H καθηγήτρια του Ε.Μ.Π. κα Αντωνία Μοροπούλου επισκέπτεται και πάλι τον Πανάγιο Τάφο(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Μεταξύ Κυριακής, 4ης Οκτωβρίου και Τρίτης, 6ης Οκτωβρίου 2015, η καθηγήτρια του Ε.Μ.Π. κα Αντωνία Μοροπούλου, συνοδευομένη υπό του κ. Κορρέ και της συζύγου αυτού Αρχιτέκτονος κας Ασημίνας Κουτρούλη, επεσκέφθη τον Πανάγιον Τάφον και το Πατριαρχείον.

Σκοπός της επισκέψεως ταύτης ήτο η συνέχισις των αρξαμένων εργασιών μελέτης και διαγνώσεως των στοιχείων σταθερότητος του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου μετά την προ μηνών αυθαίρετον παρέμβασιν της Ισραηλινής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και Αστυνομίας.

Κατά την πρώτην ημέραν της αφίξεώς του, το επιστημονικόν κλιμάκιον μετά του Σκευοφύλακος του Παναγίου Τάφου Σεβ. Αρχιεπισκόπου Ιεραπόλεως κου Ισιδώρου και του Αρχιτέκτονος του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου επεσκέφθη το ιερόν Κουβούκλιον διά την συνέχισιν των αρξαμένων ενδεικνυομένων εργασιών, την επομένην δε Δευτέραν, συνηντήθη μετά της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου δι’ ανταλλαγήν απόψεων επί των τρόπων των εν ευθέτω χρόνω θεραπευτικών αναστηλωτικών επεμβάσεων άνευ οιασδήτινος δομικής ζημίας του μνημείου και άνευ αλλαγής τινός του προσκυνηματικού καθεστώτος.

Κατά την συνάντησιν ταύτην η συντονίστρια και επιστημονική υπεύθυνος της διεπιστημονικής ερευνητικής ομάδος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου διά την ωλοκληρωμένην διαγνωστικήν έρευναν και τα υλικά και τας επεμβάσεις συντηρήσεως και αποκαταστάσεως του Ι. Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου καθηγήτρια Ε.Μ.Π. κα Αντωνία Μοροπούλου παρέδωσε εις τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλον την α’ φάσιν της μελέτης του Πολυτεχνείου, όσον αφορά: α. την γεωμετρικήν τεκμηρίωσιν υπό της ερευνητικής ομάδος της Σχολής Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. με επί κεφαλής τον καθηγητήν κ. Ανδρέαν Γεωργόπουλον και επίσης παρέδωκε την διερεύνησιν της αναπαραστάσεως με μη καταστρεπτικάς μεθόδους των οικοδομικών φάσεων και των υλικών του εσωτερικού του Ι. Κουβουκλίου υπό του εργαστηρίου επιστήμης και τεχνικής των υλικών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. με επικεφαλής την ιδίαν.

Η καθηγήτρια κα Μοροπούλου επραγματοποίησεν επίσκεψιν εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως με τον καθηγητήν της Σχολής Αρχιτεκτόνων κ. Εμμανουήλ Κορρέ, Διευθυντήν έως σήμερον του Διατμηματικού Προγράμματός Μεταπτυχιακών Σπουδών διά την προστασίαν των Μνημείων, γνωστόν διά το έργον του εις την αναστήλωσιν των μνημείων του Παρθενώνος. Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης επραγματοποιήθη επί τόπου διερεύνησις του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, προκειμένου να διατυπωθούν αι αρχαί και το σχέδιον των υλικών και επεμβάσεων συντηρήσεως και αποκαταστάσεως, η οποία διερεύνησις ωδήγησε εις την διαπίστωσιν ότι η θεμελίωσις είναι αρίστη και ότι ουδεμία υποχώρησις παρατηρείται.

Τα μόνα δομικά προβλήματα είναι τα διαπιστωθέντα παλαιότερον εις τα κονιάματα και ευτελή υλικά πληρώσεως όπισθεν των μαρμάρων της εξωτερικής κατασκευής και εις το ύψος το οποίον υπερβαίνει μόλις το 1,5 m.

Ως εκ τούτου, το έργον θα εκτελεσθή τμηματικώς εις διαφόρους φάσεις διαδοχικώς, χωρίς να διακόπτηται η προσκυνηματική λειτουργία του μνημείου.
Οι καθηγηταί του Πολυτεχνείου, οι μετέχοντες εις την διεπιστημονικήν ομάδα και συγκεκριμένως ο κ. Ανδρέας Γεωργόπουλος, ο κ. Εμμανουήλ Κορρές και ο κ. Κωνσταντίνος Σπυράκος, έχουν ήδη συγκληθή εις συνεργασίαν διά την ολοκλήρωσιν της μελέτης από την καθηγήτριαν κ. Μοροπούλου διά την Πέμπτην 8ην Οκτωβρίου 2015. Προβλέπεται η τελική πρότασις, αφ’ ου μελετηθή και συζητηθή εις το Πολυτεχνείον εις τας Αθήνας, και η οποία θα παρουσιασθή εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων διά την λήψιν αποφάσεως των τριών Θρησκευτικών Κοινοτήτων εντός του Μαρτίου 2016 εις τα Ιεροσόλυμα.

Διά την αποτελείωσιν της ερευνητικής εργασίας ταύτης θα λάβη χώραν συνάντησις μετά της Α.Θ.Μ. ωσαύτως και κατά το απόγευμα της ημέρας ταύτης εις το Πατριαρχείον, προκειμένου να συζητηθή η προγραμματική συμφωνία με το Πολυτεχνείον.

Έχει προγραμματισθή συνάντησις διά την αύριον, ημέραν Τρίτην 6ην Οκτωβρίου εις το Γραφείον του Γέροντος Σκευοφύλακος μετά των εκπροσώπων των δύο άλλων δογμάτων, Φραγκισκανών και Αρμενίων διά συζήτησιν επί του θέματος τούτου.

 

 

 

 

 

 Ετικέτες