Η βασιλομήτωρ της Ιορδανίας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (φωτο & video)

Loading...


Την Τετάρτην, 28ην Νοεμβρίου /11 Δεκεμβρίου 2013, επεσκέφθη το Πατριαρχείον η εξοχωτάτη βασιλομήτωρ της Ιορδανίας και η σύζυγος του Πρωθυπουργού της Ιορδανίας Αμπντάλλα Ινσούρ μετά της κ. Αμάλ Τζαρασάτ και τινων συνοδών αυτών.

Τας υψηλάς ταύτας επισκεπτρίας εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών, έλαβε παρ’ αυτών τα δώρα του σεβασμού αυτών προς Αυτόν και απένειμεν αυταίς τα δώρα της εκτιμήσεως Αυτού και της ευχαριστίας Αυτού, διά την αγαστήν συνεργασίαν και την βοήθειαν της Βασιλικής Οικογενείας προς το Πατριαρχείον και τους κατοικούντας εν τη Ιορδανία Χριστανούς.

Λαβούσαι την ευλογίαν του Μακαριωτάτου αι εν λόγω επισκέπτριαι, ανεχώρησαν διά την επίσκεψιν αυτών εις τα Πανάγια Προσκυνήματα.

1

1

                            {youtube}fsnCm_tgXJI{/youtube}