Μοναχική κουρά στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (Video)

Loading...


Τήν Τετάρτην, 28ην Φεβρουαρίου/13ην Μαρτίου 2013, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών καί Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος έκειρεν εις μοναχόν, εις τό εν τώ Πατριαρχείω παρεκκλήσιον τής Πεντηκοστής, τόν προσφάτως εκ Κύπρου προσελθόντα εις τό Πατριαρχείον δόκιμον Ευρυβιάδην Χάμπαν καί ζητήσαντα νά ενταχθή εις τήν Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα.

Εις τήν κουράν ταύτην περέστησαν Αρχιερείς καί λοιποί Αγιοταφίται Πατέρες.

Άμα τή κουρά, ο καρείς καί εις Ευλόγιον μετονομασθείς μοναχός, ποιήσας μετάνοιαν, ησπάσθη τήν χείρα τού Μακαριωτάτου καί εν συνεχεία τάς χείρας τών Αρχιερέων, Πατέρων καί Γερόντων Αγιοταφιτών. Μετά ταύτα, ο Μακαριώτατος απηύθυνε Πατριαρχικούς λόγους πρός τόν καρέντα, καλωσωρίζων αυτόν ως προσελθόντα εκ τής ευάνδρου νήσου Κύπρου εις τήν Αγίαν Γήν καί δή εις τό Πατριαρχείον Ιεροσολύμων καί συγχαίρων αυτόν διά τήν απόφασιν αυτού νά ζητήση νά ενταχθή εις τήν Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα, τό έργον τής οποίας γνωρίζει εκ τών προηγουμένων επισκέψεων αυτού εις τήν Αγίαν Γήν καί εκ τής θεολογικής αυτού παιδείας.

Η Αγία καί Ιερά Σύνοδος, εσυνέχισεν ο Μακαριώτατος, ενεθάρρυνε τό αίτημα τού καρέντος μοναχού π. Ευλογίου, εκτιμώσα τό ήθος αυτού, τό οποίον διέκρινε παρά τό σύντομον διάστημα τής παραμονής αυτού εις τό Πατριαρχείον.

Ο Μακαριώτατος ηυχήθη αυτώ νά αγωνισθή, διά νά διατηρήση τήν ακεραιότητα τού ήθους αυτού καί νά ανταποκριθή εις τάς προσδοκίας τής Αγιοταφιτικής Αδελφότητος, δεχόμενος εν καιρώ καί τήν χάριν τής ιερωσύνης καί προσθέτων ούτως εις τήν χαράν τής Αγιοταφιτικής Αδελφότητος κατά τάς ημέρας ταύτας ως εκ τών Αρχιερατικών προαγωγών.

Δείτε το βίντεο…
{youtube}ee1S-nH-xC4{/youtube}

alt
alt
alt