Συνεργασία Πατριαρχείου Ιεροσολύμων-Κυπριακής Εκκλησίας για τους Σύριους

Loading...


Την Πέμπτην, 18 Οκτωβρίου 2012, ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος παρέλαβε το προϊόν του εράνου της Εκκλησίας της Κύπρου εις τρόφιμα, φάρμακα και ρουχισμόν δια τους εκ Συρίας πρόσφυγας εις τον εν Ιορδανία προσφυγικόν καταυλισμόν Ζάταρη, το οποίον συνώδευε ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου Αρχιεπίσκοπος π. Ιερώνυμος.

Ως γνωστόν ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος επέδειξε ζωηρόν ενδιαφέρον δια την έμπρακτον βοήθειαν των εκ της Συρίας εις την Ιορδανίαν και εις τον καταυλισμόν Ζάταρη καταφυγόντας Συρίους πρόσφυγας.
Δια τους πρόσφυγας τούτους ο Μακαριώτατος είχε προ καιρού προβή εις προσωπικάς επαφάς εις το Αμμάν της Ιορδανίας μετά των Πρέσβεων της Βρεταννίας,  Γαλλίας,  Γερμανίας και  Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατόπιν επεσκέφθη ο Ίδιος προσωπικώς τον εν λόγω καταυλισμόν και ενημερώθη αυτοψεί περί των δυσκολιών της διαβιώσεως των προσφύγων εις αυτόν. Προσφάτως οι Σύριοι πρόσφυγες απετέλεσαν το κύριον θέμα των επαφών των Προκαθημένων των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας, Ιεροσολύμων, και Εκκλησίας της Κύπρου μετά παραγόντων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εις Βρυξέλλας.

Δια μίαν συμπαράστασιν εν τοις έργοις και ουχί εν τοις λόγοις μόνον, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος  εισηγήθη εις τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Κύπρου την διενέργειαν εράνου υπέρ των εις Ιορδανίαν καταφυγόντων Συρίων προσφύγων.

Η εισήγησις αύτη εύρεν ανταπόκρισιν, ο έρανος διενεργήθη και τα φιλάνθρωπα αισθηματα του ευσεβούς Κυπριακού λαού απέδωσαν καρπόν πολύν εις τρόφιμα, φάρμακα, ρουχισμόν, είδη υγιεινής και ύδωρ.

Το τελευταίον τούτο βασικόν αγαθόν διαβιώσεως, πρώτης ανάγκης, είναι προσφορά της Κυπριακής Κυβερνήσεως.

Το προϊόν του εράνου, ανερχόμενον εις 10 τόννους νερού, 5 τόννους ξηράς τροφής, 185 κιβώτια ρουχισμού και 15 μικρά ψυγεία και 5 υπολογιστάς διεβιβάσθη από της Κύπρου μέσω της Σαουδικής Αραβίας προς τον λιμένα της Άκαμπα  της Ιορδανίας και εν συνεχεία προς τον προσφυγικόν καταυλισμόν με συνοδόν τον Πρωτοσύγκελλον της Εκκλησίας της Αρχιεπισκοπής Κύπρου π. Ιερώνυμον.

Η παράδοσις του αγαθού τούτου έλαβε χώραν εις ειδικήν εκδήλωσιν εις τον καταυλισμόν Ζάταρη την πρωΐαν της Πέμπτης, 5ης /18ης Οκτωβρίου 2012, επί παρουσία της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, του εν Αμμάν Πατριαρχικού Επιτρόπου Ιερωτάτου Μητροπολιτου Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Πρέσβεως της Ελλάδος εις την Ιορδανίαν κ. Ηρακλέους Αστεριάδου, του Πρέσβεως της Κυπριακής Δημοκρατίας εις την Ιορδανίαν κ. Χαραλάμπους Χατζησάββα, της Διεθυντρίας του Γραφείου του Πατριαρχείου εις το Αμμάν της Ιορδανίας δια το Συμβούλιον Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής κ. Ουαφάα Κσους, του εκπροσώπου της Ιορδανικής Κυβερνήσεως Γενικού Γραμματέως της Ιορδανικής Χασιμιτικής Φιλανθρωπικής Οργανώσεως/ Jordan Hashemite Charity Organization κ. Ayman R. Al- Mufleh, του Εκπροσώπου της Κυπριακής Εκκλησίας Πρωτοσυγκέλλου Αρχιμανδρίτου π. Ιερωνύμου, ο οποίος εξ ονόματος της Αρχιεπισκοπής Κύπρου διενήργησε τον έρανον και συνώδευσεν εις Ιορδανίαν το προϊόν αυτό.

Οι αποτελούντες την ως άνω Αποστολήν μετέβησαν πρώτον εξ Αμμάν της Ιορδανίας εις την αποθήκην συγκεντρώσεως των χρειωδών των προσφύγων ως επί το πλείστον εκ προσφορών και είδον τα αποσταλέντα εκ Κύπρου, 10 τόννους μεταλλικού νερού, 5 τόννους ξηράς τροφής, 185 κιβώτια ρουχισμού, 15 μικρά ψυγεία, και 5 ηλεκτρονικούς υπολογιστάς.

Εκ του σταθμού της συγκεντρώσεως της προσφυγικής βοηθείας η Αποστολή μετέβη εις αυτόν τον καταυλισμόν Ζάταρη, εις τον οποίον στεγάζονται εις σκηνάς η εις λυόμενα σπίτια 38.500 πρόσφυγες επί συνόλου 210.000 χιλιάδων εις όλην την Ιορδανίαν.

Η άφιξις της Πατριαρχικής Αποστολης εις τον καταυλισμόν συνέπεσε με την ώραν που είχον ήδη σχολάσει αι μαθήτριαι του Πρωϊνού Τμήματος του σχολείου του καταυλισμού και είχον έλθει πολυάριθμοι μαθηταί ηλικίας Δημοτικού σχολείου, οι οποίοι υπεδέχθησαν την Αποστολήν χειροκροτούντες και φωνάζοντες άχλαν –ουα σάχλαν / «καλώς ορίσατε», α σαλάμ α λέϊ κουμ / «ειρήνη εις υμάς»  / Αλλάχ ου Άκμπαρ / «ο Θεός είναι μεγάλος».

Ενταύθα υπεδέχθησαν τον Μακαριώτατον και την συνοδείαν Αυτού οι Εκπρόσωποι των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (N.G.O.) UNICEF (United Nations Children’s Fund) και UNHCR (United Νations High Commission for Refugees) και ενημέρωσαν περί της οσημέραι εξελισσομένης καταστάσεως εις τον προσφυγικόν καταυλισμόν.

Ούτοι είπον ότι καθ’ ημέραν καταφθάνουν εις τον καταυλισμόν 300-400 άτομα. Ο αριθμός αυτών εξαρτάται από τας επικρατούσας συνθήκας ασφαλείας εις τα σύνορα Συρίας και Ιορδανίας. Ούτοι καταφθάνουν ως επί το πλείστον την νύκτα με τα ρούχα που φορούν μόνον, εξηντλημένοι και συχνά πληγωμένοι.

Πρώτη πράξις εις την υπηρεσίαν του καταυλισμού είναι η  καταχώρησις, προϋπόθεσις δι’ όλα τα περαιτέρω, σίτισις παροχήν τροφίμων και ρουχισμού. Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια δια την βελτίωσιν των  συνθηκών διαμονής και διαβιώσεως εν όψει μάλιστα του αναμενομένου χειμώνος. Κατασκευάζονται νέοι δρόμοι, σκεπαζόμενοι με χαλίκι δια την κατά το δυνατόν προστασίαν εκ της ενοχλητικής και βλαβερής εις την υγιείαν σκόνης.

Αρχικώς δίδεται εις αυτούς τροφή προητοιμασμένη, αργότερον όμως απροετοίμαστος, δια να μην έχουν μίαν παθητικήν, αλλά ενεργητικήν παραμονήν εις την προσωρινήν κατοικίαν αυτών,  με μίαν πρώτης ανάγκης κουζίναν. Λαμβάνεται μέριμνα ασφαλείας των προσφύγων κατά  την νύκτα.

Επί του συνόλου των προσφύγων το 55% αυτών είναι παιδιά και τα 75% γυναίκες και παιδιά. Υπάρχει πρόγραμμα δια την εκπαίδευσιν των παιδιών του καταυλισμού, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται εις 15.000 -18.000 χιλιάδας.

Τα σχολεία των παιδιών αυτών στεγάζονται εις σκηνάς / tent schools. Εις 14 σκηνάς στεγάζονται τώρα 25 τάξεις. Αι σκηναί αυταί θα αντικατασταθούν προσεχώς με σχολεία τύπου και προσφοράς του Εμιράτου του  Μπαχρέϊν/ Bahrein schools. Αυτά κτίζονται με δυνατότητα αποσυναρμολογήσεως, όταν δε θα έχουν χρησιμοποιηθή δια τον σκοπόν αυτών θα χρησιμοποιηθούν δι’ άλλον.

Τα σχολεία ταύτα του τύπου Μπαχρέϊν είναι σύχρονα, έχουν διαδικτυακήν υποδοχήν και αυλήν αθλοπαιδιών δια τον χειμώνα.  Το πρόγραμμα διδασκαλίας είναι της Ιορδανίας με συμμετοχήν 55 διδασκάλων περίπου Ιορδανών και Συρίων.

Η παροχή επαρκούντος ποσίμου ύδατος καθημερινώς και θερμού ύδατος δια τα ανάγκας υγιεινής αποτελούν προτεραιότητας δια τους έχοντας την ευθύνην του καταυλισμού.

Προγραμματίζεται η ανέγερσις τεσσάρων σχολείων τύπου Μπαχρέϊν δια την αντιμετώπισιν της παιδείας των παιδιών, όταν οι πρόσφυγες θα έχουν φθάσει τους 60.000 χιλιάδας.

Απαντών ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ηυχαρίστησε τους εκπροσώπους της Ιορδανικής Κυβερνήσεως (JHCO), της UNHCR και της UNICEF δια την ενημέρωσιν και κυρίως δια το επιτελούμενον υπ’ αυτών ανθρωπιστικόν έργον και είπεν ότι το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων και η Εκκλησία  της Κύπρου προτίθενται να συμπαρίστανται ενεργώς εις αυτούς και πέραν της νυν αποσταλείσης βοηθείας, δια συνεργασίας των υπευθύνων του καταυλισμού μετά της υπευθύνου του Γραφείου του Πατριαρχείου εις το Αμμάν κ. Ουαφάα Κσους.

Ενώπιον μιας τοιαύτης καταστάσεως, μιας προσφυγικής Κοινότητος ξερριζωμένης από τον τόπον της και αγωνιζομένης δια επιβίωσιν εν τόπω «ερήμω και ανύδρω», τη βοηθεία Θεού και ανθρώπων και οργανώσεων που διατηρούν ακόμη την αγάπην προς τον άνθρωπον, και ο πλέον αδιάφορος άνθρωπος πλην των πολεμοχαρών κυβερνητών της γης, των δημιουργούντων τα θύματα ταύτα, συγκινείται και παρακινείται να συμμετάσχη και συμπαρασταθή με προσευχήν, με προσφοράν και παν άλλο δυνατόν μέσον.

Εκ του προσφυγικού καταυλισμού ο Μακαριώτατος και η συνοδεία Αυτού παρεκάθισαν εις γεύμα παρατεθέν υπό του Πρέσβεως της Κύπρου εις την Ιορδανίαν κ. Χαραλάμπους Χατζησάββα.Ετικέτες