Επίσκεψη του Ιεροσολύμων Φιλοθέου, στον προσφυγικό καταυλισμό των Συρίων στην Ιορδανία

Loading...


Την Δευτέραν, 24ην Ιουλίου/6ην Αυγούστου 2012, ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, διαβάς δια της γεφύρας του Ιορδάνου ποταμού και της εν Αμμάν Μητροπόλεως  του Πατριαρχείο, επεσκέφθη τον εν Ιορδανία προσφυγικόν καταυλισμόν των Συρίων προσφύγων.

Ο καταυλισμός αυτός φέρει την ονομασίαν Ζαάταρ και ευρίσκεται βορειο-ανατολικώς της Ιορδανίας, γειτνιάζων με το Ιράκ, πλησίον της πόλεως Μάφρακ και Ζαάταρ.

Εις τον προσφυγικόν τούτον καταυλισμόν υπεδέχθη τον Μακαριώτατον και την συνοδείαν Αυτού, αποτελουμένην εκ του Γέροντος Αρχιγραμματέως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου… της υπευθύνου του εν Αμμάν Γραφείου του Πατριαρχείου δια το Συμβούλιον Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής δίδος Ουαφάα Κσους και του κ. Douglas Dicks, εκπροσώπου της Οργανώσεως “World Mission” της Εκκλησίας των Πρεσβυτεριανών των Η.Π.Α. δι’ Ιορδανίαν, Ισραήλ και Παλαιστινιακήν Αυτονομίαν, ο Προϊστάμενος του προσφυγικού τούτου καταυλισμού της “UN Refugee Agency” και τής “Jordanian Charity Organisation”  και εξήγησεν αυτοίς, ως και ιδίοις όμμασι είδον, ότι εις τον καταυλισμόν τούτον έχουν καταφύγει, φεύγοντες τας καταστροφικάς συνεπείας της εν Συρία συρράξεως, τρεις χιλιάδες Σύριοι πρόσφυγες, Μουσουλμάνοι και Χριστιανοί, αυξανόμενοι καθημερινώς.

Ούτοι εγένοντο δεκτοί εκ της Ιορδανικής Κυβερνήσεως ως πρόσφυγες χωρίς τας νομίμους διαδικασίας. Ούτοι έχουν περιορισθή και δια λόγους προστασίας αυτών εις τον καταυλισμόν αυτόν, ευρισκόμενον εν αχανεί επιπέδω, αδένδρω και ανύδρω και κονιορτώδει ερήμω και κατώκησαν, κατόπιν της εγγραφής – καταχωρήσεως αυτών, εις αντίσκηνα, αι οποίαι είναι προσφορά της “UN Refugee Agency”, με την προοπτικήν της εν συνεχεία κατοικήσεως αυτών από τας σκηνάς εις σπίτια-λυόμενα (caravans), προερχόμενα εκ δωρεών.

Ούτοι υδρεύονται δι’ ύδατος μεταφερομένου εκ των γειτονικών εντοπίων Κοινοτήτων η αλλαχόθεν. Το ύδωρ τούτο, προκειμένου να καταστή πόσιμον τοποθετείται δια ψύχρανσιν εις αυτοκίνητα -ψυγεία, όσα υπάρχουν. Η ηλεκτροδότησις της κατασκηνώσεως δίνεται με γεννητρίας.
Παρά την βασικήν στοιχειώδη οργάνωσιν ζωής και διαμονής εκ της Ιορδανικής Κυβερνήσεως και ανθρωπιστικών Οργανισμών υπάρχει εισέτι ζήτησις εις βασικά είδη τροφίμων, υγιεινής, φαρμάκων, ενδυμάτων, καθ’ ότι οι πρόσφυγες ούτοι εζήτησαν ενταύθα καταφύγιον, μηδέν σχεδόν μεθ’ εαυτών φέροντες ει μη μόνον τον ρουχισμόν αυτών.

Εκ του τόπου τούτου ο Μακαριώτατος επεκοινώνησε τηλεφωνικώς μετά του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου π. Συμεών Πυλιώτου και επληροφόρησε τούτον περί των απαραιτήτων αναγκαιούντων τούτων, τα οποία η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, ανταποκρινομένη εις έκκλησιν του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, έχει αναλάβει να συλλέξη και προσεχώς να αποστείλη.

Το όλον ανθρωπιστικόν έργον τούτο δημιουργεί εις τον επισκέπτην ελπίδας ότι τα πάντα δεν έχουν απολεσθή, υπάρχουν άνθρωποι και οργανισμοί συμπαραστάσεως, ανακουφίζοντες τον ανθρώπινον πόνον.

Ήτο συγκινητικόν να ίδη τις, ότι αναμέσον των συγκροτημάτων των σκηνών οι υπεύθυνοι είχον προβλέψει την εγκατάστασιν «Παιδικών Χαρών» με κούνιας  δια τα παιδιά και μονάδας ιατρικής περιθάλψεως αναπήρων ηλικιωμένων και παιδιών πάσης ηλικίας, πλησιάζοντα και κοιτάζοντα με τα αθώα βλέμματά των, τους επισκέπτας. Δια τα παιδιά ταύτα είπεν ημίν ο υπεύθυνος ότι εντός ολίγου χρονικού διαστήματος θα φροντίσουν δια την σχολικήν αυτών μονάδα εις την κατασκήνωσιν.

Μία τοιαύτη εμπειρία δεν ήτο δυνατόν ει μη να αφήση αισθήματα συμπόνοιας και συμπαθείας και διάθεσιν ενεργοποιήσεως προς διαφόρους κατευθύνσεις δια βοήθειαν παντί τρόπω, δια την οποίαν και εδεσμεύθη ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, υποδεικνύων ως τρόπους αμέσου εμπράκτου συμπαραστάσεως την αποστολήν παρά του εν Αμμάν Γραφείου του Πατριαρχείου ειδών παιγνιδιών και γραφικής ύλης και ιχνογραφίας δια τα παιδιά και έκκλησιν προς τους «Ιατρούς χωρίς Σύνορα» της Ελλάδος, δια να μεταβούν και να προσφέρουν τας ιατρικάς αυτών υπηρεσίας εις τους έχοντας απόλυτον ανάγκην αυτών.