστοις Αγίαις Γραφαίς Αυτού και εν Αγίω Πνεύματι προητοίμασε τους ανθρώπους.

«Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου» (Γαλ. 4, 4), επί Καίσαρος Οκταβιανού Αυγούστου, απεκάλυψε τούτο εμφανώς, εις την πόλιν ταύτην, την Βηθλεέμ, «την ουδαμώς ελαχίστην ούσαν εν τοις ηγεμόσιν Ιούδα» (Ματθ. 2, 6) και εις το σπήλαιον τούτο, το απέριττον.

Ενταύθα, εις τον τόπον τούτον, ηυδόκησεν ο Θεός Πατήρ, όπως γεννηθή το κατά σάρκα και εμφανισθή εν χρόνω ο πριν άσαρκος και άχρονος Υιός Αυτού. Ενταύθα μάγοι μακρόθεν εξ Ανατολών τη οδηγία λαμπρού αστέρος προσελθόντες, είδον βρέφος κρατούμενον εν αγκάλαις κόρης Παρθένου και προσκυνήσαντες, προσήνεγκον Αυτώ τα δώρα αυτών, «χρυσόν και λίβανον και σμύρναν» (Ματθ. 2, 11). Ενταύθα προσεκύνησαν Αυτόν οι Ποιμένες, οι αγραυλούντες εις την πλησιόχωρον κώμην των Ποιμένων. Ενταύθα εξ ουρανών ηκούσθη  ο αγγελικός ύμνος της ειρήνης:«Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία» (Λουκ. 2, 14).

Τούτο δε όλον γέγονεν, επειδή ο Θεός, ο πλάσας τον άνθρωπον, δεν έπαυσε να αγαπά και να αναζητή αυτόν και ότε ούτος αφίστατο Αυτού. Ο Θεός ανεζήτησε τον άνθρωπον εις τας περιπλόκους, ατελειώτους και αδιεξόδους φιλοσοφικάς ερευνήσεις αυτού και εις τας αμαρτωλάς και φθοροποιούς επιδόσεις αυτού και ουκ εβδελύξατο αυτόν, αλλά κατά τον θεοφόρον άγιον Κύριλλον Αρχιεπίσκοπον Αλεξανδρείας «ωκειώθη την ανθρωπότητα, ασυγχύτως ενεπλάκη σαρκί και προσέλαβε τον άνθρωπον» (Περί της ορθής πίστεως, PG 76, 1181D) εν τη αποστολή εις τον κόσμον και τη ενανθρωπήσει του Υιού Αυτού.

Ποιών εκουσίως το θέλημα του πέμψαντος Πατρός Αυτού ο Χριστός, «πλούσιος ων, επτώχευσεν δι’ ημάς, ίνα ημείς τη εκείνου πτωχεία πλουτήσωμεν» (Β΄ Κορ. 8, 9). Πολιτευσάμενος επί της γης και τοις ανθρώποις συναναστραφείς ως Θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, τούτους ποικιλαχώς και ποικιλοτρόπως ευηργέτησε. Πτωχούς και πένητας ηλέησε. Συνεμερίσθη την προσληφθείσαν ανθρωπίνην φύσιν ημών και έως ουρανού αυτήν ανεβίβασε διά Σταυρού, Αναστάσεως και  Αναλήψεως.

Η Εκκλησία, το σώμα Αυτού το άγιον, τη εκχύσει του Αγίου Πνεύματος, συνεχίζει το αγιαστικόν και φιλανθρωπικόν έργον Αυτού επί της γης. Αγιάζει αδιακόπως διά μέσου των αιώνων διά των μυστηρίων τα μέλη αυτής, καλλιεργεί, εξανθρωπίζει και κατακοσμεί τα ήθη των ανθρώπων, στηρίζει τον ιερόν θεσμόν της οικογενείας, διατρέφει τους πένητας,
συμπαρίσταται σήμερον εμπράκτως εις τα θύματα  της δημιουργηθείσης  οικονομικής κρίσεως και καλεί την ανθρωπότητα εις καταλλαγήν, συμφιλίωσιν, ειρήνην και δικαιοσύνην, φιλανθρωπίαν, αγάπην  και ευεργεσίαν.

Εξαιρέτως η Εκκλησία Ιεροσολύμων, η πρώτη ευαγγελισθείσα  την του Χριστού Γέννησιν, δέεται από του Σπηλαίου τούτου και από της  Κωνσταντινείου Βασιλικής   ταύτης, της οποίας  διά μέσου των αιώνων φύλαξ πιστός απεδείχθη, υπέρ ειρήνης και αγαθής καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου, υπέρ καταπαύσεως των γεγονότων βίας εις την Μέσην Ανατολήν και αλλαχού, υπέρ παύσεως των τρομοκρατικών ενεργειών, υπέρ σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας και λατρείας, υπέρ απελευθερώσεως των απαχθέντων Ιεραρχών και των απαχθεισών μοναζουσών της αδελφής Εκκλησίας της Αντιοχείας και υπέρ της των πάντων καταλλαγής και ενώσεως.

Κατ’ εξοχήν δεόμεθα υπέρ ευοδώσεως των μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων διαπραγματεύσεων ειρήνης και αναγνωρίσεως του Παλαιστινιακού κράτους διεθνώς υπό την πεπειραμένην καθοδήγησιν του τιμώντος την εορτήν ημών Προέδρου των Παλαιστινίων κ. Αμπού Μάζεν, ώτινι ευχαριστούμεν και ώτινι ευχόμεθα πολλά τα έτη εν υγιεία, ασφαλεία και εν προόδω και ευημερία του Παλαιστινιακού λαού.

Εν τη Αγία Πόλει Βηθλεέμ,   ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013.

     Διάπυρος προς Κύριον Ευχέτης,

  ΘΕΟΦΙΛΟΣ  Γ΄

  Πατριάρχης Ιεροσολύμων.

και υπό του πρεσβυτέρου Οικονόμου π. Ήσσα Μούσλεχ αραβιστί.

Μετά το Μήνυμα έλαβε χώραν η προσκύνησις εις τον Αστέρα και την Φάτνην και εν συνεχεία η λιτανεία κύκλω της Βασιλικής εσωτερικώς τρις, εν ω εψάλλοντο αι Καταβασίαι των Χριστουγέννων υπό της χορωδίας υπό την Διεύθυνσιν του Πρωτοψάλτου του Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου ελληνιστί και υπό του Διευθυντού της χορωδίας της Βασιλικής της Γεννήσεως κ. Λώρενς Σαμούρ,αραβιστί. Αι αυταί χορωδίαι έψαλλον και εν τη λοιπή ακολουθία του Όρθρου και της θείας Λειτουργίας.

Της λιτανείας ληξάσης εις το μέσον της Βασιλικής, εσυνεχίσθη η ακολουθία του Όρθρου, μεθ’ ον ήρξατο η θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου εις τον κυρίως Ναόν της Βασιλικής, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου και συλλειτουργούντων Αυτώ του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου και των Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων Αβήλων κ. Δωροθέου, Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, Γέροντος Αρχιγραμματέως, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου και  Λύδδης κ. Δημητρίου Γραμματέως της Αγίας Ιεράς Συνόδου και Αγιοταφιτών Ιερομονάχων και Αραβοφώνων πρεσβυτέρων του Ναού, π. Γεωργίου Μπάντακ, π. Γεωργίου Μαρτζούκα, π. Σπυρίδωνος Σαμούρ, και π. Ήσσα Θαλτζήγιε και ιερέων παρεπιδημούντων, εξ Ελλάδος, Ρωσίας και άλλων Ορθοδόξων χωρών και τη συμμετοχή αθρόου ευλαβούς αραβοφώνου, ελληνοφώνου, ρωσσοφώνου και ρουμανοφώνου εκκλησιάσματος, ευλαβώς προσελθόντος εις την θείαν Κοινωνίαν.

Εις το θεοδέγμον Σπήλαιον προεξήρξεν της θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος κ. Νεκτάριος.

Της λαμπροφόρου πανηγύρεως ταύτης των Ορθοδόξων ληξάσης εν κατανυκτική συμμετοχή και δοξολογία προς τον Θεόν, η Πατριαρχική συνοδεία διελθούσα διά μέσου της Βασιλικής, εξήλθε διά της θύρας του βαπτιστηρίου και ήλθε εις το ηγουμενείον, ένθα παρετέθη εν ευφροσύνη εόρτιος τράπεζα, υπό του ηγουμένου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου.

Μετά την τράπεζαν ο Μακαριώτατος και οι Αγιοταφίται Πατέρες επέστρεψαν διά του στρατιωτικού ελέγχου του τάφου της Ραχήλ εις Ιεροσόλυμα, εν ω ο Παραδραγουμάνος μετά του Τελετάρχου επέστρεψαν την 9.00 π.μ. ώραν, αφ’ ου προηγουμένως κατήλθον συμφώνως προς το δικαίωμα των Ορθοδόξων διά της νοτίου πύλης εις το Θεοδέγμον Σπήλαιον και προσεκύνησαν.

{youtube}96GfIrFQV98{/youtube}