Ο Γ. Γραμματέας του Υπουργείου εξωτερικών στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (Video)

Loading...


Την Τρίτην, 3ην /16ην Οκτωβρίου 2012, ο Γενικός Γραμματεύς του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος κ. Παναγιώτης Μίχαλος, συνοδευόμενος υπό του Πρέσβεως της Ελλάδος εις το Ισραήλ κ. Κυριακού Λουκάκη και του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Αθανασίου, επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Τον κ. Μίχαλον και τους συνοδούς αυτού εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τινων Αγιοταφιτών. Εις το πλαίσιον της συναντήσεως ταύτης έλαβε χώραν ενδιαφέρουσα συζήτησις περί του ρόλου της Ελλάδος ως διαδόχου της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας δια το Πατριαρχείον και τα Πανάγια Προσκυνήματα και τας καλώς εξελισσομένας σχέσεις Ισραήλ και Ελλάδος και Κυπριακής Δημοκρατίας, αι οποίαι έχουν το θετικόν αντίκτυπον αυτών εις το Πατριαρχείον.

Συζήτησις ωσαύτως εγένετο περί των ενεργειών του Πατριαρχείου δια την ηθικήν και υλικήν συμπαράστασιν των εις Ιορδανίαν καταφυγόντων εκ Συρίας προσφύγων είτε δια της επισκέψεως των Προκαθημένων των Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής εις την Ευρωπαϊκήν Ένωσιν είτε δια του διενεργηθέντος εράνου υπέρ αυτών εις την Εκκλησίαν της Κύπρου.

Ανεφέρθη ωσαύτως και ο ρόλος του Συμβουλίου Θρησκευτικών Καθιδρυμάτων της Αγίας Γης / Council of the Religious Institutions of the Holy Land, δια την εξεύρεσιν ειρηνικής λύσεως μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων και περί της συμμετοχής του Πατριαρχείου εις αυτά.

Επί τούτοις, ο Μακαριώτατος προσέφερεν εις τον κ. Μίχαλον το σύγγραμμα της Ιστορίας Εκκλησίας Ιεροσολύμων του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου και εικόνα του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου.

Εν συνεχεία ο κ. Μίχαλος ανεχώρησε δια να προσκυνήση εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως.

{youtube}PaTikBtwLG0{/youtube}