Επίσκεψη των Επικεφαλής των Χριστιανικών Εκκλησιών των Αγίων Τόπων στον Πρόεδρο του Ισραήλ

Loading...


Την Δευτέραν, 18ην /31ην Δεκεμβρίου 2012, έλαβε χώραν η επί τω νέω έτει 2013 επίσκεψις των Χριστιανικών Εκκλησιών της Αγίας Γης εις το Προεδρικόν Μέγαρον του κράτους του Ισραήλ.

Τους Προκαθημένους, εκπροσώπους των Χριστιανικών Εκκλησιών της Αγίας Γης και τους συνοδούς αυτών εδέχθη ο Πρόεδρος του κράτους του Ισραήλ κ. Συμεών Πέρες και οι συνεργάται αυτού εις το Προεδρικόν Γραφείον.
Τούτους προσεφώνησεν ο Πρόεδρος, ευχόμενος χαρμόσυνα Χριστούγεννα και αίσιον το Νέον Έτος 2013 από της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και συγχαίρων δια την καλήν συνεργασίαν μεταξύ του κράτους του Ισραήλ και των Εκκλησιών.

«Εκτιμώμεν ιδιαιτέρως», είπε, «το γεγονός ότι είναι λίαν καλαί αι σχέσεις ημών, καθώς και αι σχέσεις των κοινωνιών Ιουδαϊσμού και Χριστιανισμού. Όλους μας ενώνει η προσευχή δια την ειρήνην. Το μήνυμα της ειρήνης διαπερά την Παλαιάν και την Καινήν Διαθήκην. Επιθυμούμεν να δοθή τέλος εις την αιματοχυσίαν, τον πόλεμον και την βίαν. Αι διαφοραί δεν πρέπει να επιλύωνται δια της βίας. Μετέχομεν όλοι κοινής ανθρωπίνης φύσεως. Η ειρήνη είναι θείον δώρον και πρέπει να κατακτηθή και από ημάς τους ανθρώπους. Παρʼ υμών, των Αρχηγών των Εκκλησιών, ζητούμεν την ειρηνικήν καθοδήγησιν των ποιμνίων υμών και τας προσευχάς υμών, δια να ζήσωμεν ειρηνικώς εις το Ισραήλ Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί και Ιουδαίοι».

Ακολούθως ο Ελληνορθόδοξος Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό ομάδος Αγιοταφιτών, του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακού, του Πατριαρχικού Επιτρόπου Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αβήλων κ. Δωροθέου, των Αρχιμανδριτών Ιερωνύμου και Ιουστίνου, αντεφώνησεν εξ ονόματος όλων των παρόντων Αρχηγών των Χριστιανικών Εκκλησιών δια της κάτωθι προσφωνήσεως αυτού αγγλιστί,