Συζήτηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων με τον Πρωθυπουργό για την Εκκλησία της Ουκρανίας (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Ο Πρωθυπουργός της Ουκρανίας έγινε δεκτός από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο και η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το θέμα της Εκκλησίας της Ουκρανίας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Πατριαρχείου:

Την μεσημβρίαν της Τρίτης, 3ης /16ης Μαίου 2017, ο Πρωθυπουργός της Ουκρανίας κ. Volodymyr Groysman, συνοδευόμενος υπό τριάκοντα περίπου συνεργατών αυτού, ως του Αναπληρωτού Πρωθυπουργού, του Υπουργού Παιδείας, του Υπουργού Οικονομικών και του Πρέσβεως της Ουκρανίας εις το Ισραήλ κ. Gennadii Nadolenko, επεσκεφθη το Πατριαρχείον.

Τον εξοχώτατον Πρωθυπουργόν και την εκλεκτήν ομάδα αυτού εδέχθη ενθέρμως η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών, ως του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Δραγουμανεύοντος π. Ματθαίου, του Αρχιδιακόνου π. Μάρκου και άλλων.

Ο κ. Πρωθυπουργός ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον διά το ότι παρά τα υψηλά Αυτού καθήκοντα, αφιέρωσε χρόνον διά την επίσκεψιν ταύτην εις το Πατριαρχείον εντός του πλαισίου της επισκέψεως αυτού εις το κράτος του Ισραήλ καθώς και ηυχαρίστησεν Αυτόν διά την στάσιν Αυτού εις το φλέγον πρόβλημα της διενέξεως εις Ουκρανίαν, το οποίον η κυβέρνησις της Ουκρανίας καταβάλλει μεγάλας προσπαθείας να επιλύση άνευ επεμβάσεως αυτής εις το εκκλησιαστικόν πρόβλημα.

Ο Μακαριώτατος ηυχαρίστησε τον κ. Πρωθυπουργόν διά τους λόγους αυτού και ανεφέρθη εις τους δεσμούς του Πατριαρχείου απ’ αιώνων μετά της Ουκρανίας, αφ’ ημερών του αοιδίμου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Παισίου έως και της σήμερον και εξέφρασε την πεποίθησιν ότι το πρόβλημα τούτο δύναται να επιλυθή ουχί διπλωματικώς ή πολιτικώς, αλλ’ εκκλησιαστικώς, υπό την προϋπόθεσιν ότι οι εκκλησιαστικοί άνδρες δεν εμπλέκονται εις τα πολιτικά προβλήματα, ούτε οι πολιτικοί άνδρες εις τα εκκλησιαστικά.

Διαβάστε εδώ:  Πατριάρχης Μόσχας για θρησκευτικό νόμο στην Ουκρανία: "Ούτε επί κομμουνισμού τέτοια καταστολή"

Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων ως η μήτηρ των Εκκλησιών ιστορικώς προωθεί την εκκλησιαστικήν ενότητα και την επίλυσιν των εθνικών προβλημάτων των Ορθοδόξων λαών. Τον ρόλον αυτόν επιτελεί το Πατριαρχείον και προωθεί διά της συνεργασίας, ως εγένετο προσφάτως εις την αναστήλωσιν του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου και εις την συνεργασίαν διά την οικουμενικήν εκδήλωσιν του εορτασμού του γεγονότος τούτου.

Εις ανάμνησιν της επισκέψεως ταύτης και μετά της ευχής προς επίλυσιν του εν Ουκρανία προβλήματος, ο Μακαριώτατος επέδωσεν εις τον Πρωθυπουργόν κεραμεικόν ανθοδοχείον σχήματος ροδίου μετά παραστάσεων της Ιερουσαλήμ και Ιεροσολυμιτικάς ευλογίας διά την σύζυγον τους υπουργούς αυτού.

Ο Πρωθυπουργός προσέφερεν εις τον Μακαριώτατον πλαίσιον μετ’ εμβλημάτων του Ουκρανικού έθνους και ηυχαρίστησεν Αυτόν διά την στάσιν Αυτού έναντι του Ουκρανικού λαού.