Συνεχίζονται τα έργα αποκατάστασης στο κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


ΠΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΟΥ

Την προ μεσημβρινήν ώραν της Πέμπτης, 8ης/21ης Ιουλίου 2016, έλαβε χώραν εις την αίθουσαν του Θρόνου του Πατριαρχείου η παρουσίασις του εν εξελίξει έργου της Αποκαταστάσεως του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, του διενεργουμένου συμφώνως προς εκπονηθείσαν μελέτην της Διεπιστημονικής Ομάδος του υπό της συντονιστρίας του έργου τούτου καθηγητρίας κας Αντωνίας Μοροπούλου.

Η παρουσίασις αύτη εγένετο εις τα μέλη της Steering Committee (Διοικητικής Επιτροπής), παρουσία της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, του Κουστωδού της Αγίας Γης π. Φραγκίσκου και των συνοδών αυτού π. Μακόρα και π. Σεργίου και των εκπροσώπων του Πατριαρχείου των Αρμενίων εις Ιεροσόλυμα π. Σαμουήλ και π. Κουριόν. Εις τα μέλη της ως άνω Επιτροπής και τους Εκπροσώπους των τριών Μειζόνων Κοινοτήτων η κα Μοροπούλου επαρουσίασεν επί οθόνης όλας τας πτυχάς του επιτελουμένου ήδη έργου και τους τρόπους θεραπείας και αποκαταστάσεως του Ιερού Κουβουκλίου διά των ενδεδειγμένων επιστημονικών μεθόδων και καταλλήλων υλικών αποκαταστάσεως .

Ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος υπήρξε η υπό της καθηγητρίας παρουσίασις των ευρημάτων, τα οποία αποκαλύπτει η απομάκρυνσις των ορθομαρμαρώσεων καθώς και η αντιμετώπισις των προβλημάτων, τα οποία ανακύπτουν βάσει της επιστημονικής τεκμηριώσεως και αποτιμήσεώς των υπό της Διεπιστημονικής Ομάδος του Ε.Μ.Π.

Εις την β’ φάσιν της παρουσιάσεως ταύτης ο κ. Μορόπουλος Νικόλαος ως Manager του έργου επαρουσίασεν τας άχρι τούδε γενομένας δωρεάς διά την κάλυψιν των δαπανών του έργου και τας απαιτουμένας εισέτι διά την ολοκλήρωσιν του έργου τούτου, η οποία στοχεύεται προ του Πάσχα του επομένου έτους 2017 .

Εν συνεχεία της παρουσιάσεως ταύτης, ο Μακαριώτατος συνεσκέφθη μετά του Κουστωδού και των συνοδών αυτού και των εκπροσώπων του Πατριαρχείου των Αρμενίων εις Ιεροσόλυμα, εις συνεδρίασιν της Επιτροπής των Κουστωδών του Παναγίου Τάφου.