Ο νέος Γεν.Πρόξενος των ΗΠΑ στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (Video)

Loading...


Την Πέμπτην, 28ην Σεπτεμβρίου/ 11ην Οκτωβρίου 2012, ο νέος Πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εις τα Ιεροσόλυμα κ. Michael Ratney, συνοδευόμενος υπό της υπευθύνου επί των Χριστιανικών υποθέσεων του αυτού Προξενείου κας Cheryl Igiri επεσκέφθη το Πατριαρχείον. Ο νέος Αμερικανός Πρόξενος επεσκέφθη το Πατριαρχείον, ίνα κατά την κρατούσαν συνήθειαν υποβάλη τα διαπιστευτήρια αυτού εις τον Πατέρα ημών και Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, Όστις ενθέρμως εδέχθη τούτον, παρόντος του Γέροντος Αρχιγραμματείως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και του Πατριαρχικού εν Βηθλεέμ Επιτρόπου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου.

Κατά την επίσκεψιν ταύτην ο κ. Michael Ratney είπεν εις τον Μακαριώτατον ότι χαίρεται ιδιαιτέρως να επισκέπτεται Αυτόν ευθύς εξ αρχής της εν Ιερουσαλήμ διπλωματικής υπηρεσίας αυτού, προκειμένου να ακούση παρ’ Αυτού περί της ιστορίας και της ζωής της πρώτης Χριστιανικής Εκκλησίας της Αγίας Γης, ήτοι του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ο Αμερικανός Γενικός Πρόξενος είπεν επίσης ότι ήλθεν εις Ιεροσόλυμα εκ της προσφάτου υπηρεσίας αυτού εις Κατάρ.

Ο Μακαριώτατος χαίρων είπεν αυτώ ότι είχεν υπηρετήσει εις Κατάρ και τη βοηθεία του Θεού και του τότε Αμερικανού Πρέσβεως εν Κατάρ κ. Πατρικίου Θέρου ιδρύθη εν συνεχεία η πρώτη Εκκλησία του ημετέρου Πατριαρχείου εν Κατάρ, ην ηκολούθησεν και αι Εκκλησίαι των άλλων Χριστιανικών δογμάτων της Αγίας Γης. Ο Αμερικανός Πρόξενος ανέφερεν εις τον Μακαριώτατον ότι επεσκέφθη τον νεωστί ιδρυθέντα ωραιότατον ναόν του Πατριαρχείου εις το προσκύνημα του Φρέατος του Ιακώβ και εθαύμασε την τέχνην αυτού.

Ενδιαφέρουσα συζητησις ωσαύτως έλαβε χώραν περί των προσφάτων αναγραφεισών προσβλητικών εκφράσεων εις Χριστιανικάς Εκκλησίας. Επί του θέματος τούτου ο Μακαριώτατος είπεν ότι τα επεισόδια ταύτα προκαλούνται υπό ακραίων φανατικών θρησκευτικών στοιχείων, μη υποστηριζομένων υπό της Ισραηλινής Κυβερνήσεως. Ο Μακαριώτατος ανεφέρθη αναλυτικώς και εις το έργον του Πατριαρχείου απ’ αρχής εις την Αγίαν Γην και απο του 7ου αιώνος και εξής, ότε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ενήργει υπό τον νέον ρόλον αυτού ως Εθνάρχου. Ο κ. Γενικός Πρόξενος ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον δια τας παρασχεθείσας υπ’ Αυτού πληροφορίας περί της επικρατούσης καταστάσεως εις την Αγίαν Γην.

Ο Μακαριώτατος προσέθεσε ότι είναι πεπεισμένος ότι η δημοκρατική χώρα της Αμερικής θα εξασκήση σημαντικόν έργον δια την στήριξιν των Χριστιανών της Αγίας Γης και την προώθησιν του πολιτικού προβλήματος. Ο Μακαριώτατος προσέφερε τω κ. Γενικώ Προξένω το βιβλίον του αρχιτέκτονος κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου δια τον Ναόν της Αναστάσεως.

{youtube}AoCO2J9MUqs{/youtube}