Κουρά νέου Μοναχού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Loading...


Την πρωίαν του Σαββάτου, 8ης | 21ης Δεκεμβρίου 2013, ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Παριάρχης κ.κ. Θεόφιλος, στοιχών αποφάσει της Αγίας και Ιεράς Συνόδου,

έκειρεν εις το εν τω Πατριαρχείω παρεκκλήσιον της Πεντηκοστής τον δόκιμον Παναγιώτην Κυριακόπουλον, διακονητήν του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως, εις μοναχόν μετονομάζων αυτόν εις Πολύκαρπον.

Εις την τελετήν της κουράς παρέστησαν ο Γέρων Σκευοφύλαξ του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιεραπόλεως κ. Ισίδωρος και άλλοι Γέροντες και λοιποί Αγιοταφίται Πατέρες.

Μετά την κουράν ο Μακαριώτατος απηύθυνε εις τον καρέντα εις μοναχόν π. Πολύκαρπον Πατρικάς νουθεσίας, ίνα συνεχίζη με υπακοήν, ταπείνωσιν και πραότητα την από καιρού αρξαμένην διακονίαν αυτού εις τον Πανάγιον Τάφον και δίδη επαξίως Ορθόδοξον Αγιοταφιτικήν μαρτυρίαν και αξιωθή προσεχώς και της τιμής της απονεμηθείσης αυτώ υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, της χειροτονίας δηλονότι εις Ιεροδιάκονον.

alt
alt
alt
alt