Η ομάδα της Barcelona στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Loading...


Τήν Παρασκευήν, 9ην/22αν Φεβρουαρίου 2013, η ποδοσφαιρική ομάς Barcelona υπό τόν αρχηγόν αυτής κ. Sandro Rosell i Feliu, συνοδευομένη υπό τού πρώην Υπουργού Τουρισμού τού Ισραήλ κ. Αβραάμ Χέρτζογκ, επεσκέφθη τό Πατριαρχείον.

Τήν ομάδα ταύτην εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών καί Πατριάχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, παρουσία τού Γέροντος Αρχιγραμματέως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου.

Τά μέλη τής εν λόγω ομάδος εζήτησαν τήν ευλογίαν τού Μακαριωτάτου διά τήν επιτυχίαν αυτών εις τούς ποδοσφαιρικούς αυτών αγώνας.

Εις τήν συζήτησιν κατά τήν επίσκεψιν ταύτην ούτοι είπον ότι κύριος χορηγός αυτών είναι τό κράτος τού Κατάρ, οπότε καί ο Μακαριώτατος είπεν αυτοίς ότι τώρα εις τό κράτος τούτο τό ημέτερον Πατριαρχείον διατηρεί Εκκλησίαν.

Οι εν λόγω ποδοσφαιρισταί προσέφεραν εις τόν Μακαριώτατον ως δώρον τό έμβλημα τής ομάδος αυτών, ο δέ Μακαριώτατος προσέφερεν αυτοίς τό βιβλίον τού κ. Δημητρακοπούλου διά τόν τόπον τού Βαπτίσματος τού Κυρίου καί εικόνα τής Θεοτόκου.

Λαβόντες ούτοι τήν ευλογίαν τού Μακαριωτάτου κατηυθύνθησαν διά προσκύνησιν εις τόν Πανάγιον Τάφον, ίνα καί εξ αυτού λάβουν τήν ευλογίαν.

alt
alt
alt