Προαγωγές και διορισμοί στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Loading...


Η Αγία καί Ιερά Σύνοδος τού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων συνελθούσα τήν Δευτέραν, 19ην Φεβρουαρίου/4ην Μαρτίου 2013, υπό τήν Προεδρείαν τής Α.Θ.Μ. τού Πατρός ημών καί Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, προήγαγεν εις Αρχιερείς μέλη τής Αγιοταφιτικής Αδελφότητος, τή προτάσει τού Μακαριωτάτου καί ομοφώνω αποφάσει τής Αγίας καί Ιεράς Συνόδου.

Ο Γραμματεύς τής Αγίας καί Ιεράς Συνόδου Αρχιμανδρίτης π. Δημήτριος εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Λύδδης, ο εν Κατάρ Πατριαρχικός Επίτροπος Αρχιμανδρίτης π. Μακάριος εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Κατάρ…

ο Παρασκευοφύλαξ τού Πανιέρου Ναού τής Αναστάσεως Αρχιμανδρίτης π. Ισίδωρος προήχθη εις Γέροντα Σκευοφύλακα καί εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Ιεραπόλεως, ο ηγούμενος τής Κοινότητος τής πόλεως Μπιρζέτ Αρχιμανδρίτης π. Φιλούμενος εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Πέλλης καί διωρίσθη Πατριαρχικός Επίτροπος εις βόρειον Ιορδανίαν καί ο εν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικός Επίτροπος Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος.

Αι χειροτονίαι τών εκλεγέντων  Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων θά λάβουν χώραν εις τό Καθολικόν τού Πανιέρου Ναού τής Αναστάσεως, αφού προηγηθούν τά Μηνύματα εις τόν μοναστηριακόν Ναόν τών Αγίων Κωνσταντίνου καί Ελένης τήν προτεραίαν κατά τήν κάτωθι τάξιν:

Τό Σάββατον τών Ψυχών, 24ην Φεβρουαρίου / 9ην Μαρτίου 2013, η χειροτονία τού εψηφισμένου Αρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου.

Τήν Κυριακήν τής Απόκρεω, 27ην Φεβρουαρίου /10ην Μαρτίου 2013, η χειροτονία τού εψηφισμένου Αρχιεπισκόπου Κατάρ κ. Μακαρίου.

Τό Σάββατον τής εβδομάδος τής Τυροφάγου, 3ην /16ην Μαρτίου 2013, η χειροτονία τού εκλεγέντος Αρχιεπισκόπου Ιεραπόλεως κ. Ισιδώρου

Τήν Κυριακήν τής Τυρινής, 4ην /17ην Μαρτίου 2013, η χειροτονία τού εψηφισμένου Αρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου.

Εις ημερομηνίαν ανακοινωθησομένην προσεχώς θά λάβη χώραν η χειροτονία τού εψηφισμένου Αρχιεπισκόπου Ανθηδώνος κ. Νεκταρίου εν Κωνσταντινουπόλει.

Η Αγία καί Ιερά Σύνοδος απεφάσισεν ωσαύτως τήν χειροτονίαν τού εν τή Ιερά Μονή Αββά Γερασίμου τού Ιορδανίτου, ιεροδιακόνου π. Κυριακού εις Πρεσβύτερον καί τού εν τή Ιερά Μονή τού Χοτζεβά ιεροδιακόνου π. Χρυσογόνου ωσαύτως εις Πρεσβύτερον, τήν μετάθεσιν τού ηγουμένου τής Κανά τής Γαλιλαίας Αρχιμανδρίτου π. Δοσιθέου εις τό εν Ιερουσαλήμ ηγουμενείον τής Ιεράς Μονής Αγίου Χαραλάμπους καί τήν μετάθεσιν τού ηγουμένου τής Ιεράς Μονής Αγίου Χαραλάμπους Αρχιμανδρίτου π. Καλλίστου εις τό εν Κανά ηγουμενείον, καί τήν εις μοναχόν χειροθεσίαν καί εν συνεχεία τήν εις διάκονον χειροτονίαν τού εκ Κύπρου δοκίμου Ευρυβιάδου.