Η Τελετή των εγκωμίων της Θεοτόκου εις την Γεθσημανή (video)

Loading...


Την Τρίτην, 14ην /27ην Αυγούστου 2013, ετελέσθη υπό του Πατριαρχείου εις το εν Γεθσημανή Θεομητορικόν Μνήμα η τελετή των Εγκωμίων ή του Επιταφίου της Θεοτόκου.

Διά την τελετήν ταύτην εξεκίνησε την 6:30 π.μ. ώραν η συνοδεία των Αγιοταφιτών Πατέρων μετά των παρεπιδημούντων κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος και άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, προεξάρχοντος της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου από της Πύλης του Πατριαρχείου και διασχίσασα την Οδόν του Μαρτυρίου, διελθούσα προ των Ιερών Μονών του Πραιτωρίου, της Αγίας Άννης και του Αγίου Στεφάνου, έφθασαν και εις την Γεθσημανήν. Ενταύθα ο Μακαριώτατος μετά των Αρχιερέων εκάθισεν εις το ηγουμενείον, έως ότου κατέλθωσιν οι ιερείς εις τον ιερόν Ναόν προσκυνήσωσιν και ενδυθώσιν διά την προϋπάντησιν.
Τούτου γενομένου, κατήλθεν ο Μακαριώτατος εις την αυλήν του ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και των ιερέων ενδεδυμένων, μετ’ Ευαγγελίου, σταυρού και θυμιάματος, ενεδύθη μανδύαν και ηυλόγησε την Αγίαν Είσοδον.
Ευθύς αμέσως η ιερατική πομπή κατηυθύνθη προς το Θεομητορικόν Μνήμα, εν ω οι ψάλται έψαλλον το ««Εν τη Γεννήσει την Παρθενίαν εφύλαξας».

Μετά την προσκύνησιν εις το Θεομητορικόν Μνήμα ο Μακαριώτατος ενεδύθη πλήρη Αρχιερατικήν στολήν, εν ω οι Αρχιερείς ενεδύθησαν επιτραχήλιον και ωμοφόριον και οι ιερείς επιτραχήλιον και ήρξατο η ακολουθία των Εγκωμίων εις τρεις στάσεις: την α’ : Η Αγνή εν τάφω, β’ Άξιόν εστιν μεγαλύνειν σε την Θεοτόκον, την γ’ : Αι γενεαί πάσαι ύμνον τη ταφή σου προσφέρουσι Παρθένε και τα Ευλογητάρια.
Εις τα τροπάρια των στάσεων τούτων υμνήθη η Θεοτόκος, ως η συλλαβούσα εκ Πνεύματος Αγίου τον Κύριον, ως η διακονήσασα Αυτόν εν υπακοή και αφοσιώσει έως και του πάθους του σταυρού ως η πρώτη Μυροφόρος μάρτυς της Αναστάσεως και ως η κοιμηθείσα θάνατον φυσικόν και ενταφιασθείσα εις το εν Γεθσημανή μνήμα αυτής, μεταστάσα δε υπό του Υιού αυτής εις τας ουρανίους μονάς ψυχή τε και σώμασιν και εκ δεξιών αυτού παρισταμένη και ταχεία εις δέησιν και προστασίαν διά τους εν ευλαβεία και πίστει επικαλουμένους αυτήν. Τούς θεολογικούς και κατανυκτικούς τούτους ύμνους ήκουε μετά κατανύξεως και ευλαβείας πολλής και, ως ηδύναντο, συνέψαλλε ο αθρόος λαός του Κυρίου.

Ούτος μετά προσοχής ήκουσε και τον θείον λόγον εκφωνηθέντα υπό του παρεπιδημούντος Μητροπολίτου της Εκκλησίας της Ελλάδος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρών κ. Θεολόγου περί της Θεοτόκου, (ως δύναται τις να παρακολουθήση εις το κάτωθι παρατεθέν οπτικοακουστικόν υλικόν), ως μητρός του Κυρίου και πρέσβεως διηνεκούς προς τον Υιόν αυτής, ενός εκάστου των πιστών Ορθοδόξων Χριστιανών, ιδία δε των πιστών του Έθνους ημών, του πάσχοντος δεινώς εκ της οικονομικής κρίσεως, εξ  ης διά των πρεσβειών αυτής ηυχήθη, όπως εξέλθωμεν.

Του κηρύγματος συμπληρωθέντος, οι ιερείς βαστάζοντες τόν Επιτάφιον, εν ω ήτο τοποθετημένη η εἰκών του σώματος της Θεοτόκου, ανηλθον εις τήν κορυφην της κλίμακος παρά τήν Πύλην του Ναού. Εντευθεν ανεπέμφθη δέησις υπέρ των προσκυνητών του Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου καί του Θεομητορικού Μνήματος καί υπέρ ειρήνης, υγιείας καί ἀγαθής καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου.

Ακολούθως οι ιερείς κατεβίβασαν τόν Επιτάφιον εἰς τόν χώρον όπισθεν του Θεομητορικού Μνήματος καί ενώπιον της εἰκόνος της Πλατυτέρας, γνωστης ως Ιεροσολυμιτίσσης, ένθα ἀνεπέμφθη δέησις καί εψάλη ο Πατριαρχικός Πολυχρονισμός καί ούτως απελύθη η τελετή των Ἐγκωμίων, εν ω ὁ λαός καί μετά τήν απόλυσιν συνέτρεχε προσκυνών τήν σεπτήν εικόνα.

                                {youtube}pw1PaU8Ml1M{/youtube}