Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων για την παροχή βοήθειας σε Σύριους Πρόσφυγες

Loading...


Την Δευτέραν, 5ην /18ην Φεβρουαρίου 2013, ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και του εν Μπιρζέτ ηγουμένου Αρχιμανδρίτου π. Φιλουμένου, ηυλόγησε την έναρξιν του «έργου ανακουφίσεως Συρίων προσφύγων εις εξωτερικούς καταυλισμούς» «Syrian Refugee Outside Camps Relief Project 2013», διοργανωθείσαν εις την Δημαρχίαν της πόλεως Russiefa, κειμένης πλησίον της πόλεως Ζάρκας της Ιορδανίας.

Το έργον-πρόγραμμα τούτο διοργανώνεται υπό του Συμβουλίου των Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής Middle East Council of Churches, υπό της Επιτροπής Εκκλησιών της Εγγύς Ανατολής δια την εργασίαν εις τους πρόσφυγας “Near East Council of Churches Committee for Refugee World” και έχει ως στόχον την παροχήν βοηθείας εις τρόφιμα, υγιείαν, δέματα με σχολικά αντικείμενα, θερμάστρας και ρουχισμόν και ιατρικήν περίθαλψιν προς Συρίους πρόσφυγας εις την Διοίκησιν Ζάρκας, Ρουσίφα, Αμμάν και Μαδηβάν της Ιορδανίας.

Ο Διευθυντής της Επιτροπής του έργου τούτου, ο οποίος προσεκάλεσε τον Μακαριώτατον να το ευλογήση, λόγω του εκδηλωθέντος ήδη υπ’ Αυτού ζωηρού ενδιαφέροντος υπέρ των Συρίων προσφύγων του προσφυγικού καταυλισμού του Ζαάταρ της Ιορδανίας, είναι ο Δρ. Φάραχ Αττάλα υπό τον Πρόεδρον της Κεντρικής Επιτροπής του Τμήματος υπηρεσίας Παλαιστινίων προσφύγων ‘Department in Service for the Palestinian Refugees’ (DSPR) Δρ. Όδε Καουάς και τον Εκτελεστικόν Διευθυντήν αυτής, Δρ. Βερνάρδον Σαμπέλαν.

Η τελετή ενάρξεως του έργου τούτου περιελάμβανε προσφώνησιν-καλωσωρισμόν του Δημάρχου της πόλεως κ. Ίσσα -Αλ-Τζαφάρα, τονίζουσαν την σημασίαν της προσφοράς του Μακαριωτάτου προς τους πρόσφυγας και την σημασίαν της επισκέψεως Αυτού σήμερον εις την Δημαρχίαν και την πόλιν της Ρουσσίφα, βοηθούσης τα μέγιστα εις την άνευ φανατισμού και μετ’ ειρήνης συμβίωσιν Μουσουλμάνων και Χριστιανών εις την πόλιν αυτήν και εις την Ιορδανίαν όλην.

Απαντών ο Μακαριώτατος είπεν ότι «δι’ Ημάς ωσαύτως είναι τιμή το γεγονός τούτο, καθ’ ότι προερχόμεθα εξ Ιεροσολύμων, εκ της Αγίας πόλεως, αναπόσπαστον τμήμα της οποίας είναι η Ιορδανία και ότι αι σχέσεις ημών ανάγουν εις τας αγαθάς σχέσεις επί των ημερών του Πατριάρχου Σωφρονίου και του Χαλίφου Ομάρ Ιλ Χατάμπ.

Συνεχίζοντες τας σχέσεις ταύτας, εκδηλώνομεν έμπρακτον ενδιαφέρον υπέρ των εδώ προσφύγων ανεξαρτήτως θρησκεύματος η εθνικότητος. Τον Μακαριώτατον εκαλωσώρισε ελληνιστί και ο κ. Ουσάμ Γαζάλε, λέγων ότι εσπούδασε εις Θεσσαλονίκην ιατρικήν και ότι οι Έλληνες εις Ελλάδα εδέχθησαν αυτόν φιλικώς και συμπεριεφέρθησαν αδελφικώς και ότι θεωρεί την Ελλάδα δευτέραν πατρίδα αυτού.

Μετά την εις το κτίριον της Δημαρχίας συνάντησιν, ηκολούθησεν άλλη συνάντησις εις την αίθουσαν διαλέξεων της Δημαρχίας ενώπιον ικανού συγκεντρωμένου λαού. Εις την συνάντησιν ταύτην έλαβε χώραν προσφώνησις υπό του Δημάρχου κ. Ίσσα -Αλ Τζαφάρα, υπό του κ. Φάραχ Αττάλα, του κ. Τζωρζ Χάζου, Εκπροσώπου της “Action of Churches Together” (ACT), του κ. Ιμπραήμ Ιλ Κάϊς, του κ. Όδε Καουάς, αναφερομένων εις το έργον του Συμβουλίου Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής του Τμήματος αυτού υπηρεσίας των Παλαιστινίων προσφύγων ‘Department in Service for the Palestinian Refugee’ (DSPR) προς τους πρόσφυγας, το έργον το επιτευχθέν και το προγραμματισμένον να επιτελεσθή δια την ανακούφισιν αυτών.

Την τελετήν επεσφράγισεν ο Μακαριώτατος, ευχόμενος τα βέλτιστα τοις οργανώσασι ταύτην και τοις επιτελούσι το έργον τούτο της ανακουφίσεως προς τους πρόσφυγας και υπεγράμμισεν ότι όπως «ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, ούτω και ημείς οι άνθρωποι οφείλομεν να είμεθα φιλάνθρωποι προς τον πλησίον μας, ανεξαρτήτως εθνικότητος, θρησκεύματος, κοινωνικής τάξεως η κατηγορίας και ότι το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων εξέφρασεν εμπράκτως το ενδιαφέρον αυτού δια τους Συρίους πρόσφυγας και δια του Γραφείου αυτού του Συμβουλίου Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής εις Αμμάν.

Την εκδήλωσιν ταύτης ηκολούθησε μετάβασις εις τον τόπον Αρδ Φάραχ Τρουμπίγιε, ένθα ο Μακαριώτατος, συνοδευόμενος υπό του Συρίου Επισκόπου εις Ιορδανίαν κ. Μουράντ Σεβήριος, ήρξατο συμβολικώς της διανομής των δεμάτων βοηθείας, 1300 τον αριθμόν, προς τριακοσίας πεντήκοντα οικογενείας Συρίων προσφύγων του καταυλισμού της Ρουσφίγιε, προσφοράς της Act Alliance, μεθ’ ης συνεργάζεται το Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών και το Συμβούλιον Εκκλησιών Μέσης Ανατολής.

Εκ του έργου τούτου ο Μακαριώτατος επεσκέφθη το εις έκτασιν 650 στρεμμάτων εκτεινόμενον σχολείον ιδρυθέν υπό του Γερμανού Theodor Schneler.

Το σχολείον τούτο, διευθυνόμενον σήμερον υπό του δρ. Chazi Musharbash Μπάση, ήρξατο από του 1860 δια δωρεάς της Γερμανικής οικογενείας του Γερμανού Theodor Schneler εις Ιεροσόλυμα.

Λόγω των πολιτικών μεταβολών του 1948, μετηνέχθη, από του 1959, εις Ιορδανίαν. Σήμερον παρέχει δωρεάν διαμονήν, διατροφήν και σχολικήν και επαγγελματικήν παιδείαν εις 150 οικογενείας μαθητών και δωρεάν παιδείαν εις 200 φοιτητάς εξωτερικώς, τέκνα απωρφανισμένα η τέκνα τευθρασμένων οικογενειών, εξασφαλίζον ούτω την επαγγελματικήν αποκατάστασιν αυτών και την διαθρησκειακήν συμβίωσιν.

Ο Μακαριώτατος επήνεσε και ηυλόγησε το έργον τούτο.

alt