Ο πρωθυπουργός της Γεωργίας στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (φωτο)

Loading...


Το απόγευμα της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, 11ης /24ης Ιουνίου 2013, ο Πρωθυπουργός της Γεωργίας, Εξοχώτατος κ. Bidzina Ivanishvilli, τελών εις επίσκεψιν αυτού εις το Ισραήλ, επεσκέφθη το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, συνοδευόμενος υπό αποστολής τριάκοντα πέντε περίπου συνεργατών αυτού, μεταξύ των οποίων ήσαν η Υπουργός Εξωτερικών, Ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός Διασποράς.

Τον Πρωθυπουργόν και την συνοδείαν αυτού υπεδέχθη εις την αίθουσαν του Θρόνου η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών, εν οις ο Πατριαρχικός Επίτροπος Ιερώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος, ο Γέρων Αρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχος, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κ. Μεθόδιος και ο πρώην Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου π. Ιερώνυμος.

Υποδεχόμενος τον Πρωθυπουργόν της Γεωργίας ο Μακαριώτατος, προσεφώνησεν αυτόν και απένειμεν αυτώ την ανωτάτην τιμητικήν διάκρισιν του Πατριαρχείου, δηλαδή το παράσημον του Μεγάλου Σταυροφόρου του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου διά την προς τον Πανάγιον Τάφον ευλάβειαν αυτού και ευσέβειαν και ωραιοτάτην εικόνα του Αγίου Γεωργίου και σταυρόν διά την σύζυγον αυτού.

Συγκεκινημένος ο Πρωθυπουργός ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον, λέγων ότι η προσγιγνομένη αυτώ τιμή αντανακλά εις την Εκκλησίαν και το έθνος της Γεωργίας και ότι η τιμή αύτη θα αποτελή δι’ εαυτόν δύναμιν εις την επιτέλεσιν της αποστολής αυτού και της δημιουργίας προϋποθέσεων συνεργασίας Εκκλησίας και κράτους και προσέφερεν Αυτώ πλακέτταν μετ’ εικόνος αρχαίου Ναού της Εκκλησίας της Γεωργίας, διαβιβάζων τας ευχάς του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Γεωργίας κ. Ηλιού και την πρόσκλησιν Αυτού, ίνα επισκεφθή την χώραν της Γεωργίας και ηυχαρίστησεν Αυτώ διά την υποδοχήν των Γεωργιανών προσκυνητών εις την Αγίαν Γην και την υποστήριξιν των Χριστιανών επί τυπικού και διεθνούς επιπέδου.

Μετά την εις το Πατριαρχείον επίσκεψιν ο Εξοχώτατος Πρωθυπουργός της Γεωργίας, συνοδευόμενος υπό του Μακαριωτάτου και εν κρούσει των κωδώνων, επεσκέφθη τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως και προσεκύνησεν εν αυτώ τον Πανάγιον Τάφον και τον Φρικτόν Γολγοθάν.

Την επίσκεψιν αυτού ωλοκλήρωσεν ο Πρωθυπουργός της Γεωργίας διά της επισκέψεως εις το παρά το παρεκκλήσιον του Αδάμ Γραφείον του Ναού της Αναστάσεως.

Ενταύθα προσεκύνησε το Τίμιον Ξύλον και εδέχθη την φιλοξενίαν και το δώρον των Πατέρων του Ναού της Αναστάσεως διά του Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιεραπόλεως κ. Ισιδώρου.

alt
alt
alt
alt